26.700 boliger står foreløbig færdigt i 2021 - fortsat højere end gennemsnittet for de første 3 kvartaler siden 2015

Udviklingen er særligt drevet af de store byer.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
26.700 boliger står foreløbig færdigt i 2021 - fortsat højere end gennemsnittet for de første 3 kvartaler siden 2015

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye boliger, som bliver færdigbygget, fortsætter med at være på et historisk højt niveau. Ser vi på udviklingen i 3. kvartal for landet som helhed, blev der fuldført 8.700 boliger, hvilket var et fald på 7% i forhold til kvartalet før. Dermed er der foreløbigt i år opført 26.700 nye boliger, heraf 12.800 nye etageboliger og 10.200 nye huse. Det er fortsat noget højere end gennemsnittet for de første 3 kvartaler siden 2015, der lyder er på 19.700 boliger. (Det bemærkes, at alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover har Danmarks Statistik korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.)

Der bliver fortsat bygget i stor stil og nybyggeriet er størst i landsdelen København by og i Østjylland. Foreløbigt gennem 2021 er der fortsat blevet fuldført flere nye boliger end normalt. Det har isoleret set øget udbuddet af boliger, men har ikke været tilstrækkelig til at matche den massive efterspørgsel efter boliger, som vi har se på boligmarkedet i år.

Udviklingen er særligt drevet af de store byer, særligt København, og i landsdelen Østjylland, hvor flest boliger i øjeblikket bliver færdiggjort. I København blev der i 3. kvartal fuldført godt 1.000 nye boliger, mens tallet i Østjylland var på 1.970  boliger. Tallene for det fuldførte byggeri opgjort på landdele er foreløbige tal og er ikke korrigeret for forsinkede indberetninger, som de er for landet som helhed. Derfor kan de forventes at blive opjusteret over de kommende udgivelser.

Fortsat højt boligbyggeri, vil fremadrettet kunne bidrage til at holde hånden under boligudbuddet. Det kan dog blive udfordret i den kommende tid, hvor byg­ge­virk­som­he­der­ne i øjeblikket melder om mangel på arbejdskraft og stigende ar­bejds­om­kost­nin­ger samt stigende omkostningerne til materialer. 

I forhold til boligmassen er det i de store byer, der bygges mest

Tager man højde for den eksisterende boligmasse, er det i de store byer, der blev fuldført flest boliger de seneste år. Det skyldes, at det er her, at priserne er steget mest, og hvor det har været mest rentabelt for bygherrerne at påbegynde projekter. Sammenligner man de forskellige landsdele, er det fortsat i København By og Østjylland, der er blevet bygget mest de seneste år.

Byg­ge­ak­ti­vi­te­ten og sammenhæng til den aktuelle situation på boligmarkedet

De markante bo­lig­pris­stig­nin­ger gennem det seneste år er en konsekvens af, at efterspørgslen efter boliger er steget mere og hurtigere end normalt samtidig med at udbuddet af boliger har været historisk lavt. Mens han­del­sak­ti­vi­te­ten er stilnet af siden foråret og pris­stig­nin­ger­ne de seneste måneder har været de langsomste i knap halvandet år, så ligger udbuddet af boliger fortsat stille. I september var der ifølge Finans Danmarks i alt 34.183 boliger til salg, og det er 6.000 færre end samme periode for et år siden og 18.800 færre end i samme måned 2019, inden coronakrisen begyndte.

Det fortsat lave boligudbud gør boligmarkedet mere prisfølsomt overfor ændringer i bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Det skal i den sammenhæng nævnes, at vi ikke forventer, at en ny kraftig stigning i efterspørgslen er undervejs, men skulle det ske i fremtiden samtidig med at boligudbuddet forbliver lavt, så vil vi se det reflekteret i priserne.

Det er i øjeblikket interessant at følge udviklingen i antallet af nybyggede boliger og i forhold til den samlede boligbestanden, da en forøgelse isoleret set vil øge udbuddet af boliger og dæmpe presset på boligpriserne.

Relaterede artikler