Investeringer med fokus på bæredygtighed

 

 

 

 

 

Mange ønsker i dag at investere bæredygtigt, og det ønsker vi at imødekomme i vores investeringsløsninger. På denne side kan du læse mere om, hvad det vil sige at investere bæredygtigt, hvorfor vi spørger ind til dine holdninger til bæredygtighed - og hvilke forhold, du skal være opmærksom på.

Derfor tager vi højde for dine bæredygtighedspræferencer, når vi investerer for dig

Med Parisaftalen* og Verdensmålene* er alle FN’s medlemslande blevet enige om nødvendigheden af en mere bæredygtig kurs, som blandt andet indbefatter, at de globale temperaturstigninger skal begrænses til max. 2 grader og helst tæt på 1,5 grader.

EU ønsker at gå forrest og er fast besluttet på at blive en CO2-neutral* økonomi i 2050. Derfor har EU lagt en ambitiøs strategi for den grønne omstilling – og en del af strategien er at fremme dine muligheder for at investere i virksomheder og aktiviteter, der kan bidrage til den bæredygtige udvikling.

Når Arbejdernes Landsbank sammensætter investeringsløsninger, inddrager vi altid miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Dette kan både bestå i at investere i de virksomheder, som allerede klarer sig godt, og i de virksomheder, som har vilje og potentiale til at forbedre sig.

 

Hvad er taksonomien og EU’s målsætninger?

For at kunne placere investeringer i virksomheder og aktiviteter, der kan bidrage til den bæredygtige udvikling og grønne omstilling af samfundet, har EU udviklet et klassifikationssystem – den såkaldte Taksonomi – som er en lang liste over sektorer og virksomhedsaktiviteter, som bidrager til opfyldelsen af EU’s målsætninger for den bæredygtige udvikling.

EU's målsætninger vedrører:

 1. modvirke klimaændringer
 2. tilpasse til klimaændringer
 3. vand- og havressourcer
 4. cirkulær økonomi
 5. forurening
 6. biodiversitet

Nogle virksomheders aktiviteter bidrager allerede i dag til EU's målsætninger. De fleste virksomheder vil dog have behov for at ændre på deres aktiviteter, og enkelte vil skulle transformere hele deres forretningsmodel for at kunne bidrage mere til den bæredygtige udvikling. Eksempelvis må en cement-virksomhed højst udlede 0,47 ton CO2e per ton cement, for i 2022 at kunne blive klassificeret som bæredygtig

Hvad er en bæredygtig investering?

Bæredygtig investering betyder en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, uden at gøre væsentlig skade på sine omgivelser. Desuden skal de virksomheder, der investeres i, følge god ledelsespraksis.

 • Et miljømæssigt mål kan fx være effektiv anvendelse af energi, vedvarende energi eller råmaterialer, eller indvirkning på biodiversitet eller cirkulær økonomi.
 • Et socialt mål kan være bekæmpelse af ulighed eller investeringer i socialt dårligt stillede lokalsamfund.
 • God ledelsespraksis vedrører bl.a. overholdelse af skatteregler, arbejdstagerforhold og aflønning.

Når vi vurderer en investeringsmulighed, tager vi også hensyn til indikatorer som:

Hvad er negative påvirkninger?

Alle virksomheder påvirker miljøet og sociale forhold. Påvirkningen kan være negativ i større eller mindre omfang, og der er en lang række faktorer at måle på.

Her er nogle af de negative bæredygtighedsvirkninger, som Arbejdernes Landsbank lægger vægt på

 • CO2e-udledning
 • Energiforbrug
 • Forurening
 • Vandforurening – fx udledning af nitrat og fosfat
 • Underrepræsenterede køn i ledelse
 • Ligeløn
 • Krænkelser af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Når vi investerer dine penge, tager vi hensyn til de forskellige negative påvirkninger i de enkelte virksomheder. Når vi sammensætter dine investeringer, tager vi hensyn til eksempelvis branche. Derfor kan en fremstillingsvirksomhed godt indgå i investeringen, selvom den vil have en højere CO2e-udledning end eksempelvis firmaer, som udvikler software.

