Generalforsamling 2023

Bankens generalforsamling blev afholdt mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30 i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen indstiller Christian Riewe.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
  Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med re­vi­sions­på­teg­ning, jf. vedtægternes § 21, 2. afsnit.
  Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 0,10 kr. i udbytte pr. aktie.

 5. Forslag om godkendelse af lønpolitik.
  Banken har opdateret sin lønpolitik, som forelægges ge­ne­ral­for­sam­lin­gen til godkendelse.
 6. Behandling af fremkomne forslag.

  A. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i over­ens­stem­mel­se med lov om finansiel virksomhed § 13 og selskabslovens § 198.

  ”Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade banken købe egne aktier. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år at regne fra datoen for ge­ne­ral­for­sam­lings­god­ken­del­sen. Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier til kurs pari op til det punkt, hvor den nominelle værdi af bankens samlede beholdning af egne aktier udgør 10 mio. kr.”

  B. Den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage ka­pi­tal­for­hø­jel­ser i vedtægternes § 4 udløber den 13. marts 2023.

  Bestyrelsen indstiller derfor, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen vedtager en ny bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil 11. marts 2024 ad én eller flere gange at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 500.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. For de aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal gælde, at (i) der skal gives bankens aktionærer forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier, (ii) der skal ikke kunne ske delvis indbetaling af de nye aktier, (iii) der skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for øvrige aktier, (iv) der skal ikke gælde ind­skrænk­nin­ger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, (v) de nye aktier, der er om­sæt­nings­pa­pi­rer, udstedes på navn. Den frist, inden for hvilken ovennævnte fortegningsret skal udnyttes, teg­nings­tids­punkt samt øvrige vilkår, fastsættes af bestyrelsen. Under iagttagelse af vilkårene herfor i den til enhver tid gældende lovgivning er bestyrelsen bemyndiget til at lade banken modtage kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørelsen af bankens basiskapital. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen nød­ven­dig­gjor­te vedtægts­æn­drin­ger.

  Den nye bemyndigelse indsættes i vedtægternes § 4 som erstatning for den nuværende bemyndigelse i vedtægternes § 4, 2. afsnit og fremefter.

  C. Vedtægternes § 17, 11. afsnit: Det følger af den eksisterende bestemmelse, at bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen, vice-direktører samt den interne revisions- og vi­ce­re­vi­sions­chef. Bestyrelsen indstiller, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen vedtager nedenstående ændring, som erstatning for den nuværende bestemmelse.

  ”Bestyrelsen har det en banks bestyrelse i henhold til lovgivningen påhvilende ansvar for bankens ledelse. Ar­bejds­de­lin­gen mellem bestyrelse og direktion fastlægges i en af bestyrelsen given instruks. Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmer af direktionen samt den interne revisions- og vi­ce­re­vi­sions­chef.”

  D. Vedtægternes § 18, 1. afsnit: Det følger af den eksisterende bestemmelse, at bankens direktion skal bestå af 1 – 5 direktører. Bestyrelsen indstiller, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen vedtager nedenstående ændring, som erstatning for den nuværende bestemmelse. Ændringen har til formål at sikre en smidig suc­ces­sions­plan­læg­ning i banken og sikrer tillige, at direktionen kan udvides yderligere, hvis behovet herfor skulle opstå.

  ”Bankens direktion består af 1 – 6 direktører. Bankens direktion deltager i bestyrelsens møder, medmindre andet besluttes.”

  E. Vedtægternes § 19, 1. afsnit: Ifølge den gældende tegningsregel, tegnes banken af 5 be­sty­rel­ses­med­lem­mer i forening eller af en direktør i forening med et be­sty­rel­ses­med­lem. Bestyrelsen indstiller, at ge­ne­ral­for­sam­lin­gen vedtager nedenstående ændring som erstatning for den nuværende bestemmelse. Ændringen har til formål at sikre mere smidighed ved påtegning af dokumenter til udenlandske modparter og offentlige myndigheder.

  ”Banken tegnes af 5 af bestyrelsens medlemmer i forening, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører i forening.”

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:

  Claus Jensen, Dansk Metal
  Ole Wehlast, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
  Lars Andersen, Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
  Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
  Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
  Anja C. Jensen, HK/Danmark
  Lars Holst, Professionelt be­sty­rel­ses­med­lem

  Samt nyvalg af:

  Henning Overgaard, 3F
  Kenneth Hove, 3F
  Caroline Søeborg Ahlefeldt, professionelt be­sty­rel­ses­med­lem

  Følgende medlemmer genopstiller ikke:

  Torben Möger Pedersen, PensionDanmark
  Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

  Me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer fortsætter (ikke på valg i år):
  Yvonne Hansen
  Tina Holm Christensen
  Nadja Lind Bøgh Karlsen
  Jesper Pedersen

  Af bankens årsrapport 2022 fremgår yderligere informationer om be­sty­rel­ses­med­lem­mer, kva­li­fi­ka­tio­ner samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder. 


 8. Valg af revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young,Re­vi­sions­part­ner­sel­skab.

 9. Bemyndigelse til ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dirigent til at anmelde vedtægts­æn­drin­ger­ne til Er­hvervs­sty­rel­sen.

 

Hent indkaldelsen til Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen 2023

Dokumenter til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen

2022-rapporter og regnskabstal

Du kan læse eller downloade bankens årsrapport for 2022, øvrige rapporter og relevante regnskabstal via linkene herunder:

Vedtaget på Arbejdernes Landsbanks A/S Generalforsamling