Corporate Governance

Corporate Governance angiver rammer, regler og retningslinjer for god selskabsledelse. I Arbejdernes Landsbank opfattes god selskabsledelse som en naturlig forudsætning for bankens drift. Ved åbenhed - både internt og eksternt i forhold til aktionærer og samarbejdspartnere og andre interessenter - fremmes god selskabsledelse.

Politik for samfundsansvar og bæredygtighed

Arbejdernes Landsbanks politik for samfundsansvar og bæredygtighed har til formål at sikre, at banken bidrager positivt og ansvarligt til samfundet og den verden, vi er en del af.

Politikken danner grundlag for, hvordan vi har forpligtet os til at drive en miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig forretning, og hvordan vi strategisk og målrettet ønsker at bidrage til den bæredygtige sam­funds­ud­vik­ling.

Politik for samfundsansvar

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Arbejdernes Landsbanks politik for ansvarlige investeringer og integration af bæ­re­dyg­tig­heds­ri­si­ci har til formål at sikre, at banken arbejder aktivt for, at vores kunder har mulighed for at investere ansvarligt gennem bankens produktudbud samt hjælpe kunden med at beskytte investeringen mod miljømæssige, sociale eller le­del­ses­mæs­si­ge begivenheder og forhold, der kan have negativ indvirkning på værdien af kundens investering.

Politikken fastsætter blandt andet de overordnede rammer for bankens efterlevelse af gældende regulering i henhold til ”Disclosure Forordningen”. Banken har endvidere tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og arbejder for at implementere disse principper i banken.

Denne politik udmønter således de dele af bankens politik for samfundsansvar og bæredygtighed, som vedrører investeringer og in­ve­ste­rings­pro­duk­ter rettet mod bankens kunder.

Politik for integration af bæ­re­dyg­tig­heds­ri­si­ci

Erklæring om due diligence-politikker med hensyn til bæredygtighed

I forbindelse med po­r­te­føl­jeple­je tager Arbejdernes Landsbank hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæ­re­dyg­tig­heds­fak­to­rer.

Erklæring om due diligence politik

Anbefalinger for god selskabsledelse

Bestyrelsen og direktionen i Arbejdernes Landsbank har forholdt sig til anbefalingerne for god sel­skabs­le­del­se.

Anbefalingerne, som indeholder ret­nings­linjer­ne for bedste praksis, er fastlagt af Komitéen for god Sel­skabs­le­del­se. Ret­nings­linjer­ne er såkaldt ”soft law”, hvilket indebærer, at et selskab ikke er forpligtet til at følge dem.

Anbefalingerne for god Sel­skabs­le­del­se

 

Se tidligere versioner

Adfærdsregler (Code of conduct)

Ad­færds­reg­ler­ne er et sæt regler, som udtrykker de holdninger og retningslinjer, som skal hjælpe medarbejderne i det daglige arbejde, og som medarbejderne skal rette sig efter. Reglerne indeholder retningslinjer for den adfærd, som Koncernen Arbejdernes Landsbank ønsker at anvende over for kunder, leverandører og myndigheder.

Adfærdsregler (Code of conduct)

Skattepolitik

Rammerne for Arbejdernes Landsbank Koncernens adfærd på skatteområdet er fastsat i koncernens skattepolitik. Både i relation til egne forhold og i relation til kunders og for­ret­nings­for­bin­del­sers forhold.

Skattepolitik for AL koncernen

Aflønningspolitik

Arbejdernes Landsbanks principper for aflønning er fastlagt i bankens lønpolitik, som er udarbejdet af bestyrelsen efter forarbejde i Nominerings- og af­løn­nings­ud­val­get og godkendt af bankens ge­ne­ral­for­sam­ling.

Af­løn­nings­po­li­tik

Politik for diversitet og egnethed i bestyrelsen

Arbejdernes Landsbanks politik for diversitet og egnethed i bestyrelsen har til formål at sikre, at bestyrelsens medlemmer tilsammen har de rette kva­li­fi­ka­tio­ner, kompetencer mv. til at kunne forstå bankens og koncernens aktiviteter og risici. Politikken fastsætter bestyrelsens ønsker til diversitet i kva­li­fi­ka­tio­ner og kompetencer i bestyrelsen for at øge kvaliteten af arbejdet og samspillet i bestyrelsen.

Nominerings- og aflønningsudvalget

 • forbereder bestyrelsens arbejde i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen
 • forbereder evaluering af bestyrelsen, direktionen og dennes medlemmer
 • følger den løbende udvikling i koncernenes løn- og in­ci­ta­ments­ord­nin­ger, og foretager indstillinger til bestyrelsen om ændringer i af­løn­nings­po­li­tik­ken og/eller in­ci­ta­ments­pro­gram­mer.

Medlemmer af Nominerings- og af­løn­nings­ud­val­get er:

 • Christian Riewe (formand)
 • Claus Jensen
 • Lizette Risgaard
 • Ole Wehlast

 • Derudover deltager et me­d­ar­bej­der­valgt be­sty­rel­ses­med­lem (p.t. Yvonne Hansen) på de møder, hvor der behandles emner om governance, diversitet og aflønning.

