AL i tal

AL i tal


A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen - Halvårsresultat - Hovedtal

Resultatopgørelse - efter Basisindtjeningsmodellen

i 1.000 kr. 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014
Netto renteindtægter 605.934 619.906 611.873 560.629
Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. 280.688 256.295 254.636 230.829
Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 886.622 876.201 866.509 791.458
Handelsindtjening 77.417 60.368 74.962 53.280
Basisindtjening i alt 964.039 936.569 941.471 844.738
Personaleomkostninger -381.747 -381.786 -364.226 -364.942
Administrationsomkostninger og afskrivninger -322.904 -289.283 -294.620 -285.479
Basisresultat før nedskrivninger 259.388 265.500 282.625 194.317
Nedskrivninger på udlån mv. 7.134 52.342 -33.521 -160.773
Basisresultat 266.522 317.842 249.104 33.544
Beholdningsresultat ekskl. anlægsbeholdning 177.055 -350.743 -99.539 89.056
Anlægsbeholdning 58.127 5.682 63.017 92.153
Resultat før sektorløsning  501.704 -27.219 212.582 214.753
Bidrag til sektorløsning -1.661 -1.647 -23.212 -22.647
Resultat før skat 500.043 -28.866 189.370 192.106
Skat -96.614 11.792 -25.544 -21.083
Resultat 403.429 -17.074 163.826 171.023

 


Øvrige hovedtal

i 1.000 kr. 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014
Netto rente- og gebyrindtægter 903.022 900.352 954.139 803.483
Kursreguleringer 228.790 -377.299 -160.587 107.979
Udgifter til personale og administration -633.841 -608.904 -606.928 -595.826
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 15.278 72.165 56.197
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.421.131 20.452.659 18.967.516 18.258.155
Obligationer til dagsværdi 15.483.232 15.919.148 15.054.194 14.361.786
Indlån inkl. puljeordninger 36.351.758 33.517.056 30.754.948 29.454.732
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 250.000 250.000 262.158
Egenkapital 6.028.398 5.269.259 5.141.920 4.040.383
Aktiver i alt 46.120.846 44.656.422 41.967.409 39.794.475
Eventualforpligtelser i alt 6.890.773 6.140.721 5.459.252 4.288.057

 


Nøgletal

     30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014
Solvens          
Kapitalprocent pct. 17,8 13,9 12,8 15,2
Kernekapitalprocent pct. 17,8 13,9 12,8 15,2
Indtjening          
Periodens egenkapitalforrentning før skat pct. 8,5 -0,5 3,7 4,8
Periodens egenkapitalforrentning efter skat pct. 6,9 -0,3 3,2 4,3
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,71 0,95 1,26 1,23
Halvårets afkastningsgrad pct. 0,9 0,0 0,4 0,4
Resultat pr. 1.000 kr. aktie kr. 1.344,8 -56,9 546,1 570,1
Markedsrisiko          
Renterisiko pct. -0,1 -1,7 -1,0 -1,4
Valutaposition pct. 2,0 2,0 2,5 4,1
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,0
Likviditet          
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 62,6 65,0 66,2 66,8
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 244,8 202,8 219,8 229,1
Kredit          
Summen af store engagementer  pct. 0,0 10,1 22,5 32,3
Periodens nedskrivningsprocent pct. 0,0 -0,1 0,1 0,7
Periodens udlånsvækst  pct. 2,3 3,4 3,7 0,6
Udlån i forhold til egenkapital pct. 3,6 3,9 3,7 4,5
Egenkapital          
Indre værdi kr. 1.726,5 1.473,4 1.431,0 1.346,8
Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 0 0,0 0,0 0,0
Medarbejdere          
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede   1.054 1.069 1.084 1.082

 


