Finanstilsynets vurderinger

Finanstilsynets vurderinger

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler.

 

Herunder kan du se Finanstilsynets seneste vurderinger af Arbejdernes Landsbank - se bl.a. påtaler, påbud og risikooplysninger.

2023

 • 7. marts - Redegørelse om påbud vedr. årsrapport for 2021

  Finanstilsynet vurderer, at banken har fraveget flere bestemmelser i regnskabsbekendtgørelsen i årsrapporten for 2021. Det handler primært om manglen af konkrete oplysningskrav, som Finanstilsynet vurderer samlet set er væsentlige. 

  Finanstilsynet vurderer desuden, at usikkerhed ikke er tilstrækkeligt beskrevet, at de savner oplysninger om dataetik, at kravene til ledelsespåtegning ikke er tilstrækkeligt opfyldt, at regnskabspraksis ikke er tilstrækkeligt beskrevet, at der mangler nogle regnskabsmæssige skøn, og endelig mangler der henvisninger til bankens hjemmeside med beskrivelse af politikker for samfundsansvar. 

  Arbejdernes Landsbank har tilkendegivet over for Finanstilsynet, at banken vil efterleve påbuddene i fremtidige årsrapporter. 

  Finanstilsynets redegørelse kan ses her.

2022

 • 28. oktober - Redegørelse Arbejdernes Landsbank fra Finanstilsynet

  I maj og juni måned var Finanstilsynet på ordinær inspektion i banken. Inspektionen havde særligt fokus på koncernstyring som følge af overtagelsen af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank og på kreditområdet, hvor der blev gennemgået mange lån.

  Finanstilsynet havde næsten ingen bemærkninger til gennemgangen af privatkunder. På erhvervsområdet er der plads til lidt forbedring, ligesom der også skal strammes op på bankens kontrolmiljø.

  Banken drøftede tilsynets værdiansættelse af bankens domicilejendomme og noterer, at der er behov for en samlet værdiregulering på ca. 11 mio. kr.

  Processen her fra vil være, at banken får en frist på 3 måneder til at komme i mål med de påbud, som Finanstilsynet har givet. Arbejdet er i gang og forventes afsluttet inden for 3 måneders fristen.

  Læs redegørelsen her.

 • 27. september – Arbejdernes Landsbank udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

  Finanstilsynet kan konstatere, at den beregnede systemiskhed for A/S Arbejdernes Landsbank på konsolideret grundlag ligger over 100 basispoint. A/S Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S indgår i udpegningen af A/S Arbejdernes Landsbank på konsolideret grundlag.

  Læs redegørelsen

 • 21. juni - Redegørelse om påbud til Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank - ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet

  Finans Danmark har oplyst Finanstilsynet, at man ikke forventer, at alle brugere i danske pengeinstitutter kan være migreret til MitID indenfor den aftalte frist den 30. juni 2022. Finanstilsynet finder det derfor nødvendigt at påbyde Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank at stoppe anvendelsen af NemID-nøglekortet til at gennemføre stærk kundeautentifikation senest den 30. juni 2022.

  Det betyder, at Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks kunder efter den 30. juni 2022 ikke vil kunne anvende NemID-nøglekortet til at tilgå netbank eller igangsætte betalinger. I stedet skal andre løsninger som MitID, NemID-app eller NemID-nøgleviser bruges.

  Læs redegørelsen her.

   

2021

 • 20. december - Krav til nedskrivningsegnede passiver

  Finanstilsynet har fastsat kravet til nedskrivningsegnede passiver for Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank som delmål pr. 1. januar 2022 med indfasning frem til 1. januar 2026. Delmålet pr. 1. januar 2022 fastsættes til 13,1 pct. af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks samlede risikoeksponering (risikovægtede eksponeringer) og 6,0 pct. af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks samlede eksponeringsmål (gearingsgrad).

