Gode råd om sponsorater til foreninger

Samarbejde med sponsorer er en væsentlig indtægtskilde for mange foreninger. Vi har samlet en række gode råd, som kan hjælpe foreningen med at etablere en god sponsorbase og et godt samarbejde mellem sponsorerne og foreningen.

Hvad er et sponsorat?

Et sponsorat fra en virksomhed eller privatperson kommer som oftest gennem en personlig eller faglig fælles interesse for samme område.

Når en virksomhed vælger at bidrage med et sponsorat til din forening, er det typisk i form af økonomisk eller materiel støtte.

For mange foreninger er sponsorater en væsentlig indtægtskilde og det er derfor vigtigt at pleje relationerne, så sponsorerne fortsætter – selv hvis det sportsligt går mindre godt for foreningen i en periode.

Hvordan får man sponsorer?

At finde sponsorer er i sig selv et arbejde, der kræver energi, fantasi og forståelse for, hvad virksomhederne forventer som sponsorer. Og når samarbejdet kører og skal give sponsorerne de lovede ydelser, er det opgaven at leve op til aftalerne. Det stiller krav til foreningen om god sponsorpleje, så foreningens økonomi sikres både på kortere og længere sigt.

Hos Arbejdernes Landsbank vil vi gerne medvirke til at skabe forståelse og interesse i foreningen for en øget indsats på sponsorsiden, så foreningen får flere, og mere tilfredse, sponsorer.

Nedenfor finder du en række gode råd, som kan hjælpe foreningen med at etablere en god sponsorbase og et godt samarbejde mellem sponsorerne og foreningen.

Det hele starter med god planlægning

En grundig planlægning af arbejdet med at finde sponsorer er vigtig for at skabe gode resultater. Derfor kan I med fordel planlægge sponsor­søg­nin­gen i god tid og gerne inden sæsonen starter, så I ikke kommer i tidsnød.

Et halvt år før virksomhedens bud­get­plan­læg­ning vil være et godt starttidspunkt. For mange betyder det i foråret. Her giver det desuden mening at udarbejde en tidsplan for arbejdet. Den skal som minimum indeholde følgende:

 • Hvornår skal oplæg til sponsorerne være klar?
 • Hvornår skal oplægget præsenteres internt i foreningen?
 • Hvornår skal salgsarbejdet starte og være tilendebragt?
 • Hvornår skal de forskellige re­k­la­me­ak­ti­vi­te­ter, som sponsorerne køber, være klar, og hvornår er sidste frist for aflevering af sponsor-re­k­la­me­ma­te­ri­a­le til trykning på spillertøj, skilte, i medlemsblade og kampag­ne­pro­gram­mer mv.

Inddrag personlige kontakter og skab overblik

Det er vigtigt at få mange ledere og hjælpere inddraget i salgsarbejdet, så deres mange personlige kontakter bl.a. i erhvervslivet kan udnyttes. Planlæg salgsarbejdet grundigt og lav op­følg­nings­mø­der hver 14. dag i salgsperioden, så resultater løbende registreres, og nye kontakter sættes i gang.

Det er en god idé at give alle foreningens ”sælgere” materiale om de firmaer, de skal besøge med oplysninger om:

 • Hvad de tidligere har været sponsorer for i foreningen, og hvad de har betalt.
 • Kon­takt­per­so­ner, adresse og telefon osv.
 • Opret også gerne et sponsorarkiv, så alle sponsoremner, der har været besøgt, registreres med alle relevante oplysninger så som: Firmaer, der sponsorerer foreningen.
 • Firmaer, der har været besøgt, men som ikke blev sponsorer, og hvad årsagen i givet fald var.

Hav realistiske målsætninger og forventninger

Det er vigtigt at I som forening opstiller en realistisk målsætning, som omfatter mål for hver sponsorak­ti­vi­tet med hensyn til, hvor mange sponsorer foreningen skal forsøge at finde, og hvilket økonomisk resultat, der skal nås, så der er noget at styre efter.

Nedsæt gerne et sponsorudvalg i foreningen til at varetage planlægningen af foreningens sponsor­virk­som­hed. Når salgsarbejdet starter, kan I med fordel supplere dette udvalg med bestyrelsen og andre fra foreningen.

