Bekæmpelse af hvidvask

Bekæmpelse af hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring er en vigtig samfundsopgave, som banken har fokus på at leve op til. Det er bankens opgave - med udgangspunkt i kendskabet til bankens kunder - at identificere og underrette om mistænkelige forhold, transaktioner mv. til Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) – også kaldet Bag­mand­spo­li­ti­et.

Bankens arbejde med hvidvask tager afsæt i en ri­si­ko­vur­de­ring baseret på bankens for­ret­nings­mo­del. Formålet er at vurdere risikoen for, at banken eller bankens kunder bliver misbrugt til hvidvask eller ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Ri­si­ko­vur­de­rin­gen giver mulighed for prioritering af indsatsen og fastlægge de relevante politikker, systemer og for­ret­nings­gan­ge på området.

Et væsentligt element i bekæmpelse af hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring er at sikre, at bankens medarbejdere er fortrolige med reglerne og lever op til den op­mærk­som­heds­pligt, som reglerne foreskriver. Derfor trænes bankens medarbejdere løbende i at identificere mistænkelige forhold, så alle medarbejdere kender deres roller og ansvar, når det handler om bekæmpelse af hvidvask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Lovgivningen stiller desuden formelle krav til organiseringen på hvid­va­sk­om­rå­det, som betyder, at banken skal udpege et ansvarligt di­rek­tions­med­lem samt en hvid­va­skansvar­lig.

Som supplement til organiseringen og medarbejdernes op­mærk­som­heds­pligt har banken implementeret systemmæssig overvågningen af transaktioner og kunder. En risikobaseret overvågning sikrer, at banken er i stand til at identificere netop de transaktioner eller de kunder, som med stor sandsynlighed foretager sig noget atypisk eller noget mistænkeligt, som banken er forpligtet til at underrette om. Kriminelle finder hele tiden på nye måder at hvidvaske penge på, så for at banken er i stand til at fange dette, kræver det både et grundigt kundekendskab samt avanceret overvågning, der løbende vedligeholdes efter det aktuelle risikobillede.

Ansvarlige i banken

Ansvarligt di­rek­tions­med­lem §8 stk. 5 i Hvidvaskloven

  • Bankdirektør Svend Randers

Hvid­va­skansvar­lig §7 stk. 2,

  • AML-direktør Louise Buchter