  Læs redegørelsen

 • 27. september - Redegørelse om påbud fra Finanstilsynet

  Arbejdernes Landsbank har fået et påbud om at udlevere en egnethedserklæring, der opfylder kravene i § 11 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse og artikel 54 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016. Derudover skal banken sikre, at kunden tydeligt kan identificere, hvilke oplysninger i ”aftaledokumentet”, der udgør egnethedserklæringen.

  Arbejdernes Landsbank har efterlevet påbuddet, hvilket også fremgår af redegørelsen.

  Læs redegørelsen

   

 • 21. juni - Arbejdernes Landsbank udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI)

  Finanstilsynet kan konstatere, at A/S Arbejdernes Landsbank på konsolideret grundlag ligger over grænseværdien for én indikator efter overtagelsen af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank A/S. Erhvervsministeren har på denne baggrund besluttet at A/S Arbejdernes Landsbank udpeges som SIFI i 2021. Vestjysk Bank A/S indgår i udpegningen af A/S Arbejdernes Landsbank på konsolideret grundlag.

  Læs redegørelsen

2018

 • 11. december - Redegørelse om påtale til Arbejdernes Landsbank A/S

  Finanstilsynet har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse undersøgt en række mindre og mellemstore pengeinstitutters risikovillighed ved belåning
  af kunders køb af ejerboliger i vækstområder.

  I forbindelse med undersøgelsen har Arbejdernes Landsbank modtaget påtale i relation til god skik-bekendtgørelsen.

  Læs redegørelsen

 • 18. oktober - Finanstilsynets hvidvaskinspektion i Arbejdernes Landsbank

  18. oktober 2018

  Finanstilsynet har foretaget en rutinemæssig hvidvaskinspektion i Arbejdernes Landsbank på lige fod med øvrige banker. Arbejdernes Landsbank bekræftes i at have gennemført væsentlige tiltag til forebyggelse af hvidvask. Banken får en række påbud, som banken har taget til efterretning og er i gang med at sikre efterlevelsen af.

  Finanstilsynet foretog 13. og 14. marts 2018 en inspektion af hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank. Finanstilsynet bekræfter, at Arbejdernes Landsbank har gennemført væsentlige tiltag til forebyggelse af hvidvask. De påbud banken har fået er overvejende formelle forhold bla. bankens risikovurdering, politikker og organisering på hvidvaskområdet i henhold til kravene, som løbende skærpes.

  ”Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde og forløb med Finanstilsynet i forbindelse med inspektionen, og vi oplever en klar anerkendelse af, at vi har gennemført væsentlige tiltag og har et fornuftigt setup til forebyggelse af hvidvask. Påbuddene relaterer sig primært til beskrivelserne af f.eks. bankens politikker på hvidvaskområdet. Finanstilsynets redegørelse og de seks påbud tager vi naturligvis til efterretning og har gennemført de nødvendige tilretninger og vil sikre efterlevelse af disse”, siger ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank Gert R. Jonassen.

  Fortsat massiv indsats for at forebygge hvidvask

  Arbejdernes Landsbank har de seneste år gjort en massiv indsats og gennemført væsentlige tiltag, der styrker forebyggelsen af hvidvask og sikrer, at reglerne på området overholdes overalt i banken.

  ”Arbejdernes Landsbank prioriterer hvidvaskområdet utrolig højt og - som Finanstilsynet også bekræfter – har vi de seneste år forstærket indsatsen betydeligt. Det har vi blandt andet gjort ved at sikre en risikobaseret og systematisk tilgang på området, sikre den nødvendige kompetenceudvikling blandt vores medarbejdere og i det hele taget tilføre området mere opmærksomhed og flere ressourcer – f.eks. har vi fordoblet antallet af medarbejdere, der varetager denne vigtige opgave fra centralt hold. Der er ingen tvivl om, at hvidvasklovgivningen og kravene til praktisering er omfattende og ændrer sig løbende. Samtidigt finder de kriminelle hele tiden på nye måder at hvidvaske penge på. Det stiller høje krav til os om hele tiden at forbedre os, og med de seneste tiltag sikrer vi, at vi er fuldstændig på omgangshøjde med de gældende krav på området”, siger Gert R. Jonassen.

