Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance angiver de rammer, regler og retningslinjer, der er for god selskabsledelse. I Arbejdernes Landsbank opfattes god selskabsledelse som en naturlig forudsætning for bankens drift. Ved åbenhed både internt og eksternt i forhold til aktionærer og samarbejdspartnere og andre interessenter fremmes denne holdning. 

Politik for samfundsansvar og bæredygtighed

Arbejdernes Landsbanks politik for samfundsansvar og bæredygtighed har til formål at sikre, at banken bidrager positivt og ansvarligt til samfundet og den verden, vi er en del af.

Politikken danner grundlaget for, hvordan vi har forpligtet os til at drive en miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig forretning, og hvordan vi strategisk og målrettet ønsker at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling.

Politik for ansvarlige investeringer og integration af bæredygtighedsrisici

Arbejdernes Landsbanks politik for ansvarlige investeringer og integration af bæredygtighedsrisici har til formål at sikre, at banken arbejder aktivt for, at vores kunder har mulighed for at investere ansvarligt gennem bankens produktudbud samt hjælpe kunden med at beskytte investeringen mod miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige begivenheder og forhold, der kan have negativ indvirkning på værdien af kundens investering.

Politikken fastsætter blandt andet de overordnede rammer for bankens efterlevelse af gældende regulering i henhold til ”Disclosure Forordningen”. Banken har endvidere tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og arbejder for at implementere disse principper i banken.

Denne politik udmønter således de dele af bankens politik for samfundsansvar og bæredygtighed, som vedrører investeringer og investeringsprodukter rettet mod bankens kunder.

Erklæring om due diligence-politikker med hensyn til bæredygtighed

Arbejdernes Landsbank tager i forbindelse med porteføljepleje hensyn til investeringsbeslutningernes
vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Anbefalinger for god selskabsledelse

Bestyrelsen og direktionen i Arbejdernes Landsbank har forholdt sig til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Anbefalingerne, som indeholder retningslinjerne for bedste praksis, er fastlagt af Komitéen for god Selskabsledelse (www.corporategovernance.dk). Retningslinjerne er såkaldt ”soft law”, hvilket indebærer, at et selskab ikke er forpligtet til at følge dem. 

Finans Danmarks ledelseskodeks

Arbejdernes Landsbank har, som medlem af Finans Danmark besluttet at følge samtlige anbefalinger i Finans Danmarks ledelseskodeks.

 

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsreglerne er et sæt regler, som udtrykker de holdninger og retningslinjer, som skal hjælpe medarbejderne i det daglige arbejde, og som medarbejderne skal rette sig efter. Reglerne indeholder retningslinjerne for den adfærd koncernen Arbejdernes Landsbank, ønsker anvendt over for kunder, leverandører og myndigheder. 

Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank 

Arbejdernes Landsbank ønsker ikke at blive misbrugt til hvidvask- og terrorfinansiering. Retningslinjerne på området er gældende for alle bankens ansatte.

Skattepolitik

Rammerne for Arbejdernes Landsbank koncernens adfærd på skatteområdet er fastsat i koncernens skattepolitik - både i relation til egne forhold og i relation til kunders og forretningsforbindelsers forhold.

Aflønningspolitik

Arbejdernes Landsbanks principper for aflønning er fastlagt i bankens lønpolitik, som er udarbejdet af bestyrelsen, efter forarbejde i Nominerings- og aflønningsudvalget, og godkendt af bankens generalforsamling.

Nominerings- og aflønningsudvalget 

 • forbereder bestyrelsens arbejde i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen 
 • forbereder evaluering af bestyrelsen, direktionen og dennes medlemmer 
 • følger den løbende udvikling i koncernenes løn- og incitamentsordninger, og foretager indstillinger til bestyrelsen om ændringer i aflønningspolitikken og/eller incitamentsprogrammer.

Medlemmer af Nominerings- og aflønningsudvalget er:

 • Christian Riewe (formand)
 • Claus Jensen
 • Lizette Risgaard
 • Ole Wehlast

Samt et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, ved arbejde med og behandling af temaer om aflønning, herunder bankens lønpolitik og andre beslutninger der relaterer sig hertil.

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regn­skabs- og revisionsmæssige forhold. Udvalgets opgave er bl.a. at understøtte, overvåge og vurdere, om koncernen og bankens regnskabsaflæggelsesproces, herunder interne kontrol- og risi­kostyringssystemer, fungerer effektivt med henblik på at sikre troværdighed, integritet og transparens i den finansielle rap­portering. Udvalget overvåger revisors uafhængighed og er ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af valg af revisor.

