Fælles om en bæredygtig fremtid

Vi ønsker, at bæredygtighed skal være en del af kontakten med vores kunder samt at understøtte kunderne i at træffe mere bæredygtige valg.

Energilån til mere energieffektive boliger

Ca. 40 procent af det samlede danske energiforbrug stammer fra bygninger. Derfor er ener­gi­renove­ring en vigtig del af den grønne omstilling, og vi tilbyder fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger og fordele til kunder, som ønsker at energioptimere deres bolig.

Læs mere om Energilån
 • Klimalån 2022
  2021: 26 mio. kr.

  Tal pr. 31. december 2022 for koncernen Arbejdernes Landsbank (afrundet).

 • Energilån 2022
  2021: 6 mio. kr.

  Tal pr. 31. december 2022 for koncernen Arbejdernes Landsbank (afrundet).

Finansiering af opladelige biler i AL Finans

Lån til elbiler

Lån til plug-in hybridbiler

Andel af lån til elbiler og plug-in hybridbiler udgør 40 procent af samlet bilfinansiering i AL Finans

 • Lån til elbiler og plug-in hybridbiler
 • Øvrig bilfinansiering

Særlig afdeling for finansiering af mere vedvarende energi

Vores datterselskab Vestjysk Bank har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til vedvarende energi og har en særlig afdeling, som udelukkende beskæftiger sig med finansiering af fx vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg.

Læs mere
 • Investeringer med Svanemærket 2022
  2021: 5600 mio. kr.

  Tal pr. 31. december 2022 for koncernen Arbejdernes Landsbank.

 • Investeret i grønne obligationer 2022
  2021: 413 mio. kr.

  Tal pr. 31. december 2022 for koncernen Arbejdernes Landsbank.

Vi tager højde for både risiko og bæredygtighed, når vores kunder investerer hos os

Vi inddrager bæredygtighed sammen med spørgsmål om ri­si­ko­vil­lig­hed og tidshorisont for investeringen i dialogen med vores kunder - og matcher ønskerne bedst muligt med vores udbud af in­ve­ste­rings­pro­duk­ter og løsninger.

Læs mere om bæredygtig investering

Vores strategi for bæredygtighed

Koncernens bæredygtighedsstrategi sigter mod at integrere bæredygtighed og ESG i centrale politikker og beslutninger for at få bæredygtighed endnu mere ind i kernen af vores forretning, vores processer og økonomiske aktiviteter. Bæredygtighedsstrategien omfatter fire områder, hvor vi har identificeret det største potentiale for at kunne bidrage endnu mere til den bæredygtige udvikling i samfundet. På hvert af områderne foretog vi i 2022 følgende konkrete tiltag:

Finansering

Investeringer for kunder

Egenbeholdning

Intern drift

Koncernrapportering og koncernpolitik

Vores arbejde med bæredygtighed er baseret på, at Arbejdernes Landsbank har underskrevet FN's principper for ansvarlig bankdrift, FN's principper for ansvarlige investeringer samt FN's Global Compact.

Nøgletal

UDLÅN I ALT

57,2 MIA. KR.

ANTAL KUNDER

558.187

INVESTERINGER FOR KUNDER

37,39 MIA. KR.

Vi støtter internationale mål og principper

I 2021 blev banken officielt tilsluttet FN’s principper for ansvarlig bankdrift, FN’s principper for ansvarlige investeringer og FN’s Global Compact ud fra et ønske om at integrere principperne i bankens forretning og sikre sammenhæng mellem samfundsmæssige mål og bankens forretningsmæssige udvikling.

UN Principles for Responsible Banking

UN Principles for Responsible Banking (UN PRB) blev lanceret i september 2019 ved UN Climate Action Summit i New York og danner et fælles grundlag for, hvad der konstituerer ansvarlig bankdrift og består af seks principper.

Principperne har til formål at få FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og Parisaftalens mål for CO2-reduktion integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning.

De seks principper

 1. Over­ens­stem­mel­se med sam­funds­mæs­si­ge mål
  Vi vil integrere sam­funds­mæs­si­ge mål i for­ret­nings­stra­te­gi­en, for at bidrage til opnåelsen af bl.a. FN’s Verdensmål og Parisaftalen.
 2. Påvirkning og mål
  Vi vil kontinuerligt øge vores positive påvirkning, og mindske vores negative påvirkning. Vi vil håndtere risici relateret til mennesker og miljø, som følger af vores aktiviteter, produkter og services. Vi vil fastsætte mål for, hvor vi kan have den mest positive påvirkning.
 3. Kunder
  Vi vil samarbejde med vores kunder om at motivere bæredygtige aktiviteter, og muliggøre økonomisk aktivitet, der skaber velstand for nulevende og fremtidige generationer.
 4. Interessenter
  Vi vil proaktivt og ansvarligt konsultere og engagere os med relevante interessenter for at opnå sam­funds­mæs­si­ge mål.
 5. Governance & kultur
  Vi vil implementere vores forpligtelse til disse principper gennem effektiv governance og en kultur for ansvarlig bankdrift.
 6. Transparens og ansvarlighed
  Vi vil jævnligt vurdere vores individuelle og fælles implementering af principperne og være transparente herom. Endvidere vil vi tage ansvar for vores positive og negative påvirkning på sam­funds­mæs­si­ge mål.

Bankens tilslutning til principperne ligger i forlængelse af bankens nye strategi for bæredygtighed og flugter med anbefalingerne fra Finans Danmark og Forum for Bæredygtig Finans, som har leveret konkrete anbefalinger til, hvordan finanssektoren og dermed også os som bank kan accelerere vores bidrag til en mere bæredygtig verden.

Ved at forpligte os til at implementere principperne og aktivt promovere dette over for alle interessenter understøtter banken desuden regeringens nye klimalov og ambitiøse mål om en 70% CO2-reduktion i 2030.

Læs mere om UN PRB

Se også