Generalforsamling 2024

Bankens generalforsamling blev afholdt mandag den 11. marts 2024 kl. 19.30 i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V.

Se hele generalforsamlingen 2024

Generalforsamling 2024

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen indstiller Christian Riewe.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
  Bestyrelsen indstiller, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen tager bestyrelsens beretning om Arbejdernes Landsbanks virksomhed til efterretning.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med re­vi­sions­på­teg­ning, jf. vedtægternes § 21, 2. afsnit.
  Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 0,25 kr. i udbytte pr. aktie.

 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
  Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår (regnskabsåret 2024) fortsætter uændret i forhold til regnskabsåret 2023 og godkendes af ge­ne­ral­for­sam­lin­gen med nedenstående beløb:

  • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer modtager DKK 250.000

  Derudover foreslås følgende tillæg for bestyrelsens vederlag godkendt af ge­ne­ral­for­sam­lin­gen:

  • Formanden for bestyrelsen modtager et tillæg på DKK 400.000
  • Næstformanden for bestyrelsen modtager et tillæg på DKK 200.000
  • Medlemmer af Risikoudvalget, Re­vi­sions­ud­val­get og ESG-udvalget modtager et tillæg på DKK 100.000
  • Formanden for Risikoudvalget, Re­vi­sions­ud­val­get og ESG-udvalget modtager et formandstil-læg på DKK 50.000
  • Ge­ne­ral­for­sam­lings­valg­te medlemmer af Nominerings- og Af­løn­nings­ud­val­get modtager et til-læg på DKK 50.000.
  • Formanden for Nominerings- og Af­løn­nings­ud­val­get modtager et formandstillæg på DKK 50.000
  • Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ten i Nominerings- og Af­løn­nings­ud­val­get modtager et tillæg på DKK 25.000 kr.


 6. Behandling af fremkomne forslag.

  A. Den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage ka­pi­tal­for­hø­jel­ser i vedtægternes § 4 udløber den 11. marts 2024.

  Bestyrelsen indstiller derfor, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen vedtager en ny bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil 24. marts 2025 ad én eller flere gange at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 500.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. For de aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal gælde, at (i) der skal gives bankens aktionærer forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier, (ii) der skal ikke kunne ske delvis indbetaling af de nye aktier, (iii) der skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for øvrige aktier, (iv) der skal ikke gælde ind­skrænk­nin­ger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, (v) de nye aktier, der er om­sæt­nings­pa­pi­rer, udstedes på navn. Den frist, inden for hvilken ovennævnte fortegningsret skal udnyttes, teg­nings­tids­punkt samt øvrige vilkår, fastsættes af bestyrelsen. Under iagttagelse af vilkårene herfor i den til enhver tid gældende lovgivning er bestyrelsen bemyndiget til at lade banken modtage kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørelsen af bankens basiskapital. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen nød­ven­dig­gjor­te vedtægts­æn­drin­ger.

  Den nye bemyndigelse indsættes i vedtægternes § 4 som erstatning for den nuværende bemyndigelse i vedtægternes § 4, 2. afsnit og fremefter.

  B. Vedtægternes § 6, afsnit 5-10: De eksisterende bestemmelser indeholder de nærmere krav for elek-tronisk kommunikation og do­ku­men­t­ud­veks­ling imellem banken og bankens aktionærer. Bestemmelserne foreslås opdateret, hvorfor bestyrelsen indstiller, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen vedtager nedenstå-ende forslag, som erstatning for de nuværende afsnit 5-10 i vedtægternes § 6:

  ”Al kommunikation fra banken til aktionærerne, herunder indkaldelser til ordinære og ekstraordinære ge­ne­ral­for­sam­lin­ger, forslag til vedtægts­æn­drin­ger, dagsorden, tegningslister, årsrapporter, sel-skabs­med­del­el­ser, adgangskort, fuldmagter samt andre oplysninger mellem banken og aktionærerne, kan, hvor ikke andet følger af lovgivningen, ske ved elektronisk do­ku­men­t­ud­veks­ling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) via bankens hjemmeside www.al-bank.dk, bankens aktionærportal og/eller via e-mail.

  Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside www.al-bank.dk, medmindre andet følger af lovgivningen.