  Læs redegørelsen fra Finanstilsynet.

  The FSA-report in english.

 • 19. juni - Redegørelse om temainspektion i Arbejdernes Landsbank (Nye udlån til andelsboliger mv.)

  19. juni 2018

  Finanstilsynet gennemførte i januar 2018 en kreditundersøgelse af bevillinger af nye udlån til andelsboliger og andelsboligforeninger i Arbejdernes Landsbank. Undersøgelsen var led i en tværgående, temabaseret undersøgelse af to SIFI-banker og fire mellemstore banker.

  Afsættet for undersøgelsen bygger på 31 bevillinger fra perioden september 2016 – august 2017. 29 bevillinger vedrørte belåning af private andelsboliger, som altovervejende var udvalgt blandt kunder med mindre stærk privatøkonomi, mens 2 omfattede nye lån til andelsboligforeninger, der begge havde normal risiko. Konklusionerne vedrører derfor alene lån til de private andelsboligkunder.

  På den baggrund har Finanstilsynet påbudt banken – i alle relevante sager – at tage stilling til den reelle værdi af andelsbeviset og dermed også vurdere andelsboligforeningens ejendom i alternativ anvendelse som udlejningsejendom. Derudover har Finanstilsynet påbudt banken at ændre kreditpolitikken, så der fremgår en nærmere afgrænsning af risikoappetitten på området, herunder passende hovedregler for bevillinger og rammer for afvigelser.

  Banken tager naturligvis de to påbud til efterretning og kan samtidig med tilfredshed konstatere, at man i store træk allerede er i mål med efterlevelsen af påbuddene og naturligvis forventer at være endeligt på plads inden for Finanstilsynets tidsfrist.

  Læs redegørelsen fra Finanstilsynet

 • 20. februar - Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

  20. februar 2018

  I perioden 3. oktober til 10. november 2017 gennemførte Finanstilsynet en ordinær inspektion af banken. Inspektionen omfattede alle væsentlige dele af banken så som ledelse og revision, kreditrisici, likviditetsrisici, økonomiområdet, kapitalkrav og solvensbehov, markedsrisiko, retssager, operationelle risici, afviklingsberedskab og IT området.

  Banken har taget Finanstilsynets påbud om forbedringspunkter til efterretning.

  Vi er tilfredse med undersøgelsen, der bekræfter os i, at vi gør meget rigtigt og samlet set er på rette spor. Der er naturligvis altid plads til forbedringer som indeholdt i Finanstilsynets påbud. Vi har igangsat arbejdet for at kunne efterleve påbuddene, og bl.a. vil vi sikre, at bankens stærke position på området for udlån til andelsboliger bliver mere tydelig i forretningsmodellen samt at der sker en tæt opfølgning og overvågning ved bevilling af boligudlån i vækstområder.

  Læs redegørelsen fra Finanstilsynet.

2016

 • 15. april - Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank (risikostyringsfunktion, compliancefunktion, intern revision og kreditkontroller)

  15. april 2016

  I december 2015 foretog Finanstilsynet en inspektion af de ovennævnte områder, med specielt fokus på risiko – og compliancefunktionen.

  Som det fremgår af redegørelsen konstaterer Finanstilsynet, at banken har stor fokus på risikostyring.

  Imidlertid påbyder Finanstilsynet, at risikofunktionen skal foretage flere selvstændige handlinger og rapporter i forhold til dannelsen af det samlede risikobillede.

  På complianceområdet konstaterer Finanstilsynet, at banken i sin prioritering af complianceopgaverne har haft stor fokus på overholdelsen af hvidvaskreglerne.

  Imidlertid påbyder Finanstilsynet banken at sikre, at der gennemføres compliancearbejde på alle væsentlige funktioner.

  Banken har naturligvis straks igangsat et arbejde for at kunne efterleve påbuddene.

  Læs redegørelsen fra Finanstilsynet.

 • 12. april - Redegørelse om temainspektion i Arbejdernes Landsbank (nyudlån til ejer- eller andelsboliger)

  12. april 2016

  Finanstilsynet foretog i 4. kvartal 2015 en temainspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån til finansiering af ejer- og andelsboliger i København og Århus samt at vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger ud fra.

