Medicinalsektoren regner med lavere investeringsomfang mens producenter af møbler, elektronik osv. øger investeringsforventningerne

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at industrien forventer at mindske investeringsaktiviteten i år med 14 procent. Industrien svarer også, at de sidste år øgede deres investeringer med 12 procent.

Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Det er selvfølgelig kedeligt, at industrien regner med at mindske in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ten i år, men faldet dækker over en stor spredning inden for industrien. Inden for in­ve­ste­rings­go­de industrien og fremstillingen af varige forbrugsgoder regner man med at øge in­ve­ste­rings­om­fan­get med henholdsvis 10 og 37 procent. Inden for mel­lem­pro­duk­tin­du­stri­en og fremstillingen af ikke varige forbrugsgoder (hvor vi blandt andet finder me­di­ci­na­lin­du­stri­en) regner man med at sænke in­ve­ste­rings­om­fan­get med henholdsvis 7 og 40 procent. Inden for produktion af ikke varige forbrugsgoder vil man finde produktion af f.eks. møbler og elektronik, som har været i høj kurs under coronakrisen.

Data er baseret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, der er indsamlet i marts, og der er derved tale om industriens egne forventninger til deres investeringer. Indikatoren har dog historisk vist sig at kunne give et praj om erhvervslivets in­ve­ste­rin­ger­ne herhjemme.

Når in­ve­ste­rings­in­du­stri­en og fremstillingen af ikke varige forbrugsgoder regner med at øge in­ve­ste­rin­ger­ne på trods af et massivt økonomisk tilbageslag, så skyldes det, at coronakrisen langt fra er en industrikrise – snarere tværtimod. Coronakrisen har i særdeles ramt ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, mens industrien flere steder har oplevet en stigende va­re­ef­ter­spørgsel. Da man ikke længere har kunne bruge penge på serviceydelser, har vi i stedet efterspurgt flere varer. Derfor giver det også fin mening, at industrien har valgt investere for at kunne imødegå efterspørgslen.

Ser vi mod andre statistikker, så er der ikke tvivl om. at industrien er i godt humør. Konjunk­tur­ba­ro­me­te­ret vidner nemlig om, at industrien i dag er i bedre humør end man var inden coronakrisen, et humør der primært er løft af for­vent­nin­ger­ne til den fremtidige produktion.

Dagens tal er blandet læsning, men vi ved, at me­di­ci­na­lin­du­stri­en fylder meget herhjemme, og derfor kan dominere udviklingen. Jeg hæfter mig ved at der er store dele af industrien hvor man fortsat regner med at in­ve­ste­rin­ger­ne. Det er glædeligt og vigtigt, at vi bliver ved med at investere. En industri, der forsat investerer, vil være afgørende for vores vækst og velstand både på den korte og lange bane. På den korte bane øger in­ve­ste­rin­ger­ne BNP, mens de på den lange bane øger pro­duk­ti­vi­te­ten i samfundet. og på den lange bane er det som skal gøre os rigere en højere produktivitet, og Derfor er dagens tal glædelig læsning.

Relaterede artikler