Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar og schweizerfranc. 


Fredag den 4. maj 2018

 • Danmark
          Ultimo 2017       04.05.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,47%       0,55%       0,50-0,75%       1,00-1,25%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,47%       -0,45 - -0,35%       -0,35 - -0,25%
  30-årig realkreditrente*       -       2,12%       2,15-2,35%       2,35-2,60%
  F3 (jan. 2021)*       -       -0,10%       -0,15 - -0,05%       0,00 - 0,10%
  F5 (jan. 2023)*        -       0,278%        0,30-0,40%        0,50-0,60% 
  DKK pr. 100 EUR         744,49       744,93       744,5-745,5       744,5-745,5
  DKK pr. 100 USD       620,77       622,14       620-647      

  595-620

  DKK pr. 100 SEK              70,46       70,00-72,00        75,00-77,00 
  DKK pr. 100 NOK        -        77,22       77,60-79,25        79,50-81,50 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 3/5 2018) 

  Valutaprognoserne er gennemgående alle reviderede siden sidst, bl.a. på baggrund af en ny forventning om, at ECB og Nationalbanken har hævet deres indlånsrenter (men ikke udlånsrenter) første gang indenfor vores 12 måneders prognosehorisont. De ændrede forventninger til pengepolitikken har endvidere  betydet opjustering af F3 og F5-renterne på 12 mdr's sigt. 

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk rente i intervallet 0,50-0,75% og 1,00-1,25% på 12 mdr's sigt. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2017       04.05.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (REFI-renten)       0,00%       0,00%       0,00%       0,00%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,43%       0,53%       0,50 - 0,75%       1,00-1,25%
  USD pr. 100 EUR       124,17       119,67       115-120       120-125
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 3/5 2018)

  Vi forventes nu, at ECB har påbegyndt stramning af pengepolitikken på 12 mdr's sigt ved at have hævet indlånsrenten med 10 bp. til -0,30% (ikke med i tabellen ovenfor). Refirenten forventes først hævet fra efteråret 2019. Men den forventede forhøjelse af indlånsrenten ventes at føre til en styrkelse af EUR mod USD, så derfor ændres 12 mdr's skønnet på USD pr. EUR til 120-125 (før 115-120)

  Kommentar til prognosen

  I 2018 venter vi en BNP-vækst i eurozonen på omkring 2,5 % ligesom i 2017. Skuffende svage nøgletal i starten af 2018 giver dog risiko for en lille nedjustering af vækstskønnet. I 2019 forventes økonomien at vokse med omkring 2%, altså i et lidt lavere tempo end de seneste år. 

  Inflationen er fortsat lavere end ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%. Vi forventer dog, at den stærke europæiske økonomi vil føre til let stigende inflation gennem 2018, og dermed bringe inflationen tættere på ECB's målsætning - dog uden at nå op på de 2% foreløbig.

  ECB’s ledende udlånsrente om 3 og 12 måneder ventes at være 0,00%. ECB har forlænget deres QE-program frem til og med september 2018, men i halveret omfang (30 mia. euro pr. måned). Efter september 2018 forventes opkøbene gradvist udfaset over de følgende tre måneder. ECB's udlånsrente forventes hævet første gang i løbet af andet halvår 2019, hvorimod deres indlånsrente forventes hævet med 10 bp til -0,30% i starten af 2019. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,50-0,75%, stigende til intervallet 1,00-1,25% på 12 mdr's horisont, trukket op af (let) stigende inflation og begyndende stramning af ECB's pengepolitik.

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 115-120 (altså en lille styrkelse af USD), hvorimod EUR forventes let styrket på 12 mdr's sigt til til intervallet 120-125 på grund af ECB's begyndende opstramninger. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2017       04.05.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       1,25-1,50%       1,50-1,75%       1,75-2,00%       2,50-2,75%
  Rente 10-årig statsobligation       2,41%       2,93%       3,00-3,25%       3,25-3,75%
  USD pr. 100 EUR       120,09       119,64       115-120       120-125

  Seneste prognoseændring (3/5 2018) 

  Skønnet på Fed Funds ændres, så vi nu forventer fire renteforhøjelser på 12 måneders sigt mod før kun tre.

  Skønnet på den 10-årige amerikanske statsrente opjusteres med 25 bp. på 3 og på 12 måneders sigt på grund af det opjusterede skøn på den pengepolitiske rente.

  Skønnet på USD pr. EUR ændres til 115-120 (før 120-125) på 3 mdr's sigt og til 120-125 (før 115-120) på 12 mdr's sigt, altså lidt stærkere USD på kort sigt, men fornyet svækkelse på lidt længere sigt. 

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at USAs økonomi fortsætter de seneste års økonomiske fremgang. I 2018 ventes BNP at vokse med 2,5-2,75% mod 2,3% i 2017, stimuleret af skattelettelser. I 2019 forventes væksttempoet dæmpet lidt til omkring 2,25% på grund af et højere renteniveau. Arbejdsløsheden vil falde yderligere i langsomt tempo, og det stramme arbejdsmarked giver risiko for, at lønstigningstakten vil tage til og trække inflationen med op.  

  Inflationen forventes at ligge omkring Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Fed forventes at hæve den pengepolitiske rente en gang pr. kvartal gennem de kommende 12 måneder (i juni, september, december samt marts 2019) begrundet i tiltagende lønstigningstakt og stigende inflation. Det betyder en pengepolitisk rente på 1,75-2,00% på 3 mdr's horisont, stigende til 2,50-2,75% på 12 mdr's sigt. Den "neutrale" pengepolitiske rente har centralbanken selv indikeret til knap 3 pct., men den pengepolitiske rente kan godt hæves udover dette niveau, hvis Fed skønner det nødvendigt.

  Fed har påbegyndt sin gradvise reduktion af sin enorme obligationsbeholdning, som foregår uden de store konsekvenser for finansmarkedet.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 3,00-3,25% og i intervallet 3,25-3,75% på 12 mdr’s horisont, trukket op af stigende pengepolitisk rente og tiltagende inflation  

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 115-120, dvs. udsigt til en lille dollarstyrkelse. Men på 12 mdr's sigt forventes USD atter lidt svækket til niveauet 120-125 mod EUR, begrundet i, at ECB til den tid forventes at have indledt stramninger af deres pengepolitik. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.