Sådan kan du udvikle dig

I Arbejdernes Landsbank tror vi på, at kompetente og motiverede medarbejdere skaber fremdrift. Derfor har vi en række tilbud og initiativer, der skal medvirke til at gøre banken til en attraktiv arbejdsplads. Vi tilbyder en række forskellige uddannelses- og udviklingsaktiviteter, så du kan vælge, hvad der passer dig bedst.

Videreuddannelse

I Arbejdernes Landsbank arbejder vi hele tiden på at blive endnu bedre. Høj faglighed i hele organisationen er altafgørende for vores forretning, og derfor ser vi positivt på vores medarbejderes ønske om at dygtiggøre sig inden for deres område. Du planlægger sammen med din nærmeste leder hvert år, hvordan du kan udvikle dig, enten i dagligdagen eller via vores kursustilbud.

FOKUS-samtalen er udgangspunktet for din udvikling

Hos os kalder vi Me­d­ar­bej­der­ud­vik­lings­sam­ta­len for en FOKUS-samtale.

Vi tror på, at kompetente og motiverede medarbejdere skaber udvikling for banken. Udgangspunktet for din drøftelse af dine karriere- og ud­vik­lings­mu­lig­he­der er de løbende FOKUS-samtaler.

FOKUS-samtalen er en vigtig brik i bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem bankens overordnede mål og de opgaver, du skal arbejde med. Det er afgørende, at der er en tæt sammenhæng mellem de mål, du skal nå i dit job og dine kompetencer. Det nytter ikke at være kompetent, hvis du ikke kender dine mål, og omvendt hjælper det ikke at kende dine mål, hvis du ikke har de rette kompetencer til at nå målene.

I FOKUS-samtalen vil du ligeledes få en konstruktiv feedback på adfærd, holdninger, faglighed og resultater.

Målet med FOKUS-samtalen er, at vi får afstemt for­vent­nin­ger­ne til fremtiden både i forhold til din personlige og din faglige udvikling således, at du kan udnytte dit potentiale fuldt ud til gavn for dig selv og banken.

FOKUS-samtalen vil typisk være med din nærmeste leder og samtalerne sker løbende hen over året.

Karriere i Arbejdernes Landsbank

Karriere i Arbejdernes Landsbank

Talentudvikling

I Arbejdernes Landsbank ser vi talentudvikling som en investering i fremtiden, der samtidig skal understøtte vores mål om at være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere og ledere.

Vi har fokus på ta­len­t­ud­vik­ling, fordi vi tror på, at hvis vi skal have de bedste ledere og medarbejdere i morgen, skal vi begynde at udvikle de største talenter i dag.

Vores ledere skal være dygtige til at spotte vores talenter og kunne udvikle dem i dagligdagen. Samtidig ønsker vi løbende at have ta­lent­pro­gram­mer, som skal underbygge udviklingen af vores talenter, så vi også på sigt har de bedste ledere og medarbejdere.

"Karrierebooster" i Arbejdernes Landsbank

Ledelsesudvikling

I Arbejdernes Landsbank arbejder vi målrettet med vores lederudvikling ud fra denne ledelsesmodel:

  • Strategi: Strategi handler om at skabe en retning og en rød tråd mellem bankens vision, forretningen og den enkeltes mål. Der er fokus på lederens overblik, fremtiden for banken og sektoren samt for udvikling af forretningen.
  • Drift: Med drift mener vi fokus på udvikling og optimering af forretningen, af bankens processer og resurserne i afdelingen. Men drift handler også om prioritering, opfølgning og kvalitetssikring, samt drift og eksekvering af planer gennem kobling mellem resurser og opgaver.
  • Relationer: Relationer er fundamentale, og derfor er det også et punkt i vores ledelsesudvikling. Det går ud på at skabe og styrke velfungerende samarbejde både internt og eksternt. Det kan kun ske, hvis du er god til at involvere dig, gå i dialog med andre og være åben.
  • Medarbejdere: Som leder skal du fremme den enkelte medarbejders præstation og sikre, at der er de rette kompetencer i afdelingen. Vigtige nøgleord er feedback, motivation og læring.
  • Pesonligt lederskab: Det personlige lederskab handler om viljen til at arbejde med sin egen udvikling og indsigt i sig selv som person. Arbejde med egen personlighed i rollen som leder.

Se også