  Banken kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig post som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

  Den enkelte aktionær er forpligtet til at sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af korrekt elektronisk kon­tak­t­in­for­ma­tion, herunder e-mailadresse.

  Brevstemmer, afgivelse af fuldmagt, bestilling af adgangskort/adgangskode til rådgivers og/eller aktionærers egen deltagelse på ge­ne­ral­for­sam­lin­ger skal ske via bankens aktionærportal. Spørgsmål fra ak-tionærer om dagsordenens punkter eller bankens stilling i øvrigt, krav om optagelse af et bestemt em-ne på dagsorden til ordinær ge­ne­ral­for­sam­ling, begæring om afholdelse af ekstraordinær generalfor-samling samt opstilling i forbindelse med valg til bestyrelsen kan sendes med e-mail til 530127@al-bank.dk.

  Aktionærerne kan finde oplysninger om systemkrav og fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på bankens hjemmeside www.al-bank.dk.”

  C. Vedtægternes § 15: Bestyrelsen foreslår, at dagsordenen for ge­ne­ral­for­sam­lin­gen opdateres, så den er i over­ens­stem­mel­se med den seneste lovgivning på området. Bestyrelsen indstiller, at generalfor-samlingen vedtager, at § 15 affattes således:

  ”Dagsordenen for den ordinære ge­ne­ral­for­sam­ling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med re­vi­sions­på­teg­ning, jf. § 21, afsnit 2, til god-kendelse.
  4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
  6. Behandling af fremkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.

  D. Forslag om godkendelse af lønpolitik.

  Banken har opdateret sin lønpolitik, som forelægges ge­ne­ral­for­sam­lin­gen til godkendelse.

  Lønpolitikken er gennemskrevet og strukturen forenklet. Der er derudover foretaget følgende større, materielle ændringer:

  • Lønpolitikken er tilrettet i over­ens­stem­mel­se med den nye overenskomst, hvorefter der ikke længere eksisterer en bonusordning til medarbejdere.
  • Ny­an­sæt­tel­ses­godt­gø­rel­se er ikke længere en del af lønpolitikken.
  • Der er indarbejdet yderligere indhold vedrørende strategi og samfundsansvar.
  • Det er præciseret, hvilke kriterier der lægges vægt på i forbindelse med løn­fast­sæt­tel­se for medarbejdere samt for direktionen, ligesom kriterierne for ekstraordinær belønning er præci-seret, og der er fastsat en øvre grænse herfor.
  • Der er foretaget en revurdering af væsentlige risikotagere med vægtning af den reelle be­slut­nings­kom­pe­ten­ce i vurderingen.

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:

  Claus Jensen, Dansk Metal
  Ole Wehlast, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
  Lars Andersen, Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
  Lars Holst, Professionelt be­sty­rel­ses­med­lem
  Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
  Lizette Risgaard, udpeget af Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
  Henning Overgaard, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  Anja C. Jensen, HK/Danmark
  Kenneth Hove, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  Caroline Søeborg Ahlefeldt, Investment Director i EIFO (Danmarks Eksport- og Investerings-fond)

  Af bankens Årsrapport 2023 og på bankens hjemmeside, www.al-bank.dk/ge­ne­ral­for­sam­ling fremgår yderligere informationer om de nuværende be­sty­rel­ses­med­lem­mer, deres kva­li­fi­ka­tio­ner samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

 8. Valg af revisor.
  I over­ens­stem­mel­se med Re­vi­sions­ud­val­gets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af EY, Godkendt Re­vi­sions­part­ner­sel­skab som revisor samt valg af EY, Godkendt Re­vi­sions­part­ner­sel­skab som bæ­re­dyg­tig­heds­re­visor.

 9. Bemyndigelse til ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dirigent til at anmelde vedtægts­æn­drin­ger­ne til Er­hvervs­sty­rel­sen.

 

Hent indkaldelsen til Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen 2024

Dokumenter til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen

2023-rapporter og regnskabstal

Du kan læse eller downloade bankens årsrapport for 2023, øvrige rapporter og relevante regnskabstal via linkene herunder:

Vedtaget på Arbejdernes Landsbanks A/S Generalforsamling