  Som det fremgår af redegørelsen konkluderer Finanstilsynets, at bankens indstillinger og kreditvurderinger er bygget op omkring en fast skabelon, som efter Tilsynets opfattelse medvirker til at sikre en fyldestgørende risikovurdering. Der blev konstateret enkelte fejl og mangler i anvendelsen af disse skabeloner.

  Finanstilsynet kommenterer endvidere på, bankens bevillinger af lån til andelsboliger, eksempler på høje gældsfaktorer og efterspurgte stesstest i forbindelse med køb før salg.

  ”Bankens overordnede observation er, at det er en tilfredsstillende rapportering. Der er områder, hvor der skal sikres fortsat fokus, således at hvor der accepteres en lidt højere gearing, eller at kunden får lov til at købe før end, der er solgt, skal dokumentation og beskrivelser være bedre forankret”.

  Temainspektionen fandt sted som led i en tværgående undersøgelse af fire udvalgte mindre og mellemstore pengeinstitutter, som alle er kendetegnet ved høj udlånsvækst, og hvor denne vækst hovedsageligt stammer fra lån til privatkunder.

  Læs redegørelsen fra Finanstilsynet.

2015

 • 29. juni - Redegørelse om inspektion af best execution i Arbejdernes Landsbank

  29. juni 2015

  Finanstilsynet har 11. december 2014 og 17. februar 2015 været på inspektion i Arbejdernes Landsbank for at sikre, at kunderne afregnes til den efter omstændighederne bedste pris, når de handler værdipapirer gennem banken – såkaldt ”best execution”. 

  Som det fremgår af Finanstilsynets redegørelse, har banken modtaget en påtale for ikke at sikre en fyldestgørende egenkontrol fra bankens compliance-funktion af best execution.

  Bankens handler med værdipapirer foretages på anerkendte handelssteder, til officielle kurser, så best execution – altså handel til den efter omstændighederne bedste pris – overholdes. Det er alene den interne kontrol, der kritiseres.

  Finanstilsynet har følgende reaktionsmuligheder:

  1. administrativ bøde
  2. politianmeldelse
  3. påbud
  4. påtale 
  5. risikooplysning.

  Finanstilsynets reaktion er her givet som en påtale. Den anvendes, når en overtrædelse ikke længere består, fordi banken allerede selv har opdaget manglen og af egen drift er i gang med at etablere den egenkontrol, som Finanstilsynet efterlyser.

  Læs redegørelsen fra Finanstilsynet

 • 4. marts - Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i A/S Arbejdernes Landsbank

  4. marts 2015

  Finanstilsynets gennemgang af nyudlån i Arbejdernes Landsbank

  Finanstilsynet har undersøgt 14 pengeinstitutters nyudlån i perioden juli 2013 – juni 2014 for at vurdere risikovillighed i forbindelse med nyudlån. Baggrunden er, at erhvervslivets lave efterspørgsel på nyudlån har skærpet konkurrencen mellem pengeinstitutterne, og det kan indebære en risiko for, at kreditstandarderne slækkes.

  Finanstilsynet konstaterer, at bevillinger af nyudlån i Arbejdernes Landsbank til små og mellemstore virksomheder og til finansiering udlejningsejendomme ”i hovedsagen var af tilfredsstillende kvalitet”.

  Finanstilsynet konstaterer også, at bankens kreditpolitik bliver fulgt i praksis ved bevillinger, og at ingen af de gennemgåede udlån indebar en kreditrisiko, som lå uden for kreditpolitikken.

  ”Finanstilsynets redegørelse er dejlig læsning og viser med al tydelighed, at der er styr på kreditpolitikken her i banken. Det er tilmed vores indtryk, at vi ligger i den absolut pæneste ende blandt de 14 undersøgte pengeinstitutter,” siger ordførende direktør Gert R. Jonassen.

  Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse i 14 pengeinstitutter, der skulle undersøge, om kreditstandarderne ved nyudlån er blevet slækket i perioden 2013 – juni 2014. Selve undersøgelsen blev foretaget i 4. kvartal 2014.  

  Læs notatet fra Finanstilsynet

2014

 • 26. september - Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

  September 2014

  Offentliggørelse af Finanstilsynets redegørelse

  I foråret 2014 gennemførte Finanstilsynet en ordinær inspektion af Arbejdernes Landsbank. På baggrund af denne inspektion er den samlede redegørelse nu blevet offentliggjort. Læs vurderingen.

  I forlængelse af Finanstilsynets redegørelse udtaler Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank:

  ”Vi har haft et godt og konstruktivt forløb med Finanstilsynet i forbindelse med deres ordinære inspektion, og de påbud, der er anført i den samlede redegørelse, tager vi naturligvis til efterretning. Finanstilsynets redegørelse flugter fint med de meldinger, vi kom med i forbindelse med offentliggørelsen af vores halvårsregnskab i august måned, og derfor er vores forventninger til det samlede resultat for hele 2014 fortsat uændrede.”

   

2013

 • 18. juli - Arbejdernes Landsbank får påbud fra Finanstilsynet

  Arbejdernes Landsbank får påbud fra Finanstilsynet

  18. juli 2013

  Finanstilsynet har den 12. juli 2013 givet Arbejdernes Landsbank et påbud vedrørende bankens forretningsgang for oprettelse af indlånskonti.

  Påbuddet baserer sig på en konkret sag, hvor en af bankens filialer, i efteråret 2012, afviste at oprette en indlånskonto, idet klager ikke ønskede at efterkomme filialens krav om udlevering af en oversigt over klagers gæld.

  Finanstilsynet har meddelt banken, at det er i strid med reglerne om god skik, at afslå oprettelsen af en indlånskonto med denne begrundelse, når der alene bedes om en indlånskonto, og ingen lån eller kredit. Finanstilsynet har påbudt banken at ændre sin forretningsgang om oprettelse af indlånskonti i overens-stemmelse hermed.

  Banken har allerede i januar 2013 tilrettet sin forretningsgang i overensstemmelse hermed og udsendt en intern orientering herom, og vil nu på baggrund af Finanstilsynets påbud – for en sikkerheds skyld – ind-skærpe reglen endnu engang.

  Læs Finanstilsynets afgørelse.

  Kontaktperson: 

  Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, telefon 45 40 83 83 27, mail: kgj@al-bank.dk 

2012

 • 19. april - Påbud fra Finanstilsynet

  Påbud fra Finanstilsynet

  19. april 2012

  Ved annoncering af billån og beregningen af ÅOP i forbindelse hermed, har Arbejdernes Landsbank hidtil anvendt den forudsætning som banken overvejende bevilger billån på, det vil sige med en sikkerhed i form af et bilejerpantebrev på 75 % af billånets hovedstol. Finanstilsynet har imidlertid pålagt banken at anvende en standardforudsætning som indebærer en sikkerhed i form af et bilejerpantebrev for det samlede billån og med en udbetalingsprocent på 20 %. Banken vil følge Finanstilsynets påbud.

  Læs notatet fra Finanstilsynet.

 • 6. januar - Arbejdernes Landsbank forstærker indsatsen mod hvidvask

  Arbejdernes Landsbank forstærker indsatsen mod hvidvask

  6. januar 2012

  Finanstilsynet har i det forløbne år undersøgt, om en række danske pengeinstitutter lever op til de gældende krav og regler i forhold til hvidvaskhåndtering. Hvidvask er økonomiske transaktioner, der skal skjule, at en indtægt stammer fra en kriminel handling. Hvidvaskvejledningen blev ændret i 2010, og en afgørelse fra Finanstilsynet viser, at Arbejdernes Landsbank er et af de pengeinstitutter, som endnu ikke lever op til de skærpede regler. Banken forstærker nu indsatsen mod hvidvask.

