AL i tal

AL i tal

A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen 5 år i sammendrag *

Resultatopgørelse

i 1.000 kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Netto renteindtægter 1.193.609 1.248.260 1.253.040 1.168.832 1.141.768
Netto gebyrindtægter 555.494 536.016 517.271 462.734  378.783
Kursreguleringer og udbytte 945.109 -25.450 -188.379 60.826 338.309
Andre driftsindtægter 90.480 81.782 107.570 111.306 103.436
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 65.150 102.421 115.396 112.645
Indtægter i alt 2.784.692 1.905.758 1.791.923 1.919.094 2.074.941
Omkostninger og afskrivninger -1.465.610 -1.336.090 -1.359.197 -1.355.798 -1.322.434
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -14.335 -55.674 -102.900 -230.351 -235.494
Omkostninger i alt -1.479.945 -1.391.764 -1.462.097 -1.586.149 -1.557.928
Resultat før skat 1.304.747 513.994 329.826 332.945 517.013
Skat -149.275 -94.578 -45.459 -37.967 -93.651
Årets resultat 1.155.472 419.416 284.367 294.978 423.362

Øvrige hovedtal

i 1.000. kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.958.056 21.058.263 19.768.336 18.330.380 18.148.528
Obligationer til dagsværdi 11.812.388 15.207.800 15.401.974 14.566.631 12.748.674
Aktiver i alt 47.368.881 44.425.818 42.070.389 40.123.218 37.648.464
Indlån inkl. puljeordninger 37.483.724 34.205.754 32.313.977 29.640.734 28.145.612
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 0 250.000 262.158 262.158
Egenkapital (inkl. hybrid kernekapital) 6.761.498 5.681.749 5.279.627 5.049.098 3.929.360

Øvrige hovedtal

i 1.000 kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Netto rente- og gebyrindtægter 1.792.927 1.829.759 1.822.474 1.629.257 1.580.141
Kursreguleringer 901.285 -70.933 -240.542 25.135 278.719
Udgifter til personale og administration -1.353.845 -1.214.048 -1.195.059 -1.177.574 -1.152.574
Eventualforpligtelser i alt 5.490.796 4.968.940 4.081.034 3.400.013 2.159.408

Nøgletal

     2017 2016 2015 2014 2013
Solvens            
Kapitalprocent pct. 18,3 17,1 13,4 15,6 14,9
Kernekapitalprocent pct. 18,3 17,1 13,4 15,6 14,0
Indtjening            
Egenkapitalforrentning før skat pct. 21,0 9,4 6,4 7,4 13,7
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 18,6 7,7 5,5 6,6 11,2
Indtjening pr. omkostningskrone * kr. 1,88 1,37 1,23 1,21 1,33
Resultat pr. aktie kr. 3.680,0 1.225,1 776,7 887,9 1.411,2
Afkastningsgrad pct. 2,5 1,0 0,7 0,8 1,1
Markedsrisiko            
Renterisiko pct. -0,7 -1,2 -1,0 -1,0 -1,8
Valutaposition pct. 1,4 2,4 1,6 3,0 4,4
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Likviditet            
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån * pct. 62,0 65,6 65,5 66,5 69,0
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (tidl. FIL § 152) ** pct. 242,3 191,9 199,4 229,9 261,2
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i CRR-forordningen, Liquidity Coverage Ratio (LCR) *** pct. 132,1 119,3 153,8    
Kredit            
Summen af store eksponeringer **** pct. 0,0 0,0 10,6 20,8 46,4
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,1 0,2 0,3 1,0 1,1
Årets udlånsvækst * pct. 4,3 6,5 8,1 1,0 2,3
Udlån i forhold til egenkapital   3,2 3,7 3,7 3,6 4,6
Egenkapital            
Indre værdi kr. 1.970,9 1.610,9 1.476,9 1.400,0 1.309,8
Foreslået udbytte pr. aktie kr. 500 100 100 150 200
Medarbejdere            
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede   1.054 1.063 1.075 1.082 1.076

* Sammenligningstallet for 2016 er tilapsset som følge af reklassificerede leasingaftaler i dattervirksomheden AL Finans A/S.

** Definitionen af overdækning ift. lovkrav (FIL § 152) om likviditet er ændret i 2013. Overdækningen beregnes som den største værdi af 10 pct. og 15 pct. kravet. Nøgletallet for 2013-2017 er beregnet efter 15 pct. kravet. Der er ikke længere tale om et lovkrav, men alene et pejlemærke udstukket af Finanstilsynet.

