Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Tirsdag den 6. august 2019

 • Danmark
          Ultimo 2018       06.08.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,22%       -0,48%       -0,20 - 0,05%       0,05-0,30%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,64%       -0,55 - -0,45%       -0,40 - -0,30%
  30-årig realkreditrente*       -       1,01%       0,90-1,10%       1,40-1,60%
  F3 (jan. 2022)*       -       -0,559%       -0,60 - -0,50%       -0,35 - -0,25%
  F5 (jan. 2024)*        -       -0,421%        -0,40 - -0,30%        -0,30 - -0,20% 
  DKK pr. 100 EUR         746,73       746,37       746-747       745-746
  DKK pr. 100 USD       651,94       666,13       660-690      

  645-670

  DKK pr. 100 SEK              69,43       69,00-71,00        72,00-74,00 
  DKK pr. 100 NOK        -        74,79       75,00-77,00        78,00-79,75 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 05/08 2019) 

  Renteskønnene er igen blevet justeret ned. 

  Nationalbanken forventes dog at fastholde indlånsrenten på -0,65% til trods for den forventede ECB-rentesænkning på grund af den store, danske valutareserve. Kun hvis ECB overrasker med en rentenedsættelse på 20 bp ventes Nationalbanken at sænke sin indlånsrente.

  Bemærk at skønnet på den 30-årige realkreditrente aktuelt er ændret fra en 1½ 2050 til en 1% 2050 på 3 mdr's sigt, men tilbage til en 1½%'er på 12 mdr's sigt grundet forventning om et lidt højere generelt renteniveau til den tid.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk statsrente i intervallet -0,55 - -0,35% og -0,30 - -0,10% på 12 mdr's sigt. F3- og F5-lånene forventes at have minusrenter på næste 12 måneder. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Det skal dog præsiceres, at vores renteprognose bygger på en forventning om, at USA og Kina senest til foråret 2020 indgår en handelsaftale, hvilket kan demontere noget af den aktuelle usikkerhed og sende renterne lidt op. Hvis der derimod ikke kommer en aftale, vil renterne forblive meget lave. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2018       06.08.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,40%       -0,40%       -0,50%       -0,50%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,24%       -0,53%       -0,60 - -0,40%       -0,35 - -0,15%
  USD pr. 100 EUR       114,34       112,06       110-115       111-116
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 06/08 2019)

  ECB forventes nu at sænke indlånsrenten med 10 bp. til -0,50% til september, hvorimod yderligere sænkning til -0,60% senere skønnes at afhænge af, at de samtidig indfører en form for rentelettelse for eurozonens banker.

  Skønnet på den 10-årige tyske statsrente sænkes til -0,60 - -0,40% (før -0,25 – 0,00) på 3 mdr’s sigt og til -0,35 - -0,15% (før 0,00-0,25) på 12 måneders sigt.

  Skønnet på USD pr. EUR ændres til 111-116 (før 114-119) på 12 mdr’s sigt dvs. en mindre stærk euro end i den oprindelige prognose.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i eurozonen er aftagende fra knapt 2% i 2018 til 1,0-1,2% i år og yderligere ned til 0,8 - 1,0% i 2020. 

  Inflationen ligger nu igen et godt stykke under ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%. Forventningen er, at inflationen forbliver lav de kommende måneder, dog afhængig af udviklingen i de uforudsigelige oliepriser. Lønstigningstakten har været tiltagende de seneste år, men opbremsningen i væksten taler for aftagende lønpres og dermed fortsat meget lav inflation.

  ECB forventes at sænke indlånsrenten med 10 bp. til -0,50% til september, hvorimod yderligere sænkning til -0,60% senere skønnes at afhænge af, at de samtidig indfører en form for rentelettelse for eurozonens banker.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet -0,60 - -0,40% og i intervallet -0,35 - -0,15% på 12 mdr's horisont, dvs. minusrente de næste 12 måneder, som er vores prognosehorisont. 

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 110-115 og i 111-116 på 12 mdr's sigt. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2018       06.08.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       2,25-2,50%       2,00-2,25%       1,75-2,00%       1,50-1,75%
  Rente 10-årig statsobligation       2,69%       1,75%       1,70-1,95%       2,10-2,35%
  USD pr. 100 EUR       114,34       112,02       110-115       111-116

  Seneste prognoseændring (05/08 2019) 

  Vi forventer nu, at Fed sænker renten med 25 bp. på deres september-møde til 1,75-2,00%, og at der kommer endnu en rentesænkning på 25 bp. til 1,50-1,75% (før 1,75-2,00) til december. Derefter forventes Fed at gå på hold.

  Skønnet på den 10-årige amerikanske statsrente sænkes med 40 bp til 1,70-1,95% på 3 mdr’s sigt og med 25 bp til 2,10-2,35% på 12 måneders sigt.

  Skønnet på USD pr. EUR ændres til 111-116 (før 114-119) på 12 mdr’s sigt dvs. en mindre stærk euro end i den oprindelige prognose.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at væksten i USAs økonomi fortsætter, men i aftagende tempo. Efter en BNP-vækst på 2,9% i 2018 forventes væksttempoet at aftage til 2,25-2,50% i år og yderligere ned til 1,5-2% i 2020. Væksten er ramt af de seneste års renteforhøjelser samt af generel nedgang i verdensøkonomien som følge af Trumps handelspolitik og den deraf følgende usikkerhed om fremtiden. Arbejdsmarkedet har indtil nu været stærkt, men det vil være forventeligt, at jobvæksten og dermed lønpresset går ned i tempo som følge af usikkerheden om fremtiden. 

  Inflationen forventes at ligge lavere end Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Centralbanken (Fed) forventes at sænke sin pengepolitiske rente med 25 bp på deres september-møde til 1,75-2,00%, og igen med 25 bp. til 1,50-1,75% til december. Derefter forventes Fed at gå på hold. Fed har nu stoppet sin gradvise reduktion af deres enorme obligationsbeholdning, hvilket vil sige, at de ikke længere trækker likviditet ud af pengekredsløbet.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 1,70-1,95% og i intervallet 2,10-2,35% på 12 mdr’s horisont, altså stort set uændret rente på 3 mdr's sigt og let stigende rente på 12 mdr's sigt i forventning om, at nogle af de aktuelle usikkerhedsfaktorer vil være reduceret til den tid. Især forventer vi, at Trump senest til foråret 2020 vil annoncere en form for handelsaftale med Kina, som han skal bruge i valgkampen (præsidentvalg november 2020).

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 110-115 og i intervallet 111-116 på 12 mdr's sigt. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen.
  • Forværring af handelskonflikten med Kina 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.