  Finanstilsynet har i løbet af 2011 undersøgt, om en række pengeinstitutter lever op til en række reviderede krav og regler om hvidvaskhåndtering. En ny afgørelse viser, at Arbejdernes Landsbank er et af de pengeinstitutter, som endnu ikke lever tilstrækkeligt op til de reviderede krav og regler i Hvidvaskvejledningen. Derfor forstærker banken nu indsatsen mod hvidvask.

  ”Vi tager Finanstilsynets afgørelse meget alvorligt. Det er Arbejdernes Landsbanks ansvar at sikre, at gældende regler på hvidvaskområdet overholdes i banken. Finanstilsynet har vurderet, at vi ikke gør det i tilstrækkeligt omfang på nuværende tidspunkt, og det beklager vi. Vi vil fremover sikre, at banken overholder de gældende regler. Nu opprioriterer vi bl.a. overvågningen af kundeforhold, skærper opmærksomheden på området i bankens filialer og iværksætter undersøgelser og kontrol af komplekse og usædvanlige kunde-transaktioner,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

  Legitimering og overvågning forhindrer hvidvask

  Arbejdernes Landsbank udbygger og opstrammer sine regler om intern kontrol, risikovurdering og ledelsesrapportering på hvidvaskområdet. Hvidvask betyder, at kriminelle skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde er med til at sikre den økonomiske gevinst af kriminalitet. Finansielle virksomheder og andre, som for eksempel finansieringsselskaber, skal efter hvidvasklovgivningen sikre sig, at de har legitimeret deres kunder, og at kundeforhold samt atypiske økonomiske transaktioner løbende bliver overvåget.

  ”Vi bakker op om hvidvasklovens legitimationsregler og krav om løbende overvågning, som er fastsat internationalt med sigte på at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme samt at lette politiets efterforskning. Vi er meget bevidste om vores ansvar i den internationale indsats mod hvidvask af penge, og derfor sikrer vi nu, at Arbejdernes Landsbank lever op til de nye gældende regler,” siger Gert R. Jonassen.

  Læs Finanstilsynets afgørelse.

  For yderligere information

  Kontakt ordførende direktør Gert R. Jonassen, tlf. 38 48 50 01,  direktionen@al-bank.dk.

2011

 • Marts - Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

  Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

  Marts 2011

  Arbejdernes Landsbanks kommentarer til Finanstilsynets "Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank". Finanstilsynet har i perioden december 2010 og januar 2011 været på ordinær tilsynsinspektion i banken.

  Finanstilsynet har gennemgået de væsentligste risikoområder og har på den baggrund givet Arbejdernes Landsbank en samlet tilbagemelding, der er offentliggjort på vores hjemmeside i henhold til "Bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet". Læs vurderingen.

  Finanstilsynet har ved gennemgangen set på både private og erhvervsengagementer. Gennemgangen har omfattet de 60 største engagementer samt en stikprøve på 500 af bankens øvrige udlånsengagementer. Herudover er alle engagementer med bankens direktion og bestyrelse gennemgået.

  Vores generelle kommentar til redegørelsen er, at vi er glade for dels den ros, der er til kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje, dels Finanstilsynets positive vurdering af vores likviditetsnøgletal og ikke mindst, at Finanstilsynet er enig i Arbejdernes Landsbanks egen beregning af solvensbehovet.

  Vi har i redegørelsen fået nogle påbud, som vi allerede har eller er ved at implementere. Konkret drejer det sig om, at vi skal sikre, at der er procedurer for nedskrivningsberegninger på mindre engagementer, hvor der er konstateret OIV (objektiv indikation for værdiforringelse). Dernæst har Finanstilsynet påbud om bestyrelsesprotokollen, gående på drøftelser, materiale og forudgående orientering om sager til behandling, hvilket er gennemført. Endelig har Finanstilsynet påbudt banken at præcisere kreditpolitikken på omfanget af engagementer over 10 % af basiskapitalen, hvilket bliver rettet på det førstkommende bestyrelsesmøde.

  Arbejdernes Landsbanks bestyrelse er tilfredse med den gode og konstruktive redegørelse.

  PBV / Poul Erik Skov Christensen