Arbejdernes Landsbanks Fond

Arbejdernes Landsbanks Fond har til formål at styrke det danske samfund gennem uddannelse og viden. Fonden er stiftet i 1957 og drives som selvejende institution. Fonden yder støtte til både institutioner, foreninger, klubber og enkeltpersoner. Herunder kan du få et overblik over mulighederne.

Institutioner, foreninger, klubber m.fl.

Arbejdernes Landsbanks Fond uddeler støtte til vi­de­reud­dan­nel­se eller ef­ter­ud­dan­nel­se. Støtte til skoler, læreanstalter og andre institutioner med tilknytning til uddannelse generelt. Støtte til organisationer og foreninger med tilknytning til ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Og til generelle ud­dan­nel­ses­po­li­ti­ske organisationer og foreninger.

Arbejdernes Landsbanks Fond tildeler midler til hovedsageligt skoler, institutioner og lignende, der varetager almindelig op­lys­nings­virk­som­hed m.v.

Sådan søger du

Du kan søge om støtte ved at sende en mail.

Eller ved at sende et brev til:

Fonden
Vesterbrogade 5
1502 København V

Husk at vedhæfte et budget for, hvad pengene skal bruges til.

An­søg­nings­frist

Ansøgninger modtages og behandles løbende. Da midlerne er begrænsede, er rammerne for, hvilke formål der tilgodeses, ret snævre.

Tilsagn og tildeling sker løbende. Hvis I ikke har hørt fra Fonden inden 3 mdr. fra ind­sen­del­ses­tids­punkt, kan ansøgningen desværre ikke imødekommes. 

Enkeltpersoner

I ganske få tilfælde vil der kunne ydes en begrænset støtte til enkeltpersoner under uddannelse eller oplæring.

Sådan søger du

Fonden er ved at opdatere sit an­søg­nings­ske­ma og modtager derfor ikke ansøgninger fra private i øjeblikket. Fonden forventer, at der åbnes for private ansøgninger senest den 15. december 2023.

Administrator

Arbejdernes Landsbank samarbejder med For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lokale Pen­ge­in­sti­tut­ter, der fungerer som for­valt­nings­af­de­ling for ca. 60 pen­ge­in­sti­tut­ter. For­valt­nings­in­sti­tut­tets arbejdsområde er forvaltning af kapitaler, der ifølge lovgivningen skal ske i en godkendt for­valt­nings­af­de­ling. 

Arbejdernes Landsbank er et ikke-børsnoteret aktieselskab, hvor følgende organisationer og personer kan blive aktionærer:

  • Løn­mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner.
  • Politiske organisationer, som danske løn­mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner samarbejder med.
  • Kooperative virksomheder, brugs­for­e­nin­ger og an­delsvirk­som­he­der. Desuden organisationer, virksomheder eller foreninger, som disse har oprettet eller opretter. 
  • Arbejdernes Landsbanks Fond. 
  • Offentlige og andre institutioner, organisationer eller virksomheder, hvori danske løn­mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner har er­hvervs­mæs­si­ge interesser. 
  • Lønmodtagere, der er medlemmer af løn­mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner. 

A/S Arbejdernes Landsbanks Fond

Vesterbrogade 5
1502 København V

Telefon: 38 48 50 01

Arbejdernes Landsbanks Fond 

c/o For­valt­nings­in­sti­tut­tet – 51249
Toldbodgade 33, 3. sal 
1022 København K
CVR-nummer 11612202