Andelsboligordbog

Andelsboligordbog

Der er mange økonomiske begreber at holde styr på, når man skal købe andelsbolig. Vi har samlet en række begreber i denne andelsordbog, der forhåbentlig kan hjælpe dig på vej.

Kontakt evt. en af vores rådgivere, hvis du vil have yderligere råd og vejledning.

Andelskrone

Er værdien af den enkelte andel. Andelskronen beregnes i forhold til ejendommens værdi, øvrige aktiver, foreningens gæld samt det oprindelige indskud fra alle andelshavere. Det er generalforsamlingen, der fastsætter størrelsen af andelskronen - men inden for den øvre grænse, som lovgivningen har fastsat.

Kilde: Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)

Andelsværdiberegning

I modsætning til ejerlejligheder er andelslejligheder underlagt maksimalpriser. Det betyder, at du som andelsbolighaver ikke frit kan bestemme, hvad du vil sælge din lejlighed til. En andelslejlighed må højst sælges til den beregnede maksimalpris, og denne prisfastsættelse må ikke overstiges. For at udregne maksimalprisen bruger man enten anskaffelsesprisen, den kontante handelsværdi/valuarvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering.

Anskaffelsesprisen

Henviser til den pris, som foreningen betalte ved stiftelsen af andelsforeningen.

Belåningsværdi

Er den værdi, som en bank efter gældende regler vurderer boligen til at have. Belåningsværdien svarer ofte til lejlighedens forventede handelsværdi og fastsættes af en sagkyndig person efter gældende regler fra Finanstilsynet. Belåningsværdien bruges til at udmåle lånets størrelse.

Handelsværdi

Er den værdi, som en lejlighed kan sælges til. Handelsværdien svarer som regel til belåningsværdien.

Hovedstol

Er det oprindelige lånebeløb.

Kaution

Kaution er en økonomisk sikkerhed, hvor en person garanterer for en anden persons betaling over for banken. Hvis personen, der har optaget lån, ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, er kautionisten (den der har garanteret for betaling) forpligtet til at overtage restgæld eller til at overtage afdragsbetalingen til banken.

Pantebrev

Et pantebrev er det samme som et gældsbrev, som giver banken en sikkerhed i din bolig. Værdien af pantebrevet nedskrives i takt med, at du betaler af på dit lån.

Tinglysning

Er en offentlig registrering af vigtige privatretlige forhold, blandt andet i forbindelse med køb af fast ejendom som for eksempel andelsbolig.

Tinglysningsafgift

Hvis du har købt en andelsbolig og har optaget lån, skal dit pantebrev tinglyses. Det skal du betale en afgift for til staten på 1,5 % af lånets hovedstol samt en registreringsafgift på 1.660 kr. (Priser pr. 12. februar 2015).

Vedtægter

Vedtægterne i en andelsbolig fungerer som et fælles, nedskrevet regelsæt mellem andelsboligforeningen og andelshaveren. Vedtægterne regulerer driften af foreningen og fastsætter regler om bytte, fremleje, eksklusion, husorden og lignende. Foreningens vedtægter skal være i overensstemmelse med dansk ret, men derudover er der vide rammer for, hvad vedtægterne kan regulere. Det er derfor en god idé at sætte sig grundigt ind i foreningens regler, inden du køber lejlighed.