AL i tal

AL i tal

A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen - Halvårsresultat - Hovedtal

Resultatopgørelse

i 1.000 kr. 1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017
Netto renteindtægter 550.668 598.736 1.193.609
Netto gebyr- og provisionsindtægter  284.507 269.131 555.494
Kursreguleringer og udbytte 111.792 266.746 945.109
Andre dritsindtægter 34.118 47.493 90.480
Indtægter i alt  981.085 1.182.106 2.784.692
Omkostninger og afskrivninger -738.420 -689.197 -1.465.610
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 23.879 7.134 -14.335
Omkostninger i alt  -714.541 -682.063 -1.479.945
Resultat før skat 266.544 500.043 1.304.747
Skat -25.522 -96.614 -149.275
Periodens resultat 241.022 403.429 1.155.472

Udvalgte balanceposter

i 1.000 kr. 1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 22.214.625 21.551.019 21.958.056
Obligationer til dagsværdi 15.872.723 15.483.232 11.812.388
Aktiver i alt 49.800.282 46.120.846 47.368.881
Indlån inkl. puljeordninger 39.500.889 36.351.758 37.483.724
Egenkapital 6.740.442 6.028.398 6.761.498

Øvrige hovedtal

i 1.000 kr. 1. halvår
2018
1. halvår
2017
2017
Netto rente- og gebyrindtægter 889.609 905.823 1.792.927
Kursreguleringer 57.358 228.790 901.285
Udgifter til personale og administration -681.353 -633.841 -1.353.845
Eventualforpligtelser i alt 6.018.130 5.420.982 5.490.796

Nøgletal

     1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017
Solvens        
Kapitalprocent pct. 17,1 17,8 18,3
Kernekapitalprocent pct. 17,1 17,8 18,3
Egentlig kernekapitalprocent pct. 14,6 15,4 16,2
Indtjening        
Egenkapitalforrentning før skat pct. 3,9 8,5 21,0
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 3,6 6,9 18,6
Indtjening pr. omkostningskrone *) kr. 1,37 1,73 1,88
Resultat pr. aktie kr. 725,7 1.259,1 3.680,0
Udvandet resultat pr. aktie kr. 725,7 1.259,1 3.680,0
Afkastningsgrad pct. 0,5 0,9 2,5
Markedsrisiko        
Renterisiko pct. -1,0 -0,1 -0,7
Valutaposition pct. 3,2 2,0 1,4
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0
Likviditet        
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån *) pct. 59,7 63,0 62,0
Likviditetsdækningsgrad (LCR) pct. 195,5 166,5 185,7
Kredit        
Summen af store eksponeringer pct. 0,0 0,0 0,0
Periodens nedskrivningsprocent pct. 0,0 0,0 0,1
Periodens udlånsvækst *) pct. 1,2 2,9 4,3
Udlån i forhold til egenkapital pct. 3,3 3,6 3,2
Egenkapital        
Indre værdi kr. 1.963,8 1.726,5 1.970,9
Foreslået udbytte pr. 1.000 kr. aktie kr. 0 0 500
Medarbejdere        

Det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsperioden omregnet til heltidsbeskæftigede

  1.072 1.054 1.054

*) Sammenligningstallet for 1. halvår 2017 er tilpasset som følge af reklassificerede leasingaftaler i dattervirksomheden AL Finans A/S

A/S Arbejdernes Landsbank - Koncernen 5 år i sammendrag *

Resultatopgørelse

i 1.000 kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Netto renteindtægter 1.193.609 1.248.260 1.253.040 1.168.832 1.141.768
Netto gebyrindtægter 555.494 536.016 517.271 462.734  378.783
Kursreguleringer og udbytte 945.109 -25.450 -188.379 60.826 338.309
Andre driftsindtægter 90.480 81.782 107.570 111.306 103.436
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 65.150 102.421 115.396 112.645
Indtægter i alt 2.784.692 1.905.758 1.791.923 1.919.094 2.074.941
Omkostninger og afskrivninger -1.465.610 -1.336.090 -1.359.197 -1.355.798 -1.322.434
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -14.335 -55.674 -102.900 -230.351 -235.494
Omkostninger i alt -1.479.945 -1.391.764 -1.462.097 -1.586.149 -1.557.928
Resultat før skat 1.304.747 513.994 329.826 332.945 517.013
Skat -149.275 -94.578 -45.459 -37.967 -93.651
Årets resultat 1.155.472 419.416 284.367 294.978 423.362

