Ordning for indskydergaranti

Ordning for indskydergaranti

Den generelle dækning

Garantiformuen (tidl. Indskydergarantifonden) sikrer, i tilfælde af at banken rammes af konkurs, alle indlån op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder.

Du er dækket af Garantiformuen, hvis dit indskud eller dine kontante midler er registreret i dit navn. Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at du ikke er den reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I det tilfælde er det den reelle ejer, der er dækket af Garantiformuen.

Hvis en konto ejes af en juridisk person, f.eks. et selskab eller en forening, er det den juridiske person, der er dækket.

Har du et lån i banken og er det forfalden til betaling, opgøres det beløb, Garantiformuen dækker, som dit indlån fratrukket det forfaldne beløb. Det gælder dog ikke hvis lånet er finansieret med såkaldt særligt dækkede obligationer, fx AL-Prioritet, her bliver det forfaldne beløb ikke trukket fra indlånet.

Indskud omfattet af en særlig dækning

En række indskud er omfattet af en særlig dækning.

  • Indskud på pensionskonti, oprettet i henhold til lov, er dækket ubegrænset.
  • Indskud, som tjener et socialt formål i henhold til lov (f.eks. arbejdsskadeerstatning), vil være dækket med op til EUR 150.000 (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder fra indsættelse på kontoen. Efter de 6 måneder vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på EUR 100.000.
  • Indskud, som følge af skade forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse, er dækket med op til EUR 150.000 (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder fra indsættelse på kontoen. Efter 6 måneder vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på EUR 100.000.
  • Indskud, som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt eller hovedsageligt skal bruges ikke-erhvervsmæssigt, dækkes med op til 10 mio. EUR (ca. 75 mio. kr.) i op til 12 måneder, fra beløbet indsættes på kontoen. Herefter vil indskuddet være omfattet af den generelle dækning på EUR 100.000.

Flere kontohavere

Er der flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere, hvis hver person er registreret som ejer af kontoen. Det betyder, at indestående på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver kontohaver kan få dækket via Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i depot vil blive udleveret uafhængigt af bankens konkurs.

Kan banken ikke udlevere de værdipapirer, som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker Garantiformuen tab med op til EUR 20.000 pr. investor (150.000 kr.). Det kan f.eks. være tilfældet, hvis banken har begået fejl ved registrering af ejerskab.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på særlige indlån, som efter de regler, der gjaldt før 1. juni 2015, var dækket ubegrænset, vil også efter 1. juni være dækket ubegrænset. Det gælder dog kun beløb, der var indsat på kontoen senest 31. maj 2015.

Det betyder, at indskud på f.eks. en børneopsparing senest 31. maj 2015 vil være dækket fuldt ud, mens indskud fra 1. juni 2015 vil være dækket som almindeligt indlån med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Indskud på børneopsparinger foretaget pr. 1. juni 2015 eller senere samt afkast heraf, som er placeret i værdipapirpuljer, er dog ikke dækket af Garantiformuen.

Særlige indlån omfatter bl.a. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor midlerne udbetales eller overføres. Midler på klientkonti, indsat fra 1. juni 2015, vil være dækket som almindeligt indlån med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Midlerne kan dog også være omfattet af den særlige dækning nævnt ovenfor.

Få mere information

Du kan læse mere om Garantiformuen på www.gii.dk eller læs mere i Oplysningsskemaet. Ligesom du er velkommen til at kontakte din kunderådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte din opsparing.