Ledelse

Bankens ledelse består af direktionen - og en bestyrelse, der vælges af den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i A/S Arbejdernes Landsbank består af 14 medlem­mer, heraf 10 ge­ne­ral­for­sam­lings­valg­te og 4 medarbejder­valgte. Bestyrelsen består af:

Formand for bestyrelsen
For­bunds­for­mand
Claus Jensen
Dansk Metal

Næstformand for bestyrelsen
For­bunds­for­mand
Ole Wehlast
Fø­de­va­re­for­bun­det NNF

Direktør
Lars Andersen
AE – Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

Advokat
Christian Riewe
Partner, Advokatfirmaet Bjørst

Lizette Risgaard
udpeget af Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion

For­bunds­for­mand
Anja C. Jensen
HK/Danmark

Professionelt be­sty­rel­ses­med­lem
Lars Holst

For­bunds­for­mand
Henning Overgaard
Fagligt Fælles Forbund – 3F

Hovedkasserer
Kenneth Hove
Fagligt Fælles Forbund – 3F

Investment Director
Caroline Søeborg Ahlefeldt

Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter:

Re­gions­di­rek­tør
Morten Juhl

Formuerådgiver
Tina Holm

AML officer
Nadja Lind Bøgh Karlsen

Fæl­lestil­lids­re­præ­sen­tant
Jesper Pedersen

Bankens udvalg

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:

  • Det Rådgivende Re­præ­sen­tant­skab
  • Re­vi­sions­ud­val­get
  • Risikoudvalget
  • Nominerings- og af­løn­nings­ud­val­get
  • ESG-Udvalg
Læs mere om bankens udvalg

Direktionen

Direktionen består af:

Administrerende direktør 

Jan Walther Andersen

Viceadministrerende direktør

Frank Mortensen

Bankdirektør

Svend Randers

Bankdirektør

Simon Sinding Jørgensen

Bankdirektør 

Gry Bandholm

Se også