Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

13. februar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Årets generalforsamling afholdes i Tivolis Koncertsal mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30.

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er torsdag den 8. marts kl. 23.59. 

Tilmelding til årets generalforsamling. 

Ønsker du at få tilsendt "Årsrapport 2017" som pdf-fil, kan du sende en mail til ledelsessekretariatet@al-bank.dk. Du skal blot oplyse aktionærnummer, navn, adresse samt e-mail, så sender vi filen til dig efter den 23. februar. Skriv "Årsrapport" i emnefeltet på mailen.

På gensyn!

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag*.

  5.1 Forslag fra bestyrelsen:
  Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at lade banken købe egne aktier. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlings-godkendelsen. Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den nominelle værdi af bankens samlede beholdning af egne aktier udgør 10 mio. kr.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
  Per Christensen (formand)
  Claus Jensen (næstformand)
  Lizette Risgaard
  Kim Lind Larsen
  Ole Wehlast
  Lars Andersen
  Torben Möger Pedersen
  Christian Riewe
  og nyvalg af Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark.

  Af bankens Årsrapport 2017 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmerne og den foreslåede kandidat, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

  Læs information om de foreslåede kandidater, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

 7. Valg af revisor.


* I.h.t. § 16 stk. 2 i bankens vedtægter, er en beslutning om ændring af bankens vedtægter kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital (kvalificeret flertal).