Årsopgørelsen er på trapperne: 4 ting har særlig påvirkning i år

De seneste år er der åbnet for adgang til årsopgørelsen i løbet af fredagen eller weekenden.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Årsopgørelsen er på trapperne: 4 ting har særlig påvirkning i år

Skat­testy­rel­sen åbner officielt for årsopgørelsen på mandag den 14. marts. De seneste år er der åbnet for adgang til årsopgørelsen i løbet af fredagen eller weekenden, men om det også bliver tilfældet i år, ved kun Skat­testy­rel­sen. Vi har her samlet 4 væsentlige ting, som man skal forholde sig til på årsopgørelsen.

  1. Be­for­drings­fradrag

Coronakrisen har givet mere hjemmearbejde for mange og derved pendling mellem hjemmet og arbejdspladsen i både 2020 og 2021. Det påvirker muligheden for at få be­for­drings­fradrag. Har man pendlet mindre end forudsat, så kan det give et skattesmæk, for man kan kun trække det antal dage fra, som man reelt pendler. Man skal for andet år i træk selv huske at oplyse om be­for­drings­fradrag på årsopgørelsen, da det ikke står fortrykt.

I gennemsnit pendler danskerne 44 km om dagen ifølge tal fra Danmarks Statistik. Har man derfor haft 50 hjem­me­ar­bejds­da­ge i 2021, som der ikke er taget højde for i ens forskuds­op­gø­rel­se, så giver det et skattesmæk på ca. 500 kr. Men har man længere til sin arbejdsplads, og fx tilbagelægger 130 km om dagen, så vil skattesmækket være på ca. 2.600 kr., hvis man har haft 50 hjem­me­ar­bejds­da­ge. Be­for­drings­fradra­get gives uanset om man pendler med tog, bus, cykel eller bil. 

  1. Rentefradrag

En del boligejere ned­kon­ver­te­re­de deres realkreditlån i første halvdel af 2021, mens også boligejere med ren­te­til­pas­ning­s­lån fik lavere renter – især dem med F3 og F5-lån. Derudover har 2021 også budt på rekordmange bolighandler, hvor mange skifter til en større bolig og derved alt andet lige også får højere renteudgifter, og det påvirker alt sammen danskernes rentefradrag. Har man opnået en lavere renteudgift i 2021, fx fordi man har nedkonverteret, så kan der vente et skattesmæk, når man åbner sin årsopgørelse, hvis man har glemt at tilrette sin forskuds­op­gø­rel­se.

Hvis man har omlagt et lån på 1 mio. kr. med afdrag fra en rente på 2 til 1 pct. i starten af 2021, så kan man stå med et skattesmæk på ca. 3.100 kr., hvis man ikke tilrettede sin forskuds­op­gø­rel­se, da man omlagde. Omlægningen betyder nemlig, at man sparede ca. 9.500 kr. i renter i 2021. Det betyder samtidig, at ens rentefradrag bliver ca. 9.500 kr. mindre i 2021. Da man ikke kan trække renter fuldt fra i skat, men kun med ca. 33 pct., så betyder det, at man får et skattesmæk på de føromtalte ca. 3.100 kr., når man åbner sin årsopgørelse. 

  1. Hånd­vær­ker­fradrag

Der har været stor efterspørgsel efter håndværkere til fx at energiforbedre boligen sidste år. Her skal man huske, at man kan få hånd­vær­ker­fradrag, men det kræver, at man registrerer det på årsopgørelsen. Man kan få hånd­vær­ker­fradrag for udvalgte service- og hånd­værk­sy­del­ser (kun arbejdslønnen) udført i ens hjem. Serviceydelser som fx rengøring eller vin­du­es­puds­ning, kan trækkes fra op til 25.000 kr. pr. person, mens hånd­værk­sy­del­ser som fx isolering eller udskiftning af vinduer, også kan trækkes fra op til 25.000 kr. pr. person. Det kræver, at arbejdet er udført i 2021 og at fakturaen blev betalt senest 28. februar 2022.

  1. Hvis ens jobsituation har ændret sig

Beskæftigelsen bød på en svimlende fremgang i 2021 på mere end 140.000. Hvis man går fra at være arbejdsløs til at være i arbejde eller går væsentligt op eller ned i løn, så påvirker det resultatet på årsopgørelsen – især hvis man ikke har tilrettet sin forskuds­op­gø­rel­se.

Kast et blik på forskuds­op­gø­rel­sen for 2022

Når man alligevel er logget på skat.dk, kan man med fordel tjekke ens forskuds­op­gø­rel­se for 2022 og sikre sig, at tallene stemmer. Det gælder uanset om man skal have penge tilbage i skat eller om man skal betale restskat.

Er man kommet i arbejde i løbet af 2021 eller har skiftet job, så giver det anledning til, at man får set på be­for­drings­fradra­get, men man bør også tjekke, at ens indkomst er opført korrekt. Det er især vigtigt, hvis man kommer lige over eller under top­skat­te­græn­sen, men kan også have betydning, hvis man i dag får det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag, men fremover har en lavere indtægt, hvor man ikke modtager det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag.

Ned­kon­ver­te­rin­ger er en saga blot for boligejerne, da renterne er steget mærkbart, men i stedet er op­kon­ver­te­rin­ger kommet ind i billedet. Foretager man en opkonvertering på sit realkreditlån, så får man et lån med en højere rente, og selvom det så vil betyde, at man får penge tilbage i skat, så bør man alligevel få rettet ren­teud­gif­ter­ne på forskuds­op­gø­rel­sen, så de stemmer.

Herudover skal man huske på, at hånd­vær­ker­fradra­get har ændret karakter i 2022, så har man først fået udført ener­gi­for­bed­rin­ger i hjemmet i år, så er fradraget lavere eller ikke eksisterende. Fra 1. januar til og med 31. marts 2022 giver hånd­værk­sy­del­ser et fradrag op til 12.900 kr. pr. person. Herefter bortfalder muligheden for fradrag helt. På serviceydelser (fx rengøring) nedsættes fradraget til 6.400 kr. pr. person i hele 2022.

Relaterede artikler