Ordning for indskydergaranti

Den generelle dækning

Garantiformuen (tidl. Ind­sky­der­ga­ran­ti­fon­den) sikrer i tilfælde af bankens konkurs alle indlån op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder.

Du er dækket af Garantiformuen, hvis dit indskud eller dine kontante midler er registreret i dit navn. Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at du ikke er den reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I det tilfælde er det den reelle ejer, der er dækket af Garantiformuen.

Hvis en konto ejes af en juridisk person, fx et selskab eller en forening, er det den juridiske person, der er dækket.

Har du et lån i banken, der er forfalden til betaling, opgøres det beløb, Garantiformuen dækker, som dit indlån fratrukket det forfaldne beløb. Det gælder dog ikke, hvis lånet er finansieret med såkaldt særligt dækkede obligationer, fx AL-Prioritet. Her bliver det forfaldne beløb ikke trukket fra indlånet.

Indskud omfattet af særlig dækning

En række indskud er omfattet af særlige dækninger:

  • Indskud på pensionskonti (oprettet i henhold til lov) er dækket ubegrænset.
  • Indskud, som tjener et socialt formål i henhold til lov, fx ar­bejds­ska­de­er­stat­ning, vil være dækket med op til 150.000 euro (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder fra indsættelse på kontoen. Efter de 6 måneder vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på 100.000 euro.
  • Indskud, som følge af skade forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse, er dækket med op til 150.000 euro (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder fra indsættelse på kontoen. Efter 6 måneder vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på 100.000 euro.
  • Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt eller hovedsageligt skal bruges ikke-er­hvervs­mæs­sigt, dækkes med op til 10 mio. euro (ca. 75 mio. kr.) i op til 12 måneder, fra beløbet indsættes på kontoen. Herefter vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på 100.000 euro.

Flere kontohavere

Er der flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere, hvis hver person er registreret som ejer af kontoen. Det betyder, at indestående på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, som hver kontohaver kan få dækket via Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i depot vil blive udleveret uafhængigt af bankens konkurs.

Kan banken ikke udlevere de værdipapirer, som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker Garantiformuen tab med op til 20.000  euro pr. investor (150.000 kr.). Det kan fx være tilfældet, hvis banken har begået fejl ved registrering af ejerskab.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af pen­ge­in­sti­tut­tet selv.

Indskud på særlige indlån foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på særlige indlån, som efter de regler, der gjaldt før 1. juni 2015, var dækket ubegrænset, vil også efter 1. juni være dækket ubegrænset. Det gælder dog kun beløb, der var indsat på kontoen senest 31. maj 2015.

Det betyder, at indskud på fx en børneopsparing senest 31. maj 2015 vil være dækket fuldt ud, mens indskud fra 1. juni 2015 vil være dækket som almindeligt indlån med op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Indskud på bør­ne­op­spa­rin­ger foretaget pr. 1. juni 2015 eller senere samt afkast heraf, som er placeret i vær­di­pa­pir­pul­jer, er dog ikke dækket af Garantiformuen.

Særlige indlån omfatter bl.a. bør­ne­op­spa­rings­kon­ti, etab­le­rings­kon­ti, skif­te­rets­kon­ti, ud­dan­nel­ses­op­spa­ring og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor midlerne udbetales eller overføres. Midler på klientkonti indsat fra 1. juni 2015 vil være dækket som almindeligt indlån med op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Midlerne kan dog også være omfattet af den særlige dækning nævnt ovenfor.

Få mere information

Du kan læse mere om Garantiformuen her eller i Op­lys­nings­ske­ma­et. Du er også velkommen til at kontakte din kunderådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte din opsparing.

Se også