Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Mandag den 17. juni 2019

 • Danmark
          Ultimo 2018       17.06.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,22%       -0,12%       -0,20 - 0,05%       0,05-0,30%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,55%       -0,55 - -0,45%       -0,40 - -0,30%
  30-årig realkreditrente*       -       1,38%       1,40-1,60%       1,60-1,80%
  F3 (jan. 2022)*       -       -0,479%       -0,50 - -0,40%       -0,25 - -0,15%
  F5 (jan. 2024)*        -       -0,308%        -0,30 - -0,20%        -0,20 - -0,10% 
  DKK pr. 100 EUR         746,73       746,72       746-747       745-746
  DKK pr. 100 USD       651,94       665,59       650-680      

  625-650

  DKK pr. 100 SEK              70,12       70,00-72,00        74,00-76,00 
  DKK pr. 100 NOK        -        76,24       77,00-79,00        80,00-81,75 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 17/06 2019) 

  Renteskønnene er generelt blevet justeret ned, så vi nu forventer lavere renter i længere tid end tidligere. 

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk statsrente i intervallet -0,20-0,05% og 0,05-0,30% på 12 mdr's sigt. F3- og F5-lånene forventes at have minusrenter på næste 12 måneder. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2018       17.06.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,40%       -0,40%       -0,40%       -0,40%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,24%       -0,24%       -0,25 - 0,00%       0,00-0,25%
  USD pr. 100 EUR       114,34       112,16       110-115       114-119
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 17/06 2019)

  Skønnet på den 10-årige tyske statsrente er sænket med 25 bp på 3 og på 12 måneders sigt begrundet i den økonomiske afmatning og fortsat meget lave inflation.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i eurozonen er aftagende fra knapt 2% i 2018 til 1,0-1,2% i år og yderligere ned til 0,8 - 1,0% i 2020. 

  Inflationen ligger nu igen et godt stykke under ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%. Forventningen er, at inflationen forbliver lav de kommende måneder, dog afhængig af udviklingen i de uforudsigelige oliepriser. Lønstigningstakten har været tiltagende de seneste år, men opbremsningen i væksten taler for aftagende lønpres og dermed fortsat meget lav inflation.

  ECB’s ledende pengepolitiske rentesatser forventes at blive holdt uændrede på 12 mdr's horisont, dvs. en udlånsrente på 0,00% og en indlånsrente på -0,40%. Blandt andet hensynet til Europas skrøbelige banksektor forventes at afholde ECB fra at sænke renterne yderligere. Eventuelle lempelser kommer i stedet via obligationsopkøb eller via billige pengemarkedslån til bankerne. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet -0,25-0,00% og i intervallet 0,00-0,25% på 12 mdr's horisont, dvs. meget lav rente de nærmest kommende måneder og kun en beskeden rentestigning på lidt længere sigt. 

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 110-115, mens EUR forventes let styrket på 12 mdr's sigt til intervallet 114-119. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2018       17.06.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       2,25-2,50%       2,25-2,50%       2,00-2,25%       1,75-2,00%
  Rente 10-årig statsobligation       2,69%       2,11%       2,10-2,35%       2,35-2,60%
  USD pr. 100 EUR       114,34       112,16       110-115       114-119

  Seneste prognoseændring (17/06 2019) 

  Vi forventer nu to nedsættelser (før 0) af den pengepolitiske rente indenfor vores 12-måneders prognosehorisont, og af samme grund er renteskønnene blevet sænket tilsvarende. 

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at væksten i USAs økonomi fortsætter, men i aftagende tempo. Efter en BNP-vækst på 2,9% i 2018 forventes væksttempoet at aftage til 2,5-2,75% i år og yderligere ned til 1,5-2% i 2020. Væksten er ramt af de seneste års renteforhøjelser samt af generel nedgang i verdensøkonomien som følge af Trumps handelspolitik og den deraf følgende usikkerhed om fremtiden. Arbejdsmarkedet har indtil nu været stærkt, men det vil være forventeligt, at jobvæksten og dermed lønpresset går ned i tempo som følge af usikkerheden om fremtiden. 

  Inflationen forventes at ligge lavere end Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Centralbanken (Fed) forventes at sænke sin pengepolitiske rente med 25 bp indenfor de kommende 3 måneder og med yderligere 25 bp indenfor de kommende år.  

  Fed stopper sin gradvise reduktion af sin enorme obligationsbeholdning til efteråret, hvilket vil sige, at de ikke længere trækker likviditet ud af pengekredsløbet.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 2,10-2,35% og i intervallet 2,35-2,60% på 12 mdr’s horisont, altså stort set uændret rente på 3 mdr's sigt og let stigende rente på 12 mdr's sigt i forventning om, at nogle af de aktuelle usikkerhedsfaktorer vil være reduceret til den tid.

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 110-115. På 12 mdr's sigt forventes USD svækket til niveauet 114-119 mod EUR, begrundet i risikoen for yderligere vækstafmatning på lidt længere sigt. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.