Arbejdernes Landsbank offentliggør sit første klimaregnskab

Arbejdernes Landsbank offentliggør sit første samlede klimaregnskab ifm. sin Bæredygtighedsrapport 2021, der øger åbenhed om forretningsaktiviteternes klimaaftryk og giver et indblik i, hvor de største CO2e-udledninger kommer fra.

Arbejdernes Landsbank offentliggør sit første klimaregnskab

Regnskabet kommer til at spille en rolle i Arbejdernes Landsbanks ambitioner om og arbejdet med at sætte mål for og reducere kli­mapå­virk­nin­ger­ne.

”Det er et af de indledende skridt i vores bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi frem mod 2025 - hvor vi har en ambition om at kunne placere os blandt de mest bæredygtige banker i Danmark. For at kunne opnå det, skal vi bidrage aktivt til den grønne omstilling af samfundet og tilpasse vores for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter til Parisaftalen. Og det er vi så gået i gang med og er nu klar med vores første samlede klimaregnskab", siger projektchef for bæredygtighed Maria B. Rasmussen.

Billån og leasing udgør 1/4 af udledningerne

Den samlede CO2e-opgørelse er lavet ud fra best effort og inkluderer specifikke og statistiske data – herunder fx gen­nem­snits­da­ta for brancher og biler – og giver et godt overblik over, hvor de største CO2e-udledninger kommer fra.

”Kigger vi på CO2e-udledningerne på fx udlån, udgør billån og leasing ca. en fjerdedel af de samlede CO2e-udledninger, selvom billån og leasing kun tegner sig for ca. 5 procent af for­ret­nings­om­fan­get. CO2e-aftrykket (CO2e-udledning pr. finansieret mio. kr.) er med andre ord højt på netop billån og leasing, og derfor fokuserer vi en del af klimaindsatsen på netop denne del af forretningen ved at tilbyde et Grønt Billån på attraktive vilkår via vores datterselskab AL Finans, som skal bidrage til, at flere og flere af vores kunder erstatter deres fossile bil med en elbil eller plugin hybridbil", siger Maria B. Rasmussen.

Ved udgangen af 2021 udgjorde Grønt Billån 30 procent af den samlede billån og lea­sing­for­mid­ling i dat­ter­sel­ska­bet AL Finans, som udbyder Grønt Billån.

Ambition om at kunne offentliggøre klimamål

"Udover at kli­ma­regn­ska­bet bidrager til åbenhed om Arbejdernes Landsbanks samlede CO2e-udledninger, gør kli­ma­regn­ska­bet det muligt for os at dokumentere fremskridt, i takt med at vi øger andelen af bæredygtig finansiering og investeringer. Vores klare ambition med vores bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi er at kunne sætte mål for CO2e-reduktioner, og vi forventer at kunne indlede processen med at fastsætte langsigtede mål i indeværende år", lyder det fra Maria B. Rasmussen.

Baggrund

  • Arbejdernes Landsbank ønsker at offentliggøre sit klimaregnskab hvert år. Kli­ma­regn­ska­bet er udarbejdet med udgangspunkt i GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), som er en standard for opgørelse af driv­hus­ga­se­mis­sio­ner.

  • Ifølge GHG-protokollen udarbejdes kli­ma­regn­ska­ber med udgangspunkt i en opdeling mellem direkte og indirekte udledninger. De indirekte udledninger tæller hovedsageligt koncernens finansierede udledninger (scope 3), dvs. den afledte CO2e-effekt af de virksomheder eller aktiver, som koncernen finansierer eller investerer i. De direkte udledninger tæller koncernens egne udledninger som følge af driften (scope 1 og scope 2).

  • Måling og rapportering af CO2e bidrager først og fremmest til åbenhed om koncernens udledninger og er en forudsætning for at kunne sætte langsigtede klimamål og tilpasse koncernens for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter til Parisaftalen, som Arbejdernes Landsbank har forpligtet sig til som medlem af FN’s principper for ansvarlig bankdrift.

  • Til beregning af de indirekte CO2e-udledninger anvender vi Finans Danmarks rammeværk og model. Derudover anvendes regn­skabsprak­sis­ser og regneark, som er blevet til i et fællesskab mellem Finans Danmark, Landsdækkende Banker, LOPI og bankerne. CO2e-beregninger er estimeret ud fra en best effort basis og inkluderer både specifikke data og statistiske data. Derfor skal opgørelsen ses som et estimat. Det vil fortsat være et fokusområde for Arbejdernes Landsbank at øge andelen af specifikke data til disse beregninger, og vi arbejder hele tiden på at forbedre data og regn­skabsprak­sis­ser.

  • Finansieret udledning af drivhusgasser beregnes i Ton CO2-ækvivalenter (Ton CO2e) og omfatter finansierede aktiviteters scope 1 og scope 2-udledninger omregnet til ton CO2e i tråd med GHG-protokollen. Den samlede udledning udtrykkes i ton CO2e, mens CO2e-aftrykket udtrykkes i ton CO2e/finansieret million danske kroner.

  • I 2021 inkluderes data fra Arbejdernes Landsbank og AL Finans. Det er Arbejdernes Landsbanks intention at inkludere data fra både Arbejdernes Landsbank, AL Finans og Vestjysk Bank. For­ret­nings­om­fan­get indeholdt i CO2e-beregningerne på udlån er opgjort pr. 31. december 2021 - mens for­ret­nings­om­fan­get til beregningerne på in­ve­ste­rings­si­den er opgjort ud fra beholdninger og markedsværdier medio december 2021. For­ret­nings­om­fan­get inkluderer økonomiske aktiviteter, som Arbejdernes Landsbank og AL Finans har mulighed for at kunne påvirke gennem produkter og rådgivning.

 

 
  Fakta: Hvad er CO2e?

  CO2e står for CO2-ækvivalenter og er en fælles regneenhed, som
  anvendes til at kunne måle kli­mapå­virk­nin­gen fra forskellige
  drivhusgasser i ét tal. Ifølge FN’s klimapanel (IPCC) påvirker
  driv­hus­gas­ser­ne kuldioxid (CO2), lattergas (N2O), metan (CH4) og
  F-gasser hver især driv­hus­ga­s­ef­fek­ten over en 100-årig periode i
  forskellige grader – det kalder man for driv­hus­gas­ser­nes Global
  Warming Potential (GWP).
  I praksis vil IPCC’s konkrete GWP-værdi for den enkelte drivhusgas
  ganges på drivhusgassens CO2-udledning for at omregne til CO2e.

Relaterede artikler