Vi overtager aktiemajoriteten i Vestjysk Bank

Vi overtager aktiemajoriteten i Vestjysk Bank

Vi har indgået aftale om køb af Nykredits og AP Pensions ejerandele i Vestjysk Bank. Med købet kommer vi til at eje cirka 61 pct. af aktierne og vil fremover være den største aktionær i den jyske regionalbank.

Inden 4 uger efter gennemførelsen af købet er vi forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt over­ta­gel­ses­til­bud til de resterende aktionærer, og den endelige ejerandel kan først herefter endeligt fastsættes. Planen er, at Vestjysk Bank fortsætter som selvstændig bank med eget brand og egne filialer.

Overtagelsen af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten er en del af realiseringen af vores 2025-strategi om blandt andet at sprede vores geografiske til­ste­de­væ­rel­se og stå stærkere i er­hvervs­seg­men­tet, baseret på både vækst i egen forretning og på opkøb.

Vi har fulgt Vestjysk Bank tæt siden 2017, hvor vi blev aktionær i banken. Og siden har vi løbende øget vores ejerandel i banken – senest i forbindelse med Vestjysk Banks fusion med Den Jyske Sparekasse, som vi støtter fuldt op omkring.

”Da vi i 2017 gik ind og hjalp Vestjysk Bank, lå det ikke i kortene, at vi en dag skulle eje en meget stor andel af banken. Men vi har de seneste år været vidner til en god finansiel udvikling og har samtidig kunnet se et fællesskab mellem Vestjysk Banks værdier og dem, vi driver bank efter i Arbejdernes Landsbank. Nu fik vi muligheden for at blive en endnu større del af Vestjysk Bank, som vi ser som et godt og kom­ple­men­te­ren­de match til Arbejdernes Landsbank,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, og fortsætter:

”Timingen ift. den nylige fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse i starten af 2021 kunne have været bedre. Men nu fik vi muligheden, og derfor slog vi til.”

Vestjysk Bank stærkt forankret i Midt- og Vestjylland, hvor vi ikke er så stærkt repræsenteret i dag, som vi er i andre dele af landet. Også derfor ser vi Vestjysk Bank som et stærkt match til Arbejdernes Landsbank.

Stærkere balance mellem erhverv og privat

Vores nye ejerskab i Vestjysk Bank giver os en god mulighed for at styrke balancen mellem privat- og erhvervskunder med henblik på at stå endnu stærkere i fremtiden. Og her er Vestjysk Bank med sine stærke kompetencer på er­hvervs­om­rå­det et stærkt kort i forhold til at kunne indfri vores strategiske ambitioner.

”Vores strategi er klar og kendt - vi skal spille en større rolle i er­hvervskun­de­mar­ke­det, øge vores samlede bankforretning og forbedre koncernens balance mellem erhverv og privat, så vi står stærkere over for fremtidens kapitalkrav til finansielle institutioner. I det lys kan vores ejerskab i Vestjysk Bank give nogle interessante ud­vik­lings­mu­lig­he­der på sigt,” siger Gert R. Jonassen.

Vestjysk Bank fortsætter som selvstændigt pengeinstitut

Uanset hvor stor vores ejerandel ender med at blive, er det vores hensigt, at Vestjysk Bank skal fortsætte med eget brand og selvstændige filialer for at bevare den gode mar­kedspo­si­tion og relation til kunderne i de lokalområder, hvor Vestjysk Bank står stærkt.

Næste skridt: Igangsættelse af ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se

Processen er, at vi nu igangsætter en ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se. Ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen gennemføres som en aktieemission med fortegningsret for vores 22.000 eksisterende aktionærer. Der afholdes i den forbindelse en ekstraordinær ge­ne­ral­for­sam­ling den 12. april 2021. Vores største aktionærer har givet for­håndstilsagn om tegning af deres for­holds­mæs­si­ge andel af ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen samt at tegne eventuelle resterende aktier, som ikke måtte blive tegnet af andre aktionærer ved udnyttelse af tildelte tegningsretter.

Købet af aktierne fra Nykredit og AP Pension forventes gennemført ved udgangen af maj 2021. Gennemførelsen af et ma­jo­ri­tet­se­jer­skab i Vestjysk Bank er betinget af Fi­nan­stil­sy­nets og Konkurrence- og For­bru­ger­sty­rel­sens godkendelse. I forbindelse med ma­jo­ri­tet­se­jer­ska­bet i Vestjysk Bank er det vores forventning at blive udpeget som systemisk vigtigt institut (SIFI) af Finanstilsynet.

Pligtmæssigt købstilbud til øvrige aktionærer i Vestjysk Bank

Vi vil være forpligtet til hurtigst muligt og inden 4 uger efter gennemførelsen af købet af aktierne fra Nykredit og AP Pension at fremsætte et pligtmæssigt over­ta­gel­ses­til­bud til Vestjysk Banks øvrige aktionærer. Det betyder, at vi er forpligtet til at tilbyde de øvrige aktionærer i Vestjysk Bank at købe alle deres aktier. Vi vil i forbindelse med fremsættelsen af det pligtmæssige over­ta­gel­ses­til­bud offentliggøre et til­bud­s­do­ku­ment, som vil indeholde et tilbud til alle Vestjysk Banks aktionærer om at sælge deres aktier i Vestjysk Bank til en pris på kr. 3,45 pr. aktie, hvilket er den samme pris, som vi betaler for Nykredits og AP Pensions aktier. Vores ejerandel vil således ende et sted mellem 61 pct. og 100 pct.

Læs pres­se­med­del­el­se om vores overtagelse af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Vestjysk Bank

 

FAKTA OM VESTJYSK BANK

Vestjysk Bank fusionerede i januar 2021 med Den Jyske Sparekasse og er i dag Danmarks ottendestørste pengeinstitut målt på arbejdende kapital. Vestjysk Bank er kendt som en regional bank med en stor er­hvervskun­depor­te­føl­je, der udgør ca. 60-70 pct. af den samlede kundekreds

  • Grundlagt: 1874
  • 34 filialer i Midt og Vestjylland
  • Omkring 195.000 kunder
  • Hovedkontor i Herning

Relaterede artikler