Tilmelding til generalforsamling

Bankens generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2022 kl. 19.30.

Tilmelding til generalforsamling

Bankens ge­ne­ral­for­sam­ling afholdes mandag den 14. marts 2022 kl. 19.30. I år afholder vi den fysisk i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V.  

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 10. marts kl. 23.59.

Tilmeld dig ge­ne­ral­for­sam­lin­gen


Du kan læse mere om, hvordan du deltager, når du tilmelder dig.

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med re­vi­sions­på­teg­ning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til lønpolitik.

 6. Behandling af fremkomne forslag.

  A. Vedtægternes § 4, 2. afsnit: Den eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage ka­pi­tal­for­hø­jel­ser i vedtægternes § 4 udløber den 14. marts 2022. Bestyrelsen indstiller derfor til, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen vedtager nedenstående bemyndigelse, som erstatning for den nuværende bemyndigelse i vedtægternes § 4 samt indsætter et nyt punkt 5.:
  ”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 13. marts 2023 ad én eller flere gange at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 500.000.000.
  For de aktier, der udstedes i henhold til ovenstående bemyndigelse, skal følgende være gældende:

  1. Der skal gives bankens aktionærer forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier.
  2. Der skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for øvrige aktier.
  3. Der skal ikke gælde ind­skrænk­nin­ger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
  4. De nye aktier, der er om­sæt­nings­pa­pi­rer, udstedes på navn.
  5. De nye aktier skal være fuldt indbetalt.

  Den frist, inden for hvilken ovennævnte fortrinsret skal udnyttes, teg­nings­tids­punkt samt øvrige vilkår, fastsættes af bestyrelsen.

  Under iagttagelse af vilkårene herfor i den til enhver tid gældende lovgivning er bestyrelsen bemyndiget til at lade banken modtage kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørelsen af bankens ka­pi­tal­grund­lag.

  Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter som følge af udnyttelse af bemyndigelsen.”

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
   
  • For­bunds­for­mand Claus Jensen, Dansk Metal
  • For­bunds­for­mand Ole Wehlast, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
  • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Direktør Lars Andersen, AE – Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
  • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion

   En enig bestyrelse foreslår nyvalg af:

 8. Valg af revisor

  genvalg Ernst & Young, Re­vi­sions­part­ner­sel­skab.

 9. Bemyndigelse til ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dirigent

Årsrapport 2021

Du kan læse eller downloade bankens årsrapport for 2021 via linket her:

Download årsrapporten

Du kan også sende en mail til le­del­ses­se­kre­ta­ri­a­tet@al-bank.dk, så sender vi rapporten til dig som en pdf-fil. Du skal blot oplyse aktionærnummer og navn. Skriv venligst ”Årsrapport” i emnefeltet på mailen.

Relaterede artikler