Meget tilfredsstillende årsresultat

Årsregnskabet viser et samlet overskud på 2.511 mio. kr. før skat. Vi glæder os over fortsat kundetilgang på 4.500 flere kunder, og at vi er danskernes foretrukne bank 15 år i træk.

Arbejdernes Landsbank Koncernen, der også består af Vestjysk Bank (72,7 pct.) og AL Finans, har i 2023 opnået et samlet overskud på 2.511 mio. kr. før skat. Resultatet er det bedste i koncernens historie og ligger væsentligt over sidste års resultat på 903 mio. kr. før skat.

”Det er et meget til­freds­stil­len­de resultat. Vi har haft medvind fra stigende renter igennem hele året, og så har vi haft en flot udvikling i for­ret­nings­om­fan­get i hele koncernen, tilgang af nye kunder og en fortsat god kreditkvalitet, hvor nedskrivninger udgør en indtægt på 181 mio. kroner,” siger Frank Mortensen, vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Arbejdernes Landsbank.

”Samtidig har vores in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ter givet et væsentligt bedre afkast på vores fonds­be­hold­ning end forventet ved årets start. Det skyldes, at variabelt forrentede obligationer har nydt godt af de stigende korte renter samt det markante fald i de længere renter sidst på året,” tilføjer Frank Mortensen.

De finansielle markeder har især budt på pæne afkast på koncernens ob­liga­tions­be­hold­ning. Kurs­re­gu­le­rin­ger og udbytte udgør således en indtægt på 709 mio. kr. i 2023 mod et tab på 127 mio. kr. i 2022.

Danskernes foretrukne bank er klar til vækst

Kun­de­til­freds­he­den, som er et af de absolut vigtigste pejlemærker i koncernen, er fortsat høj, hvilket bl.a. kan ses ved, at danske bankkunder for 15. år i træk har peget på Arbejdernes Landsbank som ”danskernes foretrukne bank” i 2023 i Voxmeters store, uafhængige undersøgelse med ca. 60.000 respondenter. Den største i den finansielle sektor.

”Vores høje kun­de­til­freds­hed og stærke ka­pi­tal­grund­lag betyder, at koncernen står rigtig stærkt og er klar til fortsat vækst. Derfor har vi også klare ambitioner om at tiltrække endnu flere kunder og vækste endnu mere fremover. Vi mener, at koncernen med sit stærke og værdibaserede fundament rummer et uindfriet potentiale for organisk vækst, som skal udfoldes ved at være en endnu mere fokuseret og effektiv bank samt en endnu mere attraktiv arbejdsplads,” siger Frank Mortensen.

Kundetilgang

Koncernen oplever fortsat kundetilgang, så der nu er 4.500 flere kunder. Koncernens udlån er steget med 7,9 pct. og indlån med 5,6 pct.

 

Stærk kreditkvalitet

Nedskrivninger på udlån er igen positive og udgør en indtægt på 181 mio. kr. for 2023. De positive nedskrivninger skyldes en fortsat sund økonomi hos koncernens privat- og erhvervskunder, som i løbet af året har været begunstigede af faldende energi- og råvarepriser, faldende inflation og en rekordhøj beskæftigelse.

Lille stigning i omkostninger

Koncernens samlede omkostninger og afskrivninger er steget med 91 mio. kr. i forhold til 2022. Det skyldes primært øgede per­so­naleud­gif­ter på 77 mio. kr., bl.a. pga. overenskomst­mæs­si­ge lønstigninger og flere medarbejdere som følge af øgede regulatoriske krav. 

Udbytte på 0,25 kr. pr. aktie à 1 kr. 

Bestyrelsen og direktionen indstiller til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen, der afholdes den 11. marts, at der udloddes udbytte på 525 mio. kr., svarende til 0,25 kr. pr. aktie à 1 kr. 

Forventer faldende renter og indtjening

Koncernen forventer fortsat vækst i for­ret­nings­om­fan­get i 2024 samt en normalisering af nedskriv­nings­ni­veau­et. Desuden forventes en stigning i omkostningerne som følge af lønstigninger samt fortsatte investeringer i digitalisering og regulatoriske opgaver, ligesom forventningen om lavere renter i 2024 vil have en negativ effekt på de forventede indtægter. Samlet forventes koncernens resultat før skat at ligge i niveauet 2,0-2,4 mia. kr. Relaterede artikler