Samfundsansvar og bæredygtighed

Samfundsansvar og bæredygtighed

Vi ønsker at tage ansvar for at skubbe samfundet og omverdenen i en mere bæredygtig retning.

Vi støtter Den Danske Naturfond

Vi yder økonomisk støtte til køb af jord samt genopretning og pleje af vild natur i Danmark.

Underskrevet FN's principper

Banken har tilsluttet sig FN's principper for ansvarlig bankdrift, ansvarlige investeringer samt Global Compact.

Bidrag til FN's verdensmål

Disse verdensmål er i fokus for vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.

Bedste bæredygtige brand i sektoren

Danske forbrugere har kåret Arbejdernes Landsbank til bedste bæredygtige brand blandt de danske banker.

Læs mere
 • Klimalån

  0 mio. kr.

  2019 5 mio. kr.

 • Grønt Billån

  0 mio. kr.

  2019 61 mio. kr.

Tal pr. 31. december 2020

Grønt Billån svarer til 24 pct. af samlet billån og leasingformidling i AL Finans.

video Play

Sådan bliver vi blandt de mest bæredygtige banker

Læs rapport for samfundsansvar og bæredygtighed

Hent rapport

"Corona har vist, hvordan mennesker på alle niveauer i samfundet står sammen og både kan og vil gøre det, der skal til, for at bremse en alvorlig krise. Det er den slags erkendelser og handlinger, der også skal bidrage til løsningen af de globale klimaudfordringer, og vi ønsker som bank at stille os blandt de forreste i sektoren og bidrage proaktivt til en mere bæredygtig udvikling af samfundet."

Gert R. Jonassen, Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank

4 strategiske indsatsområder

Sådan ønsker vi via vores kerneforretning og interne drift at bidrage til den bæredygtige udvikling:

 • BÆREDYGTIG KREDIT

  Indarbejde en metode til at måle klimaaftrykket på baggrund af bankens udlån med henblik på at kunne sætte reduktionsmål.

 • BÆREDYGTIG KAPITAL-FORVALTNING

  Implementere investeringsprocesser, hvor bæredygtighed er et bærende element i de investeringspolitikker, der ligger bag bankens diskretionære mandater.

 • BÆREDYGTIGT INDLÅNSOVERSKUD

  Implementere en bæredygtig strategi for den del af bankens indlånsoverskud, hvor omlægning af investeringer er mulig.

 • BÆREDYGTIG INTERN BANKDRIFT

  Implementere en strategi for mennesker, infrastruktur, kultur og ansvarlig forvaltning af klodens ressourcer, der bidrager til at mindske klimapåvirkningen.

Grønt AL Billån

Hos os kan du få et helt særligt billån til finansiering af el- og hybrid pluginbiler.

Se mere

Politik for samfundsansvar og bæredygtighed

Nøgletal for klima (intern bankdrift)

 • Scope 1 (varme vha. olie og firmabiler)

  • 2020

   15 Ton CO2e

 • Scope 2 (el og varme)

  • 2020

   376 Ton CO2e

 • Andre indirekte påvirkninger (ressourcehåndtering, kantinedrift mv.)

  • 2020

   141 Ton CO2e

video

Siden 2019 har bankens elforbrug været grønt

Banken anvender grøn strøm fra vindmøller gennem klimapartnerskab med Ørsted.

Vi tilbyder et helt særligt Klimalån

Godt for klimaet, godt for dit hjem, godt for din økonomi. 

Læs mere

Vores bidrag til FN's verdensmål

Som bank er det en vigtig del af vores ansvar at bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og følgende mål er i særligt fokus for bankens arbejde inden for samfundsansvar og bæredygtighed.

 

 

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Vi ønsker som bank at bidrage til danskernes finansielle forståelse og stille relevant viden og værktøjer til rådighed.

 

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, der afspejler den generelle befolkningssammensætning på alle ledelsesniveauer.

 

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Vi ønsker som bank at fokusere på anvendelsen af grøn energi i driften for at kunne sænke bankens samlede klimaaftryk.

 

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi tilbyder privatpersoner, virksomheder og foreninger adgang til ansvarlige finansierings-, investerings- og opsparingsløsninger.

 

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi ønsker at bidrage til fællesskabet og stille kapital til rådighed i udsatte områder - samt sponsere og støtte sporten og kulturen i Danmark.

 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi ønsker at minimere ressourceforbruget i den interne drift, foretage miljørigtige indkøb, genbruge og tænke grønt, når vi renoverer og bygger nyt.

 

Verdensmål 13: Klimaindsats

Vi ønsker at sænke bankens samlede klimaaftryk - både når det gælder den interne drift samt via bankens finansierings- og investeringsaktiviteter.

 

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi kender vores kunder og indberetter mistænkelig adfærd til myndighederne for at undgå at blive misbrugt til hvidvask eller terrorisme.

 

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Vi indgår i flere strategiske partnerskaber med brancheorganisationer, pengeinstitutter og øvrige interessenter for at koordinere indsatserne og løfte i fællesskab.

 

 

 

Danskernes foretrukne bank for 12. år i træk

Fordi vi er en anelse mere ansvarlige

Hos Arbejdernes Landsbank rådgiver vi vores kunder ud fra vores sunde værdier. 

