Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar og schweizerfranc. 


Torsdag den 15. august 2018

 • Danmark
          Ultimo 2017       15.08.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,47%       0,30%       0,40-0,65%       1,00-1,25%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,48%       -0,50 - -0,40%       -0,35 - -0,25%
  30-årig realkreditrente*       -       2,05%       2,05-2,25%       2,35-2,60%
  F3 (juli 2021)*       -       -0,151%       -0,20 - -0,10%       0,00 - 0,10%
  F5 (juli 2023)*        -       0,210%        0,20-0,30%        0,50-0,60% 
  DKK pr. 100 EUR         744,49       745,73       744,5-745,5       744,5-745,5
  DKK pr. 100 USD       620,77       658,55       630-660      

  595-620

  DKK pr. 100 SEK              71,69       73,00-75,00        76,80-78,40 
  DKK pr. 100 NOK        -        78,06       79,00-81,00        81,00-82,75 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 14/8 2018) 

  Skønnet på den 10-årige danske statsrente blev nedjusteret med 10 bp. parallelt med den tyske.

  Skønnet på den 30-årige danske byggerente blev også nedjusteret med 10bp. Til 2,05-2,25% på 3 mdr’s sigt afspejlende nedjusteringen på statsrenten.

  Skønnet på DKK pr. EUR blev ændret til 744,5-745,5 (før: 744,0-745,5) på 3 mdr’s sigt, fordi en strammere likviditet i eurozonen giver lidt svagere krone mod euro.

  Skønnet på DKK pr. SEK blev ændret til 73-75 (før 74-76) på 3 mdr’s sigt, fordi sandsynligheden er aftaget for en snarlig pengepolitisk stramning.

  Skønnet på DKK pr. NOK blev ændret til 79-81 (før 78-80) på 3 mdr’s sigt, fordi Norges Bank forventes at hæve deres pengepolitiske rente til september. 

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk rente i intervallet 0,40-0,65% og 1,00-1,25% på 12 mdr's sigt. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2017       15.08.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (REFI-renten)       0,00%       0,00%       0,00%       0,00%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,43%       0,33%       0,40 - 0,65%       1,00-1,25%
  USD pr. 100 EUR       124,17       113,26       113-118       120-125
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 14/8 2018)

  Skønnet på den 10-årige tyske statsrente blev nedjusteret med 10 bp. til 0,40-0,65% på 3 mdr’s sigt, som bedre matcher det interval, renten har svinget indenfor de seneste måneder, og som usikkerheden (Tyrkiet, handelskrig...) gør, at vi forventer også vil være tilfældet på 3 mdr’s sigt. 12-måneders skønnet er under observation for en mulig nedjustering, hvis den nuværende usikkerhed fortsætter.  

  Kommentar til prognosen

  For 2018 har vi nedjusteret BNP-vækstskønnet i eurozonen til 2,0% mod tidligere skønnet 2,0-2,25 %. I 2019 forventes økonomien at vokse med omkring 2%, altså i omtrent samme tempo som i år. 

  Inflationen ligger nu lidt over ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%, især trukket op af stigende energipriser. Derimod ligger kerneinflationen (som er uden fødevarer og energi) fortsat væsentligt under målsætningen. Forventningen er, at inflationen vil svinge omkring de 2% de kommende måneder, mens kerneinflationen langsomt vil sige.

  ECB’s ledende udlånsrente om 3 og 12 måneder ventes at være 0,00%. ECB halverer deres QE-opkøb til 15 mia. euro pr. måned gennem oktober til december, hvorefter opkøbene indstilles. ECB har selv meldt ud, at de ikke rører ved deres ledende rentesatser på denne side af sommeren 2019. Vi forventer, at den første renteforhøjelse kan komme i september 2019, måske i form af en forhøjelse af deres indlånsrente snarere end en samtidig forhøjelse af ind- og udlånsrenten. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,40-0,65%, stigende til intervallet 1,00-1,25% på 12 mdr's horisont, trukket op af (let) stigende inflation og begyndende stramning af ECB's pengepolitik. På kort sigt holdes renten nede af stor markedsusikkerhed, bl.a. omkring den truende handelskrig og finansuroen i Tyrkiet.

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 113-118, hvorimod EUR forventes let styrket på 12 mdr's sigt til til intervallet 120-125, fordi tidspunktet nærmer sig for, at ECB påbegynder renteforhøjelser. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2017       15.08.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       1,25-1,50%       1,75-2,00%       2,00-2,25%       2,50-2,75%
  Rente 10-årig statsobligation       2,41%       2,88%       3,00-3,25%       3,25-3,75%
  USD pr. 100 EUR       120,09       113,27       113-118       120-125

  Seneste prognoseændring (19/6 2018) 

  Skønnet på Fed Funds om 3 mdr. blev hævet med 25 bp til 2,00-2,25 %, fordi tremåneders prognosen nu inkluderer Fed's september-møde.

  3-mdr’s skønnet på EUR/USD blev ændret til 113-118 (før 115-120), altså en lidt stærkere USD end i den gamle prognose efter ECB's udmelding om uændret ledende renten mindst henover sommeren 2019. 

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at USAs økonomi fortsætter de seneste års økonomiske fremgang. I 2018 ventes BNP at vokse med 2,75% mod 2,3% i 2017, stimuleret af skattelettelser. I 2019 forventes væksttempoet dæmpet lidt til omkring 2,25-2,50% på grund af et højere renteniveau. Arbejdsløsheden vil falde yderligere i langsomt tempo, og det stramme arbejdsmarked giver risiko for, at lønstigningstakten vil tage til og trække inflationen med op.  

  Inflationen forventes at ligge omkring Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Fed forventes at hæve den pengepolitiske rente en gang pr. kvartal gennem de kommende 9 måneder (i september, december samt marts 2019) begrundet i tiltagende lønstigningstakt og stigende inflation. Det betyder en pengepolitisk rente på 2,00-2,25% på 3 mdr's horisont, stigende til 2,50-2,75% på 12 mdr's sigt. Om renten også hæves i juni 2019 er usikkert. Den "neutrale" pengepolitiske rente har centralbanken selv indikeret til knap 3 pct., men den pengepolitiske rente kan godt hæves udover dette niveau, hvis Fed skønner det nødvendigt.

  Fed har påbegyndt sin gradvise reduktion af sin enorme obligationsbeholdning, som foregår uden de store konsekvenser for finansmarkedet.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 3,00-3,25% og i intervallet 3,25-3,75% på 12 mdr’s horisont, trukket op af stigende pengepolitisk rente og tiltagende inflation  

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 113-118. Men på 12 mdr's sigt forventes USD atter lidt svækket til niveauet 120-125 mod EUR, begrundet i, at ECB til den tid er tæt på at indlede stramninger af deres pengepolitik. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.