*** Lovkrav om likviditetsoverdækning efter FIL § 152 er ophævet med virkning fra primo 2017. Lovkrav om likviditetsoverdækning efter CRR-forordningen er under indfasning, og overdækningen er udtrykt i procent i forhold til lovkravene de enkelte år (2015: 60 pct., 2016: 70 pct., 2017: 80 pct.). I 2018 udgør lovkravet 100 pct. og er hermed fuldt indfaset.

**** Definitionen af store eksponeringer er ændret i 2014. Sammenligningstallet for 2013 er ikke tilpasset.

A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen - Halvårsresultat - Hovedtal

Resultatopgørelse - efter Basisindtjeningsmodellen

i 1.000 kr. 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014
Netto renteindtægter 605.934 619.906 611.873 560.629
Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. 280.688 256.295 254.636 230.829
Basisindtjening ekskl. handelsindtjening 886.622 876.201 866.509 791.458
Handelsindtjening 77.417 60.368 74.962 53.280
Basisindtjening i alt 964.039 936.569 941.471 844.738
Personaleomkostninger -381.747 -381.786 -364.226 -364.942
Administrationsomkostninger og afskrivninger -322.904 -289.283 -294.620 -285.479
Basisresultat før nedskrivninger 259.388 265.500 282.625 194.317
Nedskrivninger på udlån mv. 7.134 52.342 -33.521 -160.773
Basisresultat 266.522 317.842 249.104 33.544
Beholdningsresultat ekskl. anlægsbeholdning 177.055 -350.743 -99.539 89.056
Anlægsbeholdning 58.127 5.682 63.017 92.153
Resultat før sektorløsning  501.704 -27.219 212.582 214.753
Bidrag til sektorløsning -1.661 -1.647 -23.212 -22.647
Resultat før skat 500.043 -28.866 189.370 192.106
Skat -96.614 11.792 -25.544 -21.083
Resultat 403.429 -17.074 163.826 171.023

 

Øvrige hovedtal

i 1.000 kr. 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014
Netto rente- og gebyrindtægter 903.022 900.352 954.139 803.483
Kursreguleringer 228.790 -377.299 -160.587 107.979
Udgifter til personale og administration -633.841 -608.904 -606.928 -595.826
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 15.278 72.165 56.197
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.421.131 20.452.659 18.967.516 18.258.155
Obligationer til dagsværdi 15.483.232 15.919.148 15.054.194 14.361.786
Indlån inkl. puljeordninger 36.351.758 33.517.056 30.754.948 29.454.732
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 250.000 250.000 262.158
Egenkapital 6.028.398 5.269.259 5.141.920 4.040.383
Aktiver i alt 46.120.846 44.656.422 41.967.409 39.794.475
Eventualforpligtelser i alt 6.890.773 6.140.721 5.459.252 4.288.057

 

Nøgletal

     30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014
Solvens          
Kapitalprocent pct. 17,8 13,9 12,8 15,2
Kernekapitalprocent pct. 17,8 13,9 12,8 15,2
Indtjening          
Periodens egenkapitalforrentning før skat pct. 8,5 -0,5 3,7 4,8
Periodens egenkapitalforrentning efter skat pct. 6,9 -0,3 3,2 4,3
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,71 0,95 1,26 1,23
Halvårets afkastningsgrad pct. 0,9 0,0 0,4 0,4
Resultat pr. 1.000 kr. aktie kr. 1.344,8 -56,9 546,1 570,1
Markedsrisiko          
Renterisiko pct. -0,1 -1,7 -1,0 -1,4
Valutaposition pct. 2,0 2,0 2,5 4,1
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,0
Likviditet          
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån pct. 62,6 65,0 66,2 66,8
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 244,8 202,8 219,8 229,1
Kredit          
Summen af store engagementer  pct. 0,0 10,1 22,5 32,3
Periodens nedskrivningsprocent pct. 0,0 -0,1 0,1 0,7
Periodens udlånsvækst  pct. 2,3 3,4 3,7 0,6
Udlån i forhold til egenkapital pct. 3,6 3,9 3,7 4,5
Egenkapital          
Indre værdi kr. 1.726,5 1.473,4 1.431,0 1.346,8
Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 0 0,0 0,0 0,0
Medarbejdere          
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede   1.054 1.069 1.084 1.082