Vi hjælper vores erhvervskunder i gang med bæredygtighedsrapportering

Vi hjælper vores erhvervskunder i gang med bæredygtighedsrapportering

En flodbølge af nye, grønne krav fra kunder, investorer og myndigheder er på vej til danske virksomheder. Arbejdernes Landsbank ønsker at hjælpe virk­som­heds­kun­der med at komme på forkant med udviklingen og tilbyder adgang til nyt digitalt rap­por­te­rings­værk­tøj fra tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Valified, uden omkostninger for kunderne.

Professionelt arbejde med grøn og bæredygtig omstilling bliver et stadigt vigtigere kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter blandt virksomheder, der bliver mødt med stigende krav om rapportering.

- Manglende ESG-rapportering kan i fremtiden gøre det svært for virksomheder at bevare deres kon­kur­ren­ce­kraft, men netop rapportering kan tage pusten fra mange små og mellemstore virksomheder, som har brug for en håndsrækning. Vi vil gerne understøtte og gøre det nemmere for vores erhvervskunder at komme godt i gang, så de bliver bedre rustet til fremtiden, siger projektchef for samfundsansvar og bæredygtighed i Arbejdernes Landsbank Maria B. Rasmussen.

Erhvervskunder får mulighed for at oprette en digital bæ­re­dyg­tig­heds­rap­port

Arbejdernes Landsbank har valgt den digitale platform Valified til at hjælpe virksomhederne med at indfri de mange forventninger og rap­por­te­rings­krav på ESG-området, hvoraf CO2e-udledningen er en del af de rap­por­te­rings­krav, som er på vej. Der er nemlig brug for effektive, digitale værktøjer.

- Alle virk­som­heds­kun­der i banken får, helt uden omkostninger, adgang til det nye digitale rap­por­te­rings­værk­tøj Valified, som gør det enkelt at registrere og opdatere ESG-data og oplysninger om bæredygtighed, f.eks. konkrete klima- og miljødata samt virksomhedens politikker på området. Data kan nemt anvendes af virksomheden til at oprette en digital bæ­re­dyg­tig­heds­rap­port, som virksomheden kan dele med banken, investorer, kunder, myndigheder m.fl., siger Maria B. Rasmussen.

- Mindre og mellemstore virksomheder udgør ca. 99 pct. af dansk erhvervsliv og er derfor helt afgørende for, at vi lykkes med den bæredygtige og grønne omstilling af samfundet. Med Valified bidrager vi til at styrke virk­som­he­der­nes kon­kur­ren­ce­kraft og løser problemerne med de hastigt voksende administrative byrder via intelligente, datadrevne teknologier og services, der på tværs af værdikæder accelererer udviklingen mod grønnere og mere bæredygtige virksomheder, siger working chair & co-founder i Valified, Jesper Kring.

Dialog med erhvervskunder om finansiering af bæredygtige initiativer

Flere af bankens erhvervskunder har allerede fået adgang til værktøjet, og i løbet af efteråret får endnu flere virk­som­heds­kun­der mulighed for at komme på platformen. Det er målet på længere sigt, at bankens er­hvervs­rå­d­gi­ve­re kan begynde at gå i dialog med virksomhederne omkring bæredygtighed – og hvordan banken kan bidrage til at understøtte virk­som­he­der­nes omstilling og udvikling gennem finansiering af målrettede bæredygtige tiltag.

En del af bankens bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi

Arbejdernes Landsbank har iværksat en ambitiøs bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi og har forpligtet sig til at understøtte Parisaftalen efter at have underskrevet bl.a. FN’s principper for ansvarlig bankdrift.

- Som et led i bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi­en er vi i fuld gang med at afdække hvor meget CO2, banken udleder indirekte via sine udlån og investeringer. For at kunne beregne baseline og dokumentere fremskridt, er det nødvendigt at få indhentet specifikke data, herunder også fra bankens erhvervskunder. Introduktionen af Valified vil kunne bidrage til det arbejde, i takt med at virksomhederne registrerer data på platformen og giver samtykke til deling af data med banken, siger Maria B. Rasmussen.

Fakta om Valified

  • Valified er et digitalt værktøj, der gør det nemt for mindre og mellemstore virksomheder løbende at registrere og få overblik over deres ESG-data via et online dashboard.
  • Med Valified bliver det langt lettere for virksomheden at rapportere om ESG til banken, investorer, myndigheder, kunder og andre interessenter.
  • Samtidig kan virksomhederne fungere som ambassadører for ESG-rapportering ved at invitere kunder og leverandører ind på Valified-platformen.
  • Valified er stiftet af Ørsted, Pensionskassen PKA samt KRING med en mission om at gøre grøn omstilling enkel for virksomheder gennem nytænkning af digitale muligheder og data.

Relaterede artikler