Arbejdernes Landsbank underskriver FN’s internationale principper

Arbejdernes Landsbank tilslutter sig FN’s principper for ansvarlig bankdrift, FN’s principper for ansvarlige investeringer og FN’s Global Compact som et centralt led i bankens nye strategi for bæredygtighed.

Nye rentevilkår for privatkunder

Arbejdernes Landsbank tilslutter sig FN’s principper for ansvarlig bankdrift, FN’s principper for ansvarlige investeringer og FN’s Global Compact som et centralt led i bankens nye strategi for bæredygtighed. Dermed bliver Arbejdernes Landsbank en del af et internationalt fællesskab, som sætter retningen for virksomheders og den finansielle sektors arbejde med den bæredygtige udvikling.

Danmarks ambitiøse målsætninger på klimaområdet kræver store forandringer og fordrer en fælles indsats, og den finansielle sektor spiller en nøglerolle i forhold til den bæredygtige omstilling af sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en.

- I mere end 100 år har ansvarlighed været en integreret del af vores måde at drive bank på, og som en af landets større banker har vi naturligvis et ansvar for også at bidrage til den bæredygtige udvikling i samfundet. Derfor har vi taget initiativ til at bringe arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed op på et endnu højere strategisk niveau og kigget på, hvordan bæredygtighed kunne blive en mere integreret del af bankens for­ret­nings­mo­del, siger ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank Gert. R. Jonassen.

Tilslutning til FN’s internationale principper

Som et led i bankens nye strategiske tilgang til bæredygtighed har banken truffet beslutning om at underskrive FN’s principper for ansvarlig bankdrift, FN’s principper for ansvarlige investeringer og FN’s Global Compact.

- Vores grundlæggende værdier og tilgang til samfundet, miljøet og klimaet bygger på respekt for mennesker og et mål om at efterlade så positivt et aftryk på omverdenen som muligt. Med bankens tilslutning til FN’s principper bygger vi nu ovenpå dette stærke værdimæssige udgangspunkt og vil sikre bedre sammenhæng mellem sam­funds­mæs­si­ge mål og Arbejdernes Landsbanks for­ret­nings­mæs­si­ge udvikling - med det overordnede formål at sætte skub i sektorens samlede bidrag til opfyldelsen af de mål, der er formuleret i Parisaftalen og i FN's verdensmål, siger Gert R. Jonassen.

FN’s principper definerer rammerne for bankens bæredygtige udvikling

De FN-støttede principper definerer og rammesætter, hvordan virksomheder og den finansielle sektor kan bidrage til en bæredygtig udvikling og yde et positivt bidrag til samfundet.

- Nu træder vi ind i og bliver en del af et internationalt fællesskab af virksomheder og banker, der frivilligt har forpligtet sig til at implementere principperne i forretningen. Det indebærer bl.a., at vi i endnu højere grad måler på og redegør for bankens aftryk på det omgivende samfund – positivt såvel som negativt – og at vi på toppen af dette sætter os nogle mål. Principperne er dermed vigtige pejlemærker for, hvordan vi i Arbejdernes Landsbank arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed – ligesom det forpligter banken til løbende at rapportere om indsatserne, siger projektchef for samfundsansvar og bæredygtighed Maria B. Rasmussen.

Fakta om FN’s principper

 

FN’s principper for ansvarlig bankpraksis
(UN PRB)

UN PRB har til formål at få FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og Parisaftalens mål for CO2-reduktion integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning. De overordnede principper er:

 1. Over­ens­stem­mel­se med sam­funds­mæs­si­ge mål
 2. Påvirkning og mål
 3. Kunder
 4. Interessenter
 5. Governance & kultur
 6. Transparens og ansvarlighed

Læs mere om UN PRB

 

FN’s principper for ansvarlige investeringer
(UN PRI)

UN PRI består af seks centrale principper, som forpligter os som bank til at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer:

 1. indarbejder ESG-forhold i in­ve­ste­rings­a­na­ly­ser og be­slut­nings­pro­ces­ser.
 2. er aktive investorer og praktiserer ESG-forhold i in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker.
 3. arbejder på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, der investeres i.
 4. arbejder for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. samarbejder, hvor det er muligt, for at forbedre effektiviteten i forbindelse med im­ple­men­te­rin­gen af principperne.
 6. rapporterer om aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Læs mere om UN PRI

 

FN’s Global Compact
(UN GC)

UN GC er et sæt retningslinjer for virksomheders samfundsansvar og består af 10 principper.

Men­ne­ske­ret­tig­he­der

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede men­ne­ske­ret­tig­he­der.
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne.

Ar­bejds­ta­ger­ret­tig­he­der

 1. Virksomheden bør opretholde for­e­nings­fri­he­den og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 2. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 3. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 4. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og an­sæt­tel­ses­for­hold.

Miljø

 1. Virksomheden bør støtte en for­sig­tig­heds­til­gang til miljømæssige udfordringer.
 2. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 3. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

 1. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Læs mere om Global Compact

 

Relaterede artikler