Kommissorium for Nominerings- og af­løn­nings­ud­val­get

Re­vi­sions­ud­val­get

Re­vi­sions­ud­val­get forbereder bestyrelsens arbejde med regn­skabs- og re­vi­sions­mæs­si­ge forhold. Udvalgets opgave er bl.a. at understøtte, overvåge og vurdere, om koncernen og bankens regn­skabs­af­læg­gel­ses­pro­ces, herunder interne kontrol- og risi­kostyringssystemer, fungerer effektivt med henblik på at sikre troværdighed, integritet og transparens i den finansielle rap­portering. Udvalget overvåger revisors uafhængighed og er ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af valg af revisor.

Udvalget har to medlemmer:

 • Lars Holst (formand)
 • Claus Jensen
 • Lars Andersen

Kommissorium for Re­vi­sions­ud­val­get

Risikoudvalget

Ri­si­ko­ud­val­gets opgave er at rådgive bestyrelsen om koncer­nen og bankens nuværende og fremtidig risikoprofil og -stra­tegi, og om koncernen og bankens risikostyring, herunder poli­tikker, retningslinjer, instrukser, metoder, systemer, processer og procedurer, er tilstrækkelige og effektive.

Udvalget har for nærværende fire medlemmer:

 • Lars Andersen (formand)
 • Christian Riewe
 • Claus Jensen
 • Lars Holst

Kommissorium for Risikoudvalget

Det rådgivende re­præ­sen­tant­skab

Det rådgivende re­præ­sen­tant­skab er et udvalg under bankens bestyrelse.

Formålet med Det rådgivende re­præ­sen­tant­skab er:

 • at forsyne bestyrelsen med både politisk og for­ret­nings­mæs­si­ge input og idéer i forhold til bankens strategier
 • fremkomme med konkrete forslag til fremme af bankens for­ret­nings­grund­lag 
 • fremkomme med konkrete forslag til individuelle for­ret­nings­mæs­si­ge tiltag
 • virke som bindeled mellem banken og dens aktionærer og kunder 
 • understøtte og fremme bankens udvikling, vækst og anseelse.

Medlemmer af Det rådgivende re­præ­sen­tant­skab er:

Anja C. Jensen, For­bunds­for­mand, HK/Danmark
Benny Yssing, For­bunds­for­mand, Dansk El-forbund
Caroline Søeborg Ahlefeldt, Proff. be­sty­rel­ses­med­lem
Christian Riewe, Advokat, Advokatfirmaet Bjørst I/S
Claus Jensen, For­bunds­for­mand, Dansk Metal
Henning Overgaard, For­bunds­for­mand, Fagligt Fælles Forbund – 3F
Henrik W. Petersen, For­bunds­for­mand, Blik- og Rør­ar­bej­der­for­bun­det i DK
Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune
Jim Jensen, Næstformand, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
John Larsen, Hovedkasserer, Dansk Metal
John Nielsen, For­bunds­for­mand, Ser­vi­ce­for­bun­det
Kenneth Hove, Hovedkasserer, Fagligt Fælles Forbund – 3F
Lars Andersen, Direktør, AE - Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
Lars Holst, Proff. be­sty­rel­ses­med­lem
Lizette Risgaard, Formand, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
Lone N. Frost, Formand, Danske Frisør & Kosmetiker Forbund
Mads Andersen, Gruppeformand, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Mads Samsing, Næstformand, HK/Danmark
Marie Stærke, Borgmester, Køge Kommune
Michael Vindfelt, Borgmester, Frederiksberg Kommune
Mikael Bay Hansen, Se­kre­ta­ri­a­tets­chef, Dansk Metal
Ole Wehlast, For­bunds­for­mand, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
Rasmus Østrup Møller, Adm. Chef, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
Simon Tøgern, Formand, HK/Privat
Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester, Københavns Komune
Søren Heisel, For­bunds­se­kre­tær, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Tina Christensen, Næstformand, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Tonny Olsen, For­bunds­for­mand, Malerforbundet

Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter:

Jesper Pedersen, Fæl­lestil­lids­re­præ­sen­tant, Arbejdernes Landsbank
René Laundav, Intern Ser­vi­ce­me­d­ar­bej­der, Arbejdernes Landsbank
Yvonne Hansen, Fag­ligansvar­lig Pension, Arbejdernes Landsbank
Nadja Lind Bøgh, AML officer, Arbejdernes Landsbank
Tina Holm, Kunderådgiver, Arbejdernes Landsbank

Rammer for Det rådgivende re­præ­sen­tant­skab

Whistleblowing

Arbejdernes Landsbank har etableret en whistleblower-ordning med hjemmel i FIL §§ 75 a – b, således at koncernens ansatte har mulighed for at foretage indberetning om kritisable forhold eller dispositioner, således at overtrædelser af den finansielle lovgivning kommer for dagens lys. 

Bæredygtighedsudvalget

Formålet med Bæ­re­dyg­tig­heds­ud­val­get er at sikre en central koordinering af arbejdet med at implementere bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi­en, træffe strategiske beslutninger for at koncernen kan nå sine mål, følge op på igangsatte initiativer og sikre efterlevelse af politikker på området, herunder også lovgivning på området.

Arbejdernes Landsbanks Bæ­re­dyg­tig­heds­ud­valg er et di­rek­tions­ud­valg forankret i 1. forsvarslinje og med deltagelse af bl.a. hele direktionen. 

Kommissorium for Bæ­re­dyg­tig­heds­ud­val­get

Se også