Præsenter foreningen i et godt sponsoroplæg

Det kan betale sig at gøre noget ekstra ud af foreningens præ­sen­ta­tions­ma­te­ri­a­le til salgsarbejdet over for sponsorerne.

Et godt præ­sen­ta­tions­ma­te­ri­a­le er med til at skabe interesse for klubben, og det kan dokumentere, hvad sponsorerne kan få ud af et samarbejde. Hver forening har sit særlige grundlag og sine tilbud til sponsorer, alt efter hvilken sportsgren den dyrker, det sportslige niveau den har, og hvor stor den er.

Generelt gælder det om at skabe kendskab og interesse hos sponsorerne for foreningens aktiviteter, og for de muligheder sponsorerne har gennem et samarbejde.

Forslag til indhold til foreningens præsentationsmateriale
 • Find et godt tema til forsiden. Det skal afspejle foreningens sportslige hovedmål eller noget andet, som man synes er interessant for sponsorerne.
 • Fortæl kortfattet om foreningens historie i form af væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse på foreningen frem til i dag.
 • Præsenter kortfattet foreningens mål og strategier samt de planer, der gennemføres for at nå foreningens mål.
 • Fortæl hvad sponsorerne kan få ud af et samarbejde med foreningen, f.eks. kontakt til stor medlemskreds, tilskuere, PR, reklameeffekt, godt omdømme mv.
 • Fortæl noget om foreningens sportslige baggrund, f.eks. om spillere, trænere, ungdomsafdeling, topresultater, talentudvikling mv. i relation til foreningens mål og planer.
 • Fortæl i hovedtræk om foreningens økonomi, hvordan den er sammensat. Vedlæg et årsbudget for den indeværende eller kommende sæson.
 • Præsenter på en overskuelig måde foreningens sponsor- og reklametilbud og fortæl hvad de koster.
 • Afslut oplægget med en samlet oversigt over alle sponsortilbud og priser. Den skal kunne bruges til at registrere sponsorens bestillinger samt sponsoroplysninger og være en hjælp til både sponsorer og foreningens sælgere.

Invester i god sponsorpleje

Et er at finde sponsorer, et andet er at få tilfredse sponsorer.

Er sponsorpenge en vigtig del af foreningens økonomi, er der ikke råd til at miste sponsorerne igen på grund af dårlig sponsorpleje. Derfor er sponsorpleje en god investering i et langsigtet samarbejde med alle foreningens sponsorer og et middel til at tiltrække kommende sponsorer.

Sponsorpleje omfatter alt lige fra ”værdi for pengene” til opfyldelsen af sportslige mål og indgåede aftaler, information, og den løbende kontakt mellem sponsorerne og foreningen.

Gode råd til sponsorpleje

Lav en kontaktordning, så alle foreningens sponsorer har en kontaktperson i foreningen. Det er vigtigt, at man kan komme i forbindelse med hinanden, hvis noget går galt, eller der er behov for information.

Sørg for hyppig kontakt til sponsorerne:
 • Hold jævnlige fælles informationsmøder med sponsorerne.
 • Send løbende informationsbreve til sponsorerne med nyheder fra foreningen.
 • Lav på skift besøg hos foreningens større sponsorer med foreningens 1. hold og brug det i PR-arbejdet.
 • Inviter sponsorerne med til foreningens fester, pressemøder og kampe på hjemme- og udebane.
 • Giv sponsorernes nøglepersoner særlige fordele i forbindelse med foreningens kampe, VIP-plads, halvlegsforplejning i VIP-rum mv.
 • Overhold alle aftaler til punkt og prikke og vær ikke tilbageholdende med at give gratis ydelser ud over det aftalte.
 • Tænk i alle sammenhænge på at tilgodese foreningens sponsorer.
 • Sørg altid for at få sendt billeder af nye spillere og hold med de nye sponsorreklamer på til medierne - og husk at få gamle fotos kasseret.

Del vores gode råd med sponsorudvalget

I kan downloade en printervenligversion af vores gode råd, som eventuelt kan uddeles til sponsorudvalget og bestyrelsen.