Øvrige hovedtal

i 1.000. kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 21.958.056 21.058.263 19.768.336 18.330.380 18.148.528
Obligationer til dagsværdi 11.812.388 15.207.800 15.401.974 14.566.631 12.748.674
Aktiver i alt 47.368.881 44.425.818 42.070.389 40.123.218 37.648.464
Indlån inkl. puljeordninger 37.483.724 34.205.754 32.313.977 29.640.734 28.145.612
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 0 250.000 262.158 262.158
Egenkapital (inkl. hybrid kernekapital) 6.761.498 5.681.749 5.279.627 5.049.098 3.929.360

Øvrige hovedtal

i 1.000 kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Netto rente- og gebyrindtægter 1.792.927 1.829.759 1.822.474 1.629.257 1.580.141
Kursreguleringer 901.285 -70.933 -240.542 25.135 278.719
Udgifter til personale og administration -1.353.845 -1.214.048 -1.195.059 -1.177.574 -1.152.574
Eventualforpligtelser i alt 5.490.796 4.968.940 4.081.034 3.400.013 2.159.408

Nøgletal

     2017 2016 2015 2014 2013
Solvens            
Kapitalprocent pct. 18,3 17,1 13,4 15,6 14,9
Kernekapitalprocent pct. 18,3 17,1 13,4 15,6 14,0
Indtjening            
Egenkapitalforrentning før skat pct. 21,0 9,4 6,4 7,4 13,7
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 18,6 7,7 5,5 6,6 11,2
Indtjening pr. omkostningskrone * kr. 1,88 1,37 1,23 1,21 1,33
Resultat pr. aktie kr. 3.680,0 1.225,1 776,7 887,9 1.411,2
Afkastningsgrad pct. 2,5 1,0 0,7 0,8 1,1
Markedsrisiko            
Renterisiko pct. -0,7 -1,2 -1,0 -1,0 -1,8
Valutaposition pct. 1,4 2,4 1,6 3,0 4,4
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Likviditet            
Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån * pct. 62,0 65,6 65,5 66,5 69,0
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (tidl. FIL § 152) ** pct. 242,3 191,9 199,4 229,9 261,2
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i CRR-forordningen, Liquidity Coverage Ratio (LCR) *** pct. 132,1 119,3 153,8    
Kredit            
Summen af store eksponeringer **** pct. 0,0 0,0 10,6 20,8 46,4
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,1 0,2 0,3 1,0 1,1
Årets udlånsvækst * pct. 4,3 6,5 8,1 1,0 2,3
Udlån i forhold til egenkapital   3,2 3,7 3,7 3,6 4,6
Egenkapital            
Indre værdi kr. 1.970,9 1.610,9 1.476,9 1.400,0 1.309,8
Foreslået udbytte pr. aktie kr. 500 100 100 150 200
Medarbejdere            
Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede   1.054 1.063 1.075 1.082 1.076

* Sammenligningstallet for 2016 er tilapsset som følge af reklassificerede leasingaftaler i dattervirksomheden AL Finans A/S.

** Definitionen af overdækning ift. lovkrav (FIL § 152) om likviditet er ændret i 2013. Overdækningen beregnes som den største værdi af 10 pct. og 15 pct. kravet. Nøgletallet for 2013-2017 er beregnet efter 15 pct. kravet. Der er ikke længere tale om et lovkrav, men alene et pejlemærke udstukket af Finanstilsynet.

*** Lovkrav om likviditetsoverdækning efter FIL § 152 er ophævet med virkning fra primo 2017. Lovkrav om likviditetsoverdækning efter CRR-forordningen er under indfasning, og overdækningen er udtrykt i procent i forhold til lovkravene de enkelte år (2015: 60 pct., 2016: 70 pct., 2017: 80 pct.). I 2018 udgør lovkravet 100 pct. og er hermed fuldt indfaset.

**** Definitionen af store eksponeringer er ændret i 2014. Sammenligningstallet for 2013 er ikke tilpasset.