Læs mere

Vi støtter internationale mål og principper

I 2021 blev banken officielt tilsluttet FN’s principper for ansvarlig bankdrift, FN’s principper for ansvarlige investeringer og FN’s Global Compact ud fra et ønske om at integrere principperne i bankens forretning og sikre sammenhæng mellem samfundsmæssige mål og bankens forretningsmæssige udvikling.

Derfor har vi underskrevet FN's principper

UN Principles for Responsible Banking

UN Principles for Responsible Banking (UN PRB) blev lanceret i september 2019 ved UN Climate Action Summit i New York og danner et fælles grundlag for, hvad der konstituerer ansvarlig bankdrift og består af seks principper.

Principperne har til formål at få FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og Parisaftalens mål for CO2-reduktion integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning.

De seks principper

 1. Overensstemmelse med samfundsmæssige mål
  Vi vil integrere samfundsmæssige mål i forretningsstrategien, for at bidrage til opnåelsen af bl.a. FN’s Verdensmål og Parisaftalen.
 2. Påvirkning og mål
  Vi vil kontinuerligt øge vores positive påvirkning, og mindske vores negative påvirkning. Vi vil håndtere risici relateret til mennesker og miljø, som følger af vores aktiviteter, produkter og services. Vi vil fastsætte mål for, hvor vi kan have den mest positive påvirkning.
 3. Kunder
  Vi vil samarbejde med vores kunder om at motivere bæredygtige aktiviteter, og muliggøre økonomisk aktivitet, der skaber velstand for nulevende og fremtidige generationer.
 4. Interessenter
  Vi vil proaktivt og ansvarligt konsultere og engagere os med relevante interessenter for at opnå samfundsmæssige mål.
 5. Governance & kultur
  Vi vil implementere vores forpligtelse til disse principper gennem effektiv governance og en kultur for ansvarlig bankdrift.
 6. Transparens og ansvarlighed
  Vi vil jævnligt vurdere vores individuelle og fælles implementering af principperne og være transparente herom. Endvidere vil vi tage ansvar for vores positive og negative påvirkning på samfundsmæssige mål.

Bankens tilslutning til principperne ligger i forlængelse af bankens nye strategi for bæredygtighed og flugter med anbefalingerne fra Finans Danmark og Forum for Bæredygtig Finans, som har leveret konkrete anbefalinger til, hvordan finanssektoren og dermed også os som bank kan accelerere vores bidrag til en mere bæredygtig verden.

Ved at forpligte os til at implementere principperne og aktivt promovere dette over for alle interessenter understøtter banken desuden regeringens nye klimalov og ambitiøse mål om en 70% CO2-reduktion i 2030.

Læs mere om UN PRB

UN Principles for Responsible Investments

I 2019 tilsluttede Finans Danmark sig til UN PRI på vegne af den finansielle sektor og forpligtede dermed også Arbejdernes Landsbank til at arbejde med at implementere principperne.

Dermed tog Finans Danmark de nødvendige første skridt, og nu er Arbejdernes Landsbank gået med og har ligeledes truffet beslutning om tilslutte sig - alt sammen med ønsket om i endnu højere grad at kunne bidrage til den bæredygtige omstilling af samfundsøkonomien, specifikt når det gælder investeringsområdet.

UN PRI består af seks centrale principper, som forpligter os som bank til at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer. 

De seks principper

 1. indarbejder ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
 2. er aktive investorer og praktiserer ESG-forhold i investeringspolitikker.
 3. arbejder på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, der investeres i.
 4. arbejder for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. samarbejder, hvor det er muligt, for at forbedre effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. rapporterer om aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Udover at banken officielt har tilsluttet sig principperne, har alle de investeringsforeninger, som banken samarbejder med, underskrevet og forpligtet sig til at leve op til principperne.

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social og Governance, og hver virksomhed måles på, hvor godt de performer inden for hver af de tre områder. Når en virksomhed har en høj ESG-score, er det et stærkt signal om og din garanti for, at virksomheden har en ansvarlig ledelse og en sund virksomhed - og det øger muligheden for at få et bedre afkast af din investering på længere sigt.

Læs mere om UN PRI

UN Global Compact

UN Global Compact blev introduceret i 1999 af FN. Det er et sæt retningslinjer for virksomheders samfundsansvar og består af 10 principper, som Arbejdernes Landsbank har forpligtet sig til at implementere i forretningen.

De 10 principper

Menneskerettigheder

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Når vi som bank har valgt at underskrive principperne, forpligter vi banken til årligt at rapportere om, hvordan vi implementerer de 10 principper i banken - hvilket vi sikrer gennem bankens årlige rapport for samfundsansvar og bæredygtighed.

Læs mere om UN Global Compact

Fakta om Arbejdernes Landsbank

 • LÅN OG KREDITFORMIDLING

  81,6 mia. kr.

 • KUNDER I BANKEN

  333.000

 • INVESTERINGER PÅ VEGNE AF KUNDER

  23 mia. kr.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om bankens arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, er du velkommen til at kontakte:

Maria B. Rasmussen
Projektchef for samfundsansvar og bæredygtighed
Telefon: 38 48 47 47
Mobil: 61 62 97 82
Mail: mbr@al-bank.dk