Information om forsikringsformidling

Arbejdernes Landsbank formidler forsikringer for en række forsikringsselskaber. Når du indgår en forsikringsaftale gennem os, har du krav på en række oplysninger om os som forsikringsformidler, herunder hvem vi samarbejder med og på hvilke vilkår.

Navn, adresse og registrering

A/S Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
1502 København V

Vi er registreret som for­sik­rings­for­mid­ler i Fi­nan­stil­sy­nets register over for­sik­rings­for­mid­le­re og accessoriske for­sik­rings­for­mid­le­re.

Du kan se Fi­nan­stil­sy­nets register på deres hjemmeside www.finanstilsynet.dk

Rådgivning om de solgte for­sik­rings­pro­duk­ter

Vi yder personlig rådgivning om de forsikrings- og pen­sions­pro­duk­ter, vi formidler på vegne af vores sam­ar­bejds­part­ne­re. Rådgivningen ydes på baggrund af en objektiv og personlig analyse. Vi har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at formidle forsikringer fra vores sam­ar­bejds­part­ne­re.

Sam­ar­bejds­part­ne­re og ejerforhold

AP Pension – Pension og livs­for­sik­rin­ger
Østbanegade 135
2100 København

Topdanmark Livsforsikring
Borupvang 4
2750 Ballerup

Gjensidige Forsikring
Lille Tornbjerg Vej 30
5220 Odense SØ

PFA Pension – Pension og livs­for­sik­rin­ger
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

If Ska­de­for­sik­ring – Rej­se­for­sik­rin­ger, Mastercard
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

Arbejdernes Landsbank har hverken en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stem­me­ret­tig­he­der­ne eller kapitalen i de pågældende for­sik­rings­sel­ska­ber, som vi samarbejder med. Tilsvarende er der heller ikke et af de for­sik­rings­sel­ska­ber, som vi samarbejder med eller et modselskab hertil, som direkte eller indirekte har andel på 10 procent eller mere af vores stem­me­ret­tig­he­der eller kapital.

Provision og aflønning

Vores kunderådgivere modtager ikke honorarer i forbindelse med formidling af forsikringerne, men efter aftale med PFA Pension, AP Pension og Gjensidige Forsikring er Arbejdernes Landsbank berettiget til et ad­mi­ni­stra­tions­ho­norar, som er indregnet i præmien. Størrelsen af ad­mi­ni­stra­tions­ho­nora­ret kan du få oplyst, hvis du kontakter os.

Garantiordning

PFA Pension og AP Pension og er ikke ska­des­for­sik­rings­sel­ska­ber og er derfor ikke omfattet af en garantiordning. Ska­des­for­sik­rin­ger, der tegnes gennem Mølholm Forsikring eller If Ska­des­for­sik­ring, er omfattet af en garantiordning.

Klagemuligheder

Hvis du mener, at en uove­r­ens­stem­mel­se mellem os og dig ikke er løst til­freds­stil­len­de i filialen, kan du klage skriftligt til Arbejdernes Landsbanks kla­ge­ansvar­li­ge.

Klage over Arbejdernes Landsbank som for­sik­rings­for­mid­ler kan indgives til Juridisk Afdeling via bankens hjemmeside www.al-bank.dk eller skriftligt til Juridisk Afdeling, Vesterbrogade 5, 1502 København V.