Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

Marts 2011

Arbejdernes Landsbanks kommentarer til Finanstilsynets "Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank". Finanstilsynet har i perioden december 2010 og januar 2011 været på ordinær tilsynsinspektion i banken.

Finanstilsynet har gennemgået de væsentligste risikoområder og har på den baggrund givet Arbejdernes Landsbank en samlet tilbagemelding, der er offentliggjort på vores hjemmeside i henhold til "Bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet". Læs vurderingen.

Finanstilsynet har ved gennemgangen set på både private og erhvervsengagementer. Gennemgangen har omfattet de 60 største engagementer samt en stikprøve på 500 af bankens øvrige udlånsengagementer. Herudover er alle engagementer med bankens direktion og bestyrelse gennemgået.

Vores generelle kommentar til redegørelsen er, at vi er glade for dels den ros, der er til kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje, dels Finanstilsynets positive vurdering af vores likviditetsnøgletal og ikke mindst, at Finanstilsynet er enig i Arbejdernes Landsbanks egen beregning af solvensbehovet.

Vi har i redegørelsen fået nogle påbud, som vi allerede har eller er ved at implementere. Konkret drejer det sig om, at vi skal sikre, at der er procedurer for nedskrivningsberegninger på mindre engagementer, hvor der er konstateret OIV (objektiv indikation for værdiforringelse). Dernæst har Finanstilsynet påbud om bestyrelsesprotokollen, gående på drøftelser, materiale og forudgående orientering om sager til behandling, hvilket er gennemført. Endelig har Finanstilsynet påbudt banken at præcisere kreditpolitikken på omfanget af engagementer over 10 % af basiskapitalen, hvilket bliver rettet på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Arbejdernes Landsbanks bestyrelse er tilfredse med den gode og konstruktive redegørelse.

PBV / Poul Erik Skov Christensen