Andelsboligordbog

Der er mange økonomiske begreber at holde styr på, når man skal købe andelsbolig. Vi har samlet en række begreber i denne andelsordbog, der forhåbentlig kan hjælpe dig på vej. Kontakt evt. en af vores rådgivere, hvis du vil have yderligere råd og vejledning.

Andelskrone

Er værdien af den enkelte andel. Andelskronen beregnes i forhold til ejendommens værdi, øvrige aktiver, foreningens gæld samt det oprindelige indskud fra alle andelshavere.

Det er ge­ne­ral­for­sam­lin­gen, der fastsætter størrelsen af andelskronen - men inden for den øvre grænse, som lovgivningen har fastsat.

Kilde: An­dels­bo­lig­for­e­nin­ger­nes Fæl­les­re­præ­sen­ta­tion (ABF)

 

An­dels­vær­di­be­reg­ning

I modsætning til ejer­lej­lig­he­der er an­dels­lej­lig­he­der underlagt maksimalpriser. Det betyder, at du som an­dels­bo­lig­ha­ver ikke frit kan bestemme, hvad du vil sælge din lejlighed til.

En an­dels­lej­lig­hed må højst sælges til den beregnede maksimalpris, og denne pris­fast­sæt­tel­se må ikke overstiges. For at udregne maksimalprisen bruger man enten an­skaf­fel­ses­pri­sen, den kontante handelsværdi/va­lu­ar­vur­de­ring eller den offentlige ejen­doms­vur­de­ring.

 

An­skaf­fel­ses­pri­sen

Henviser til den pris, som foreningen betalte ved stiftelsen af an­dels­for­e­nin­gen.

 

Belåningsværdi

Er den værdi, som en bank efter gældende regler vurderer boligen til at have.

Belå­nings­vær­di­en svarer ofte til lejlighedens forventede handelsværdi og fastsættes af en sagkyndig person efter gældende regler fra Finanstilsynet. Belå­nings­vær­di­en bruges til at udmåle lånets størrelse.

 

Handelsværdi

Er den værdi, som en lejlighed kan sælges til. Handelsværdien svarer som regel til belå­nings­vær­di­en.

 

Hovedstol

Er det oprindelige lånebeløb.

 

Kaution

Kaution er en økonomisk sikkerhed, hvor en person garanterer for en anden persons betaling over for banken.

Hvis personen, der har optaget lån, ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, er kautionisten (den der har garanteret for betaling) forpligtet til at overtage restgæld eller til at overtage af­drags­be­ta­lin­gen til banken.

 

Pantebrev

Et pantebrev er det samme som et gældsbrev, som giver banken en sikkerhed i din bolig. Værdien af pantebrevet nedskrives i takt med, at du betaler af på dit lån.

 

Tinglysning

Er en offentlig registrering af vigtige privatretlige forhold, blandt andet i forbindelse med køb af fast ejendom som for eksempel andelsbolig.

 

Ting­lys­nings­af­gift

Hvis du har købt en andelsbolig og har optaget lån, skal dit pantebrev tinglyses. Det skal du betale en afgift for til staten på 1,5 % af lånets hovedstol samt en re­gi­stre­rings­af­gift på 1.660 kr. (Priser pr. 12. februar 2015).

 

Vedtægter

Vedtægterne i en andelsbolig fungerer som et fælles, nedskrevet regelsæt mellem an­dels­bo­lig­for­e­nin­gen og andelshaveren. Vedtægterne regulerer driften af foreningen og fastsætter regler om bytte, fremleje, eksklusion, husorden og lignende.

Foreningens vedtægter skal være i over­ens­stem­mel­se med dansk ret, men derudover er der vide rammer for, hvad vedtægterne kan regulere. Det er derfor en god idé at sætte sig grundigt ind i foreningens regler, inden du køber lejlighed.

AL Andelsprioritetslån

Et af Danmarks bedste lånetilbud er et AL Andelsprioritetslån. Det er et lån på realkreditlignende vilkår.

Beregn, hvad det koster at låne til andelsbolig

Med vores andelsboligberegner kan du nemt beregne et vejledende bud på, hvad din samlede boligydelse inkl. banklån vil være, hvis du køber en andelsbolig.