Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en vigtig samfundsopgave, som vi har stort fokus på at leve op til. Det er vores opgave - med udgangspunkt i kendskabet til bankens kunder - at identificere og underrette myndighederne om mistænkelige forhold og transaktioner.

En del af vores samfundsansvar

Hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring er to begreber for økonomisk kriminalitet, som vi som bank skal forsøge at bekæmpe. Bekæmpelsen af hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring er et fælles samfundsansvar. Det er et ansvar som vi i Arbejdernes Landsbank tager alvorligt. Vores kunder, myndigheder og samfund har nogle forventninger til os på dette område, og det er forventninger som vi i alle henseender ønsker at leve op til. En effektiv bekæmpelse af hvidvask vil virke forebyggende for alle former for økonomisk kriminalitet, da det vil vanskeliggøre de kriminelles muligheder for at sikre deres udbytte. 

Hvordan kan vi som bank blive misbrugt?

Arbejdernes Landsbank er ligesom andre banker særligt udsatte i forhold til at blive misbrugt til hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Der er flere led, hvori vi som bank kan blive misbrugt til hvidvask - fx når de "sorte" penge skal ind i det finansielle system og dermed vaskes "hvide" og integreres i den kriminelles økonomi. 

For at forhindre dette følger vi hvidvaskloven i alle henseender. Det betyder, at vi i Arbejdernes Landsbank arbejder ud fra de samme grundlæggende krav som også gælder for andre banker i Danmark og EU.

Hvad er hvidvaskloven?

Hvidvaskloven er en lov, som alle banker skal følge, og som stiller en lang række krav til os. Formålet med loven er at forhindre hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring og sikre, at de kriminelle holdes ude af det finansielle system. Loven er udarbejdet på baggrund af fælles EU-regler, men indeholder også regler, der kun gælder i Danmark.

Grundsætningen i hvidvaskloven er, at virksomheder skal have en risikobaseret tilgang i deres bekæmpelse af hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. I Arbejdernes Landsbank har vi derfor opstillet nogle for­an­stalt­nin­ger ud fra vores for­ret­nings­mo­del og de risici, der er forbundet med den. Herved sikrer vi os, at vi har størst fokus på de områder hvor der er størst risiko for at blive misbrugt til hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

Se den gældende hvidvasklov

Se vejledning til loven

Sådan påvirker det vores kunder

Vores indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet mærker du også som kunde. Som alle andre banker i EU har vi nemlig pligt til at følge de såkaldte ”Kend din kunde"-regler, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

Det er både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne, styrker vores procedurer til bekæmpelse af hvidvask og løbende opdaterer de oplysninger, vi har om vores kunder.

Vi følger Finans Danmarks principper

I Arbejdernes Landsbank støtter vi op om de principper, der er udviklet af Finans Danmarks Hvidvask Task Force. Principperne har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring og sikre en stærkere og mere ensartet indsats på tværs af de danske banker og pen­ge­in­sti­tut­ter.

De 6 principperWhistleblowerordning

I Arbejdernes Landsbank har vi en whi­st­le­blower­ord­ning, som har til formål at sikre trygge rammer for, at medarbejdere og andre der har en tilknytning til Arbejdernes Landsbank kan indberette anmeldelser, hvis de oplever, eller har mistanke om, at der sker noget ulovligt i banken - uden at frygte for negative konsekvenser.

Vurdering af risiko

Bankens arbejde med hvidvask tager afsæt i en ri­si­ko­vur­de­ring baseret på bankens for­ret­nings­mo­del. Formålet er at vurdere risikoen for, at banken eller bankens kunder bliver misbrugt til hvidvask eller ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Ri­si­ko­vur­de­rin­gen giver mulighed for prioritering af indsatsen og fastlægge de relevante politikker, systemer og for­ret­nings­gan­ge på området.

Medarbejdere og processer

Et væsentligt element i bekæmpelse af hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring er at sikre, at bankens medarbejdere er fortrolige med reglerne og lever op til den op­mærk­som­heds­pligt, som reglerne foreskriver. Derfor trænes bankens medarbejdere løbende i at identificere mistænkelige forhold, så alle medarbejdere kender deres roller og ansvar, når det handler om bekæmpelse af hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Lovgivningen stiller desuden formelle krav til organiseringen på hvid­va­sk­om­rå­det, som betyder at banken skal udpege et ansvarligt di­rek­tions­med­lem samt en hvid­va­skansvar­lig.

Som supplement til organiseringen og medarbejdernes op­mærk­som­heds­pligt har banken implementeret systemmæssig overvågningen af transaktioner og kunder. En risikobaseret overvågning sikrer, at banken er i stand til at identificere netop de transaktioner eller de kunder, som med stor sandsynlighed foretager sig noget atypisk eller noget mistænkeligt, som banken er forpligtet til at underrette om. Kriminelle finder hele tiden på nye måder at hvidvaske penge på, så for at banken er i stand til at fange dette, kræver det både et grundigt kundekendskab samt avanceret overvågning, der løbende vedligeholdes efter det aktuelle risikobillede.

Ansvarlige i banken

Ansvarligt di­rek­tions­med­lem §8 stk. 5 i Hvidvaskloven

  • Bankdirektør Svend Randers 

Hvid­va­skansvar­lig §7 stk. 2

  • AML-direktør Louise Buchter