Vi pendler længere – og har udsigt til at kunne trække mindre fra i skat

Vi pendler i gennemsnit 21,7 km fra bopæl til arbejdsplads i 2018.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Vi pendler længere – og har udsigt til at kunne trække mindre fra i skat

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at vi danskere i gennemsnit har 21,7 km* fra vores bopæl til arbejdspladsen i november 2018.

Det er pendlere i de vest- og sydsjællandske kommuner, der har længst på arbejde, da landsdelen som gennemsnit tilbagelagde 30,6 km i november 2018. Pend­lings­af­stan­den var med 35,5 km størst for pendlere bosat i Vordingborg Kommune efterfulgt af pendlere bosat i Faxe og Sorø kommuner med henholdsvis 32,3 og 31,9 km. Kortest afstand til arbejdspladsen i gennemsnit har pendlere bosat i Frederiksberg kommune med 11,7 km.

Det giver god mening, at det er personer med bopæl i landsdelen Vest- og Sydsjælland som pendler længst. Antallet af jobs i landsdelen har ikke oplevet samme fremgang som vi har set i København By og omegn, og det gør, at Vest- og Sydsjæl­læn­der­ne pendler længere end fx personer bosat tættere på København.

Husk at tjekke be­for­drings­fradra­get på både års- og forskuds­op­gø­rel­sen

Har man længere end 24 km til sin arbejdsplads (over 12 km hver vej), kan man få be­for­drings­fradrag. Da be­for­drings­fradra­get ikke altid er med på årsopgørelsen, skal man tjekke om det er med og samtidig tjekke om det er beregnet korrekt, når man modtager årsopgørelsen 9. marts. Det gælder især, hvis længden til arbejdspladsen har ændret sig i 2019, eller man fx har mistet sit arbejde.

Har man væsentlige ændringer til sit be­for­drings­fradrag på årsopgørelsen for 2019, vil min anbefaling være, at man også får justeret fradraget på ens forskuds­op­gø­rel­se for 2020, så man ikke risikerer et skattesmæk senere hen. Fradraget pr. km er i øvrigt sat ned i 2020 til 1,96 kr. fra 1,98 kr. i 2019, hvis man pendler mellem 25-120 km pr. dag.

Der kan være nogen som tror, at be­for­drings­fradra­get kun gives, hvis man pendler i en bil, men be­for­drings­fradra­get fås uanset transportform. Det betyder, at man også får be­for­drings­fradrag, hvis man cykler eller tager tog/bus på arbejde. Man skal dog huske, at man kun får be­for­drings­fradrag for de dage, man reelt pendler til og fra arbejde, hvilket betyder, at man skal fratrække fx sygedage, ferie osv.

Be­reg­nings­ek­sem­pel på be­for­drings­fradrag

Hvis vi tager udgangspunkt i den gennemsnitlige pendler på landsplan, så pendler vedkommende ca. 44 km pr. dag (pend­lings­af­stand ganget med to). Det giver et fradrag pr. dag på 39,6 kr. (44 – 24 km: 20 km x 1,98 kr. pr. km = 39,6 kr.). Herefter ganges fradraget pr. dag med antallet af arbejdsdage. I dette eksempel tages udgangspunkt i Skat­testy­rel­sens gennemsnit på 216 arbejdsdage pr. år. Det giver et fradrag på ca. 8.500 kr. Fradrags­vær­di­en udgør i gennemsnit ca. 26 pct., og man sparer derfor ca. 2.200 kr. i skat i eksemplet (8.500 kr. gange 26 pct.).

Man ændrer be­for­drings­fradra­get i rubrik 51 på årsopgørelsen og i felt 417 på forskuds­op­gø­rel­sen.

* Pend­lings­af­stan­den er beregnet som den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til ar­bejds­steds­adres­sen. Hjemturen indgår ikke i beregningen. Pend­lings­af­stan­den er opgjort den sidste arbejdsdag i november måned 2018. Kilde: Danmarks Statistik.

Relaterede artikler