Udvalget har fire medlemmer:

 • Torben Möger Pedersen (formand)
 • Claus Jensen
 • Lars Andersen
 • Ulla Sørensen

Risikoudvalget

Risikoudvalgets opgave er at rådgive bestyrelsen om koncer­nen og bankens nuværende og fremtidig risikoprofil og -stra­tegi, og om koncernen og bankens risikostyring, herunder poli­tikker, retningslinjer, instrukser, metoder, systemer, processer og procedurer, er tilstrækkelige og effektive.

Udvalget har for nærværende 5 medlemmer:

 • Lars Andersen (formand)
 • Christian Riewe
 • Torben Möger Pedersen
 • Claus Jensen
 • Lars Holst

Det rådgivende repræsentantskab

Det rådgivende repræsentantskab er et udvalg under bankens bestyrelse.

Formålet med Det rådgivende repræsentantskab er

 • at forsyne bestyrelsen med både politisk og forretningsmæssige input og idéer i forhold til bankens strategier
 • fremkomme med konkrete forslag til fremme af bankens forretningsgrundlag 
 • fremkomme med konkrete forslag til individuelle forretningsmæssige tiltag
 • virke som bindeled mellem banken og dens aktionærer og kunder 
 • understøtte og fremme bankens udvikling, vækst og anseelse.

Medlemmer af Det rådgivende repræsentantskab er:

Anja C. Jensen, Forbundsformand, HK/Danmark
Christian Riewe, Advokat, Advokatfirmaet Bjørst I/S
Christina Krzyrosiak Hansen, Borgmester, Holbæk Kommune
Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal
Henrik Grønborg, Adm. Direktør, ALKA-Forsikring
Henrik W. Petersen, Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet i DK
Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune
Jim Jensen, Næstformand, Fødevareforbundet NNF
John Larsen, Hovedkasserer, Dansk Metal
John Nielsen, Forbundsformand, Serviceforbundet
Jørgen Juul Rasmussen, Forbundsformand, Dansk El-Forbund
Lars Andersen, Direktør, AE - Arbejderbe. Erhvervsråd
Lars Holst, Proff. Bestyrelsesmedlem, Proff. bestyrelsesmedlem
Lizette Risgaard, Formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Lone N. Frost, Formand, Danske Frisør & Kosmetiker Forbund
Mads Andersen, Gruppeformand, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Mads Samsing, Næstformand, HK/Danmark
Marie Stærke, Borgmester, Køge Kommune
Michael Vindfelt, Borgmester, Frederiksberg Kommune
Mikael Bay Hansen, Sekretariatetschef, Dansk Metal
Ole Wehlast, Forbundsformand, Fødevareforbundet NNF
Rasmus Østrup Møller, Adm. Chef, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Simon Tøgern, Formand, HK/Privat
Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester, Københavns Komune
Søren Heisel, Forbundssekretær, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Tina Christensen, Næstformand, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Tonny Olsen, Forbundsformand, Malerforbundet
Torben Möger Pedersen, Adm. Direktør, PensionDanmark A/S
Ulla Sørensen, Hovedkasserer, Fagligt Fælles Forbund - 3F

Medarbejderrepræsentanter:

Jesper Pedersen, Fællestillidsrepræsentant, Arbejdernes Landsbank
René Laundav, Intern Servicemedarbejder, Arbejdernes Landsbank
Yvonne Hansen, Fagligansvarlig Pension, Arbejdernes Landsbank
Nadja Lind Bøgh, AML officer, Arbejdernes Landsbank
Tina Holm, Kunderådgiver, Arbejdernes Landsbank

Whistleblowing

Arbejdernes Landsbank har etableret en whistleblower-ordning med hjemmel i FIL §§ 75 a – b, således at koncernens ansatte har mulighed for at foretage indberetning om kritisable forhold eller dispositioner, således at overtrædelser af den finansielle lovgivning kommer for dagens lys. 

Bæredygtighedsudvalget

Formålet med Bæredygtighedsudvalget er at sikre en central koordinering af arbejdet med at implementere bæredygtighedsstrategien, træffe strategiske beslutninger for at koncernen kan nå sine mål, følge op på igangsatte initiativer og sikre efterlevelse af politikker på området, herunder også lovgivning på området.

Arbejdernes Landsbanks Bæredygtighedsudvalg er et direktionsudvalg forankret i 1. forsvarslinje og med deltagelse af bl.a. hele direktionen.