AL i tal

AL i tal


A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen 5 år i sammendrag *

Resultatopgørelse

i mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012
Netto renteindtægter 1.237,5 1.241,2  1.132,8 1.174,9 1.125,5
Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. 537,4 497,7  454,8  410,4 355,3
Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 1.774,9 1.738,9  1.587,6 1.585,3 1.480,9
Handelsindtjening 141,5 144,9  130,5 102,8 95,7
Basisindtjening i alt 1.916,4 1.883,8  1.718,1 1.688,1 1.576,6
Personaleomkostninger -749,3 -718,4  -725,8 -699,9 -673,0
Administrationsomkostninger og afskrivninger -602,7 -576,7  -568,5 -571,9 -503,4
Basisresultat før nedskrivninger 564,5 588,7  423,8 417,3 400,1
Nedskrivninger på udlån mv. -55,7 -102,9  -230,4 -235,5 -277,2
Basisresultat 508,8 485,8  193,4 181,9 122,9
Beholdningsresultat ekskl. anlægsbeholdning -9,5 -151,3  3,4 289,8 378,9
Anlægsbeholdning 18,0 43,4  142,9 86,9 84,0
Resultat før sektorløsning  517,3 377,9  339,7 558,6 585,9
Bidrag til sektorløsning -3,3 -48,1  -44,6 -41,6 -26,0
Resultat før skat 514,0 329,8  295,1 517,0 559,9
Skat -94,6 -45,5  -28,7 -93,7 -103,3
Resultat 419,4 284,4  266,4 423,4 456,6

Øvrige hovedtal

i mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012
Netto rente- og gebyrindtægter 1.826,1 1.822,5 1.629,4 1.580,1 1.496,6
Kursreguleringer -70,9 -240,5 25,1 278,7 344,7
Udgifter til personale og administration -1.214,0 -1.195,1 -1.177,6 -1.152,6 -1.093,1
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 65,2 102,4  115,4 112,6 128,0
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 20.951,1 19.768,3  18.330,4 18.148,5 17.752,0
Obligationer til dagsværdi 15.207,8 15.402,0  14.566,6 12.748,7 13.843,1
Indlån inkl. puljer 34.205,8 32.314,0  29.640,7 28.145,6 24.106,9
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 250,0  262,2 262,2 3.090,8
Egenkapital 5.681,7 5.279,6  4.200,0 3.929,4 3.607,2
Aktiver i alt 44.425,8 42.070,4  40.123,2 37.648,5 36.839,2
Eventualforpligtelser i alt 6.017,7 5.051,0  4.370,5 3.226,5 3.130,6

Nøgletal

     2016 2015 2014 2013 2012
Solvens            
Kapitalprocent pct. 17,1 13,4 15,6 14,9 14,6
Kernekapitalprocent pct. 17,1 13,4 15,6 14,0 13,6
Indtjening            
Egenkapitalforrentning før skat pct. 9,4 6,4 7,3 13,7 16,6
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 7,7 5,5 6,6 11,2 13,5
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,36 1,23 1,19 1,33 1,37
Resultat pr. 1.000 kr. aktie kr. 1.398,1 947,9 887,9 1.411,2 1.522,0
Afkastningsgrad pct. 1,0 0,7 0,7 1,1 1,3
Markedsrisiko            
Renterisiko pct. -1,2 -1,0 -1,0 -1,8 -1,0
Valutaposition pct. 2,4 1,6 3,0 4,4 3,3
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Likviditet            
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 65,3 65,5 66,5 69,0 78,1
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet * pct. 191,9 199,4 229,9 261,2 261,2
Kredit            
Summen af store engagementer ** pct. 0,0 10,6 20,8 46,4 35,4
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,2 0,3 1,0 1,1 1,3
Årets udlånsvækst pct. 6,0 8,1 1,0 2,3 3,6
Udlån i forhold til egenkapital   3,7 3,7 4,4 4,6 4,9
Egenkapital            
Indre værdi kr. 1.610,9 1.476,9 1.400,0 1.309,8 1.202,4
Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 100 100 150,0 200,0 350,0
Medarbejdere            
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede   1.063 1.075 1.082 1.076 1.061

* Definitionen af overdækning ift. lovkrav om likviditet er ændret i 2013. Overdækningen beregnes efter største værdi af 10 % - og 15 % kravet. Nøgletallet for 2013-2016 er beregnet efter 15 % kravet, øvrige år efter 10 % kravet.

