Individuelle investeringsløsninger

Vores rådgivning er nøje planlagt i forhold til dine behov, ønsker og præferencer og en grundig dialog om forventede afkast og risiko.

Vi gør det sammen

Med AL-In­ve­ste­rings­ser­vi­ce får du aktiv sparring fra vores faste in­ve­ste­rings­kon­su­len­ter med afsæt i in­ve­ste­rings­stra­te­gi­en, som vi udfærdiger i fællesskab. In­ve­ste­rings­kon­su­len­ter­ne følger op på dine investeringer og kommer med konkrete forslag til køb eller salg i forhold til strategien.

AL-In­ve­ste­rings­ser­vi­ce er involvering og løbende vurdering af dine in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der - vi kommer med idéerne, og du træffer beslutningerne.

AL-Investeringsservice

Vi gør det for dig

Med AL-FormueInvest overlader du den aktive pleje af din formue til banken, så du kan bruge tid og energi på dét, som er vigtigt for dig. Med afsæt i din in­ve­ste­rings­pro­fil sammensætter vi rammerne for investering af din formue og sikrer dig den rigtige ri­si­kospred­ning.

Du ser værdi i at kunne følge med i udviklingen i dine investeringer, dog uden at skulle involvere dig i de enkelte in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger, som banken tager sig af.

AL-FormueInvest tilbydes frie midler, pension, selskab og midler i virk­som­heds­ord­ning.

Med AL-PuljeInvest ser du værdi i en simpel og overskuelig in­ve­ste­rings­ple­je, som banken tager sig af. Lokal PuljeInvest er baseret på en konto, som underliggende er investeret i et miks af bankens fem puljer, som matcher din in­ve­ste­rings­pro­fil og sikrer en stor ri­si­kospred­ning:

  • Obligationer, kort horisont
  • Obligationer, lang horisont
  • Kre­di­tob­liga­tio­ner
  • Aktier, Globale
  • Aktier, Danske

Afkast tilskrives én gang om året. 

Lokal PuljeInvest tilbydes kun til pensionsmidler og bør­ne­op­spa­rin­ger.