Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance angiver de rammer, regler og retningslinjer, der er for god selskabsledelse. I Arbejdernes Landsbank opfattes god selskabsledelse som en naturlig forudsætning for bankens drift. Ved åbenhed både internt og eksternt i forhold til aktionærer og samarbejdspartnere og andre interessenter fremmes denne holdning. 

Politik for samfundsansvar og bæredygtighed

Arbejdernes Landsbanks politik for samfundsansvar og bæredygtighed har til formål at sikre, at banken bidrager positivt og ansvarligt til samfundet og den verden, vi er en del af.

Politikken danner grundlaget for, hvordan vi har forpligtet os til at drive en miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig forretning, og hvordan vi strategisk og målrettet ønsker at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling.

Politik for ansvarlige investeringer og integration af bæredygtighedsrisici

Arbejdernes Landsbanks politik for ansvarlige investeringer og integration af bæredygtighedsrisici har til formål at sikre, at banken arbejder aktivt for, at vores kunder har mulighed for at investere ansvarligt gennem bankens produktudbud samt hjælpe kunden med at beskytte investeringen mod miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige begivenheder og forhold, der kan have negativ indvirkning på værdien af kundens investering.

Politikken fastsætter blandt andet de overordnede rammer for bankens efterlevelse af gældende regulering i henhold til ”Disclosure Forordningen”. Banken har endvidere tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og arbejder for at implementere disse principper i banken.

Denne politik udmønter således de dele af bankens politik for samfundsansvar og bæredygtighed, som vedrører investeringer og investeringsprodukter rettet mod bankens kunder.

Erklæring om due diligence-politikker med hensyn til bæredygtighed

Arbejdernes Landsbank tager i forbindelse med porteføljepleje hensyn til investeringsbeslutningernes
vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Bestyrelsen og direktionen i Arbejdernes Landsbank har forholdt sig til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Anbefalingerne, som indeholder retningslinjerne for bedste praksis, er fastlagt af Komitéen for god Selskabsledelse (www.corporategovernance.dk). Retningslinjerne er såkaldt ”soft law”, hvilket indebærer, at et selskab ikke er forpligtet til at følge dem. Arbejdernes Landsbank følger 42 af de 47 anbefalinger. 

Finansrådets ledelseskodeks

Arbejdernes Landsbank har, som medlem af Finansrådet, besluttet at følge samtlige anbefalinger i Finansrådets ledelseskodeks. 

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsreglerne er et sæt regler, som udtrykker de holdninger og retningslinjer, som skal hjælpe medarbejderne i det daglige arbejde, og som medarbejderne skal rette sig efter. Reglerne indeholder retningslinjerne for den adfærd koncernen Arbejdernes Landsbank, ønsker anvendt over for kunder, leverandører og myndigheder. 

Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank 

Arbejdernes Landsbank ønsker ikke at blive misbrugt til hvidvask- og terrorfinansiering. Retningslinjerne på området er gældende for alle bankens ansatte.

Aflønningspolitik

Arbejdernes Landsbanks principper for aflønning er fastlagt i bankens lønpolitik, som er udarbejdet af bestyrelsen, efter forarbejde i Nominerings- og aflønningsudvalget, og godkendt af bankens generalforsamling.

Nominerings- og aflønningsudvalget 

  • forbereder bestyrelsens arbejde i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen 
  • forbereder evaluering af bestyrelsen, direktionen og dennes medlemmer 
  • følger den løbende udvikling i koncernenes løn- og incitamentsordninger, og foretager indstillinger til bestyrelsen om ændringer i aflønningspolitikken og/eller incitamentsprogrammer.

Medlemmer af Nominerings- og aflønningsudvalget er:

Per Christensen (formand)
Claus Jensen
Lizette Risgaard
Torben Möger Pedersen

Samt et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, ved arbejde med og behandling af temaer om aflønning, herunder bankens lønpolitik og andre beslutninger der relaterer sig hertil.

Revisions- og risikoudvalget

Revisions- og risikoudvalget er udpeget med henblik på at understøtte bestyrelsen med kontrollen af regnskabsaflæggelsesprocessen med henblik på at sikre troværdighed, integritet og transparens i de finansielle rapporter.

Revisions- og risikoudvalget er herudover udpeget med henblik at forberede bestyrelsens arbejde med risikostyring og relaterede temaer.

Revisions- og risikoudvalget har til formål at rådgive bestyrelsen om:

  • bankens risikostrategi og risikoappetit er acceptabel
  • tilstrækkeligheden og effektiviteten af bankens risikostyring, herunder, politikken, retningslinjerne, instrukser, metoder, systemer, processer og procedurer.

Medlemmer af Revisions- og risikoudvalget er:

Lars Andersen (formand)
Claus Jensen
Torben Möger Pedersen.

Den samlede bestyrelse har besluttet at udpege direktør Lars Andersen, AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til det uafhængige bestyrelsesmedlem, der besidder særlige kvalifikationer.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Lars Andersen kan foretage en selvstændig vurdering af, om Arbejdernes Landsbanks regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til bankens størrelse og kompleksitet.

Det rådgivende repræsentantskab

Det rådgivende repræsentantskab er et udvalg under bankens bestyrelse.

Formålet med Det rådgivende repræsentantskab er

  • at forsyne bestyrelsen med både politisk og forretningsmæssige input og idéer i forhold til bankens strategier
  • fremkomme med konkrete forslag til fremme af bankens forretningsgrundlag 
  • fremkomme med konkrete forslag til individuelle forretningsmæssige tiltag
  • virke som bindeled mellem banken og dens aktionærer og kunder 
  • understøtte og fremme bankens udvikling, vækst og anseelse.

Medlemmer af Det rådgivende repræsentantskab er:

Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbundsformand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
Næstformand Arne Grevsen, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
Næstformand Jim Jensen, Fødevareforbundet NNF
Gruppeformand Mads Andersen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune
Adm. direktør Henrik Grønborg, Alka-Forsikring
Forbundsformand John Nielsen, Serviceforbundet
Formand Lone N. Frost, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune
Sekretariatschef Mikael Bay Hansen, Dansk Metal
Næstformand Tina Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
Forbundssekretær Søren Heisel, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Hovedkasserer Torben Poulsen, Dansk Metal
Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark
Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
Advokat Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst I/S
Formand Simon Tøgern, HK Privat
Forbundsformand Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark
Forbundsformand Martin B. Hansen, Malerforbundet i Danmark
Næstformand Martin Rasmussen, HK/Danmark
Borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Forbundsformand Frederik Vad Nielsen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

Medarbejderrepræsentanter:

Intern servicemedarbejder René Laundav
Pensionschef Yvonne Hansen
Fællestillidsrepræsentant Jesper Pedersen

Whistleblowing

Arbejdernes Landsbank har etableret en whistleblower-ordning med hjemmel i FIL §§ 75 a – b, således at koncernens ansatte har mulighed for at foretage indberetning om kritisable forhold eller dispositioner, således at overtrædelser af den finansielle lovgivning kommer for dagens lys.