** Definition af store eksponeringer er ændret i 2014. Sammenligningstal er ikke tilpasset.


A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen - Halvårsresultat - Hovedtal

Resultatopgørelse - efter Basisindtjeningsmodellen

i 1.000 kr.30.06.201630.06.201530.06.201430.06.2013
Netto renteindtægter 619.906 611.873 560.629 576.262
Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. 256.295 254.636 230.829 182.324
Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 876.201 866.509 791.458 758.586
Handelsindtjening 60.368 74.962 53.280 42.274
Basisindtjening i alt 936.569 941.471 844.738 800.860
Personaleomkostninger -381.786 -364.226 -364.942 -348.483
Administrationsomkostninger og afskrivninger -289.283 -294.620 -285.479 -268.347
Basisresultat før nedskrivninger 265.500 282.625 194.317 184.030
Nedskrivninger på udlån mv. 52.342 -33.521 -160.773 -88.924
Basisresultat 317.842 249.104 33.544 95.106
Beholdningsresultat ekskl. anlægsbeholdning -350.743 -99.539 89.056 138.491
Anlægsbeholdning 5.682 63.017 92.153 62.304
Resultat før sektorløsning  -27.219 212.582 214.753 295.901
Bidrag til sektorløsning -1.647 -23.212 -22.647 -21.422
Resultat før skat -28.866 189.370 192.106 274.479
Skat 11.792 -25.544 -21.083 -44.612
Resultat -17.074 163.826 171.023 229.867

 


Øvrige hovedtal

i 1.000 kr. 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013
Netto rente- og gebyrindtægter 900.352 954.139 803.483 770.222 
Kursreguleringer -377.299 -160.587 107.979 131.408 
Udgifter til personale og administration -608.904 -606.928 -595.826 -572.752 
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 15.278 72.165 56.197 66.396 
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 20.452.659 18.967.516 18.258.155 18.459.557 
Obligationer til dagsværdi 15.919.148 15.054.194 14.361.786 12.410.705 
Indlån inkl. puljer 33.517.056 30.754.948 29.454.732 26.955.653 
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 250.000 250.000 262.158 3.113.675 
Efterstillet kapitaltilskud 0 0 828.950 720.950
Egenkapital 5.269.259 5.141.920 4.040.383 3.732.080 
Aktiver i alt 44.656.422 41.967.409 39.794.475 38.191.458 
Eventualforpligtelser i alt 6.140.721 5.459.252 4.288.057 3.942.585 

 


Nøgletal

   30.06.201630.06.201530.06.201430.06.2013
Solvens          
Solvensprocent pct. 13,9 12,8 15,2 13,3
Kernekapitalprocent pct. 13,9 12,8 15,2 12,5
Indtjening          
Egenkapitalforrentning før skat pct. -0,5 3,7 4,8 7,5
Egenkapitalforrentning efter skat pct. -0,3 3,2 4,3 6,3
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 0,95 1,26 1,23 1,37
Halvårets afkastningsgrad pct. 0,0 0,4 0,4 0,6
Resultat pr. 1.000 kr. aktie kr. -56,9 546,1 570,1 766,2
Markedsrisiko          
Renterisiko pct. -1,7 -1,0 -1,4 -1,3
Valutaposition pct. 2,0 2,5 4,1 3,0
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,1
Likviditet          
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 65,0 66,2 66,8 72,8
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 202,8 219,8 229,1 290,0
Kredit          
Summen af store engagementer  pct. 10,1 22,5 32,3 72,0
Halvårets nedskrivningsprocent pct. -0,1 0,1 0,7 0,4
Halvårets udlånsvækst  pct. 3,4 3,7 0,6 4,0
Udlån i forhold til egenkapital pct. 3,9 3,7 4,5 4,9
Egenkapital          
Indre værdi kr. 1.473,4 1.431,0 1.346,8 1.244,0
Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 0,0 0,0 0,0 0,0
Medarbejdere          
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede   1.069 1.084 1.082 1.068