Hvordan hænger bæredygtighed sammen med afkast og risiko?

Der kan være en sammenhæng mellem afkast og risiko samt hensynet til bæredygtighed. Det er svært at sætte tal på denne sammenhæng. Der har fx været år, hvor bæredygtige aktier gav bedre afkast end øvrige aktier (fx 2020), og også år hvor det modsatte var tilfældet.

Hvis din investering placeres i mange forskellige brancher, markeder og virksomheder, reduceres risikoen på din investering. Hvis din investering har fokus på bæredygtighed, vil den blive fordelt over færre selskaber og aktiver, fordi nogle vælges fra af hensyn til bæredygtighed. Dit valg kan have betydning for risikoen og udviklingen i dit afkast.

Der kan også være en risiko ved helt at ignorere bæredygtighed. Virksomheder som ikke arbejder aktivt med deres påvirkning på deres omgivelser, kan blive ramt af uventede og dyre konsekvenser – fx erstatningskrav eller at forbrugerne fravælger dem på grund af dårligt ry.

Når Arbejdernes Landsbank sammensætter investeringsløsninger, inddrager vi altid miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Dette kan både bestå i at investere i de virksomheder, som allerede klarer sig godt, og i de virksomheder som har vilje og potentiale til at forbedre sig.

Få rådgivning om investering

*Parisaftalen

Parisaftalen er en international aftale inden for FN’s klimakonvention UNFCCC, som forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning ved at holde den globale temperaturstigning under 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau, og stræber mod en temperaturstigning på kun 1,5 grader.

Ifølge aftalen skal hvert af de deltagende lande opstille mål og udføre tiltag mod global opvarmning. Landene kan ikke tvinges til at opstille bestemte mål inden for bestemte tidsfrister, men hvert mål skal overgå tidligere satte mål.

*FN’s verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

*CO2 og CO2e og det at være CO2-neutral

CO2 er den mest kendte og mest betydningsfulde klimagas, men der er andre gasser, som også bidrager til drivhuseffekten. Typisk udregnes deres effekt i CO2-ekvivalenter (CO2e). Et eksempel på en anden væsentlig klimagas er metan, som har en betydeligt mere kraftig effekt på klimaet per udledt ton.

Ved CO2-neutral forstås, at den CO2 som udledes, svarer til den CO2 som lagres fx af skove eller som lagres fx i undergrunden (CCS).

 

Mere om EU-taksonomien

Taksonomien er betegnelsen for EU-regulering 2020/852, hvor EU formulerer miljømålene:

 1. modvirkning af klimaændringer
 2. tilpasning til klimaændringer
 3. bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 4. omstilling til en cirkulær økonomi
 5. forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 6. beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Det er yderligere krav i taksonomien, at økonomiske aktiviteter ikke må gøre væsentlig skade, at de skal leve op til tekniske screeningskriterier, og endeligt at de skal leve op til sociale minimumsgarantier som fx menneskerettigheder og arbejdsforhold.

Arbejdet med at etablere og indføre taksonomien er enormt. EU er startet med de 2 klimarettede miljømål, og med sektorer som normalt vil påvirke klimaet meget, som transport, fremstilling, byggeriet og energi. Således kan der – i hvert fald i 2022 - være miljømæssigt fornuftige investeringer i aktiviteter, som ikke er taksonomitilpassede.

 

En række indikatorer, som vi også tager hensyn til:

 • Bæredygtigheds-ratings: Vi anvender samarbejdspartnere, som giver karakter til virksomheder på baggrund af en lang række faktorer vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.
 • Tilslutning til FNs verdensmål – en del virksomheder angiver hvilke af FNs verdensmål de støtter. I nogle situationer er det endda muligt at få adgang til planer og rapporter om hvad de mere konkret planlægger og opnår for at støtte verdensmålene.
 • Svanemærket – nogle fonde ansøger om Svanemærket, hvis de lever op til en række krav om bæredygtighed.