Tilmelding til generalforsamling

Bankens generalforsamling afholdes mandag den 11. marts kl. 19.30 i Øksnehallen, København V.

Tilmelding til generalforsamling

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen afholdes i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V.  

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 7. marts kl. 23.59.

Tilmeld dig ge­ne­ral­for­sam­lin­gen


Du kan læse mere om, hvordan du deltager, når du tilmelder dig.

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med re­vi­sions­på­teg­ning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Godkendelse af bestyrelsens aflønning for regnskabsåret 2024.

 6. Behandling af fremkomne forslag. Se alle forslag her 

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
   
  • Claus Jensen, Dansk Metal
  • Ole Wehlast, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
  • Lars Andersen, Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
  • Lars Holst, Professionelt be­sty­rel­ses­med­lem
  • Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
  • Lizette Risgaard, udpeget af Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
  • Henning Overgaard, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Anja C. Jensen, HK/Danmark
  • Kenneth Hove, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Caroline Søeborg Ahlefeldt, Investment Director i EIFO (Danmarks Eksport- og In­ve­ste­rings­fond)

   Læs om kandidaternes kva­li­fi­ka­tio­ner og ledelseshverv i andre virksomheder
 8. Valg af revisor

  Bestyrelsen foreslår genvalg af EY som overordnet revisor samt valg af EY som bæ­re­dyg­tig­heds­re­visor.

 9. Bemyndigelse til ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dirigent til at anmelde vedtægts­æn­drin­ger­ne til Er­hvervs­sty­rel­sen.

Se den fulde dagsorden og læs mere om bl.a. udbetaling af udbytte, møde- og stemmeret og ved­ta­gel­ses­krav her. 

Årsrapport 2023

Du kan læse eller downloade bankens årsrapport for 2023 via linket her:

Download årsrapporten

Du kan også sende en mail til le­del­ses­se­kre­ta­ri­a­tet@al-bank.dk, så sender vi rapporten til dig som en pdf-fil. Du skal blot oplyse aktionærnummer og navn. Skriv venligst ”Årsrapport” i emnefeltet på mailen.

Relaterede artikler