Pension til selvstændige

En pensionsopsparing kan være løsningen, så du kan bevare dine nuværende økonomiske muligheder i pensionsalderen. Det kræver, at du foretager en god økonomisk planlægning i tide, som giver tryghed for både dig og familien. Din pensionsopsparing bør bestå af både pension og forsikring.

Pension

Opsparingen kan være både "Letsikring af indtægt ved pension (livsvarig livrente)" og Ratepension. Det betyder, at du kan indbetale op til 30% af årets overskud før renter og få fradrag for det i indskudsåret. Udbetalingerne fordeles over en årrække, hvor indtægten og dermed skat­te­pro­cen­ten ikke er så stor som i de erhvervsaktive år.

Endvidere har du som selvstændig mulighed for at spare op til pensionen i de år, hvor virksomheden kører godt, og undlade at spare op i de år, hvor resultatet måske er mindre godt. Det giver frihed og fleksibilitet.

Som virk­som­hed­s­e­jer eller hovedaktionær har du kre­di­tor­be­skyt­tet de penge, der er sparet op på en pen­sions­ord­ning, og via be­gun­sti­gel­ses­reg­ler­ne kan du inden for lovens rammer selv bestemme, hvem der skal have den opsparede pension udbetalt i tilfælde af død. En pen­sions­ord­ning er således et godt alternativ eller supplement til opsparing i virksomheden. Læs mere i brochuren "Pension til selvstændige" herunder. 

Pension til selvstændige

Som virk­som­hed­s­e­jer eller hovedaktionær har du kre­di­tor­be­skyt­tet de penge, der er sparet op på en pen­sions­ord­ning, og via be­gun­sti­gel­ses­reg­ler­ne kan du inden for lovens rammer selv bestemme, hvem der skal have den opsparede pension udbetalt i tilfælde af død. En pen­sions­ord­ning er således et godt alternativ eller supplement til opsparing i virksomheden.

Læs brochure

Personforsikring

Du håber aldrig, at du får brug for dine forsikringer. Men uheldet kan være ude, og du bliver ramt af sygdom, ulykke eller dødsfald inden pen­sions­al­de­ren. Derfor skal du overveje, hvordan du kan sikre familiens økonomi. Du kan ikke være ansvarlig med til­ba­ge­vir­ken­de kraft.

I Arbejdernes Landsbank tilbyder vi forskellige per­son­for­sik­rin­ger.

Læs mere om per­son­for­sik­ring

Selvstændige har også brug for en pensionsopsparing

I modsætning til de fleste lønmodtagere har mange selvstændige og virk­som­hed­s­e­je­re ikke automatisk en pen­sions­op­spa­ring via deres ansættelse/arbejde.

De betragter ofte deres virksomhed som deres pen­sions­op­spa­ring. Men der er ingen garanti for, at virksomheden udvikler sig til den pen­sions­op­spa­ring, som det oprindeligt var planlagt, lyder det fra pensionschef i Arbejdernes Landsbank, Yvonne Hansen:

"For­mu­e­for­de­lin­gen hos selvstændige er ofte, at de har ingen eller meget lille pen­sions­op­spa­ring. Virksomheden udgør typisk en meget stor del af den selvstændiges samlede formue, mens ejendomme, pension og frie midler kun fylder lidt. Det giver en meget begrænset ri­si­kospred­ning, så man er sårbar over for sam­funds­mæs­si­ge ændringer," siger pensionschefen.

Markant fald i indbetalinger blandt selvstændige

De seneste år er der sket et markant fald i pen­sions­ind­be­ta­lin­ger­ne blandt selvstændige. I 2007 indbetalte 70 pct. af de selvstændige ca. 70.000 kr. om året. I 2017 var beløbet faldet til godt det halve, og antallet af indbetalere var faldet til 61 pct.

Hvad er fordelen ved en pensionsopsparing?

"En pen­sions­op­spa­ring giver et økonomisk sikkerhedsnet og øget fleksibilitet. En pen­sions­op­spa­ring er kre­di­tor­be­skyt­tet, og pen­sions­ud­be­ta­lin­ger­ne modregnes ikke i fol­ke­pen­sio­nens grundbeløb," forklarer pensionschefen.

30 %-ordningen er særligt attraktiv

Hun peger desuden på 30 %-ordningen, hvor selvstændige, som driver virksomheden efter Virk­som­heds­skat­te­o­rd­nin­gen (VSO) eller Ka­pi­ta­laf­ka­st­ord­nin­gen har mulighed for at indbetale til en fradrags­be­ret­ti­get pen­sions­ord­ning. Helt konkret må man udtage op til 30 pct. af virksomhedens overskud og sætte ind på en livsvarig pension (livrente). Man behøver i øvrigt ikke at indbetale hvert år, og det giver fleksibilitet.

Bedste overblik ved årets slutning

Det er typisk hen mod slutningen af året, at man som selvstændig bedst kan overskue, hvad der kan undværes til pension i det pågældende år. Beløbet udregnes oftest af en revisor på baggrund af et estimat for virksomhedens forventede overskud før renter for året, der er gået.

Hvis du er interesseret i en dialog om pension, så kontakt din rådgiver.

Dine muligheder som selvstændig
  • Indbetal på en privat livsvarig pension (livrente)
  • Få fuldt fradrag i indeværende skatteår på op til 30 % af årets overskud (VSO)
  • Derudover indbetale på en privat ratepension - op til årets maks. - også med fuldt fradrag