A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen 5 år i sammendrag *

Resultatopgørelse

i mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012
Netto renteindtægter 1.237,5 1.241,2  1.132,8 1.174,9 1.125,5
Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. 537,4 497,7  454,8  410,4 355,3
Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 1.774,9 1.738,9  1.587,6 1.585,3 1.480,9
Handelsindtjening 141,5 144,9  130,5 102,8 95,7
Basisindtjening i alt 1.916,4 1.883,8  1.718,1 1.688,1 1.576,6
Personaleomkostninger -749,3 -718,4  -725,8 -699,9 -673,0
Administrationsomkostninger og afskrivninger -602,7 -576,7  -568,5 -571,9 -503,4
Basisresultat før nedskrivninger 564,5 588,7  423,8 417,3 400,1
Nedskrivninger på udlån mv. -55,7 -102,9  -230,4 -235,5 -277,2
Basisresultat 508,8 485,8  193,4 181,9 122,9
Beholdningsresultat ekskl. anlægsbeholdning -9,5 -151,3  3,4 289,8 378,9
Anlægsbeholdning 18,0 43,4  142,9 86,9 84,0
Resultat før sektorløsning  517,3 377,9  339,7 558,6 585,9
Bidrag til sektorløsning -3,3 -48,1  -44,6 -41,6 -26,0
Resultat før skat 514,0 329,8  295,1 517,0 559,9
Skat -94,6 -45,5  -28,7 -93,7 -103,3
Resultat 419,4 284,4  266,4 423,4 456,6

Øvrige hovedtal

i mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012
Netto rente- og gebyrindtægter 1.826,1 1.822,5 1.629,4 1.580,1 1.496,6
Kursreguleringer -70,9 -240,5 25,1 278,7 344,7
Udgifter til personale og administration -1.214,0 -1.195,1 -1.177,6 -1.152,6 -1.093,1
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 65,2 102,4  115,4 112,6 128,0
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 20.951,1 19.768,3  18.330,4 18.148,5 17.752,0
Obligationer til dagsværdi 15.207,8 15.402,0  14.566,6 12.748,7 13.843,1
Indlån inkl. puljer 34.205,8 32.314,0  29.640,7 28.145,6 24.106,9
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 250,0  262,2 262,2 3.090,8
Egenkapital 5.681,7 5.279,6  4.200,0 3.929,4 3.607,2
Aktiver i alt 44.425,8 42.070,4  40.123,2 37.648,5 36.839,2
Eventualforpligtelser i alt 6.017,7 5.051,0  4.370,5 3.226,5 3.130,6

Nøgletal

     2016 2015 2014 2013 2012
Solvens            
Kapitalprocent pct. 17,1 13,4 15,6 14,9 14,6
Kernekapitalprocent pct. 17,1 13,4 15,6 14,0 13,6
Indtjening            
Egenkapitalforrentning før skat pct. 9,4 6,4 7,3 13,7 16,6
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 7,7 5,5 6,6 11,2 13,5
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,36 1,23 1,19 1,33 1,37
Resultat pr. 1.000 kr. aktie kr. 1.398,1 947,9 887,9 1.411,2 1.522,0
Afkastningsgrad pct. 1,0 0,7 0,7 1,1 1,3
Markedsrisiko            
Renterisiko pct. -1,2 -1,0 -1,0 -1,8 -1,0
Valutaposition pct. 2,4 1,6 3,0 4,4 3,3
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Likviditet            
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 65,3 65,5 66,5 69,0 78,1
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet * pct. 191,9 199,4 229,9 261,2 261,2
Kredit            
Summen af store engagementer ** pct. 0,0 10,6 20,8 46,4 35,4
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,2 0,3 1,0 1,1 1,3
Årets udlånsvækst pct. 6,0 8,1 1,0 2,3 3,6
Udlån i forhold til egenkapital   3,7 3,7 4,4 4,6 4,9
Egenkapital            
Indre værdi kr. 1.610,9 1.476,9 1.400,0 1.309,8 1.202,4
Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 100 100 150,0 200,0 350,0
Medarbejdere            
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede   1.063 1.075 1.082 1.076 1.061

* Definitionen af overdækning ift. lovkrav om likviditet er ændret i 2013. Overdækningen beregnes efter største værdi af 10 % - og 15 % kravet. Nøgletallet for 2013-2016 er beregnet efter 15 % kravet, øvrige år efter 10 % kravet.

** Definition af store eksponeringer er ændret i 2014. Sammenligningstal er ikke tilpasset.