Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Mandag den 25. marts 2019

 • Danmark
          Ultimo 2018       25.03.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,22%       0,08%       0,10-0,35%       0,35-0,60%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,52%       -0,50 - -0,40%       -0,40 - -0,30%
  30-årig realkreditrente*       -       1,57%       1,50-1,70%       1,80-2,05%
  F3 (jan. 2022)*       -       -0,262%       -0,25 - -0,15%       -0,10 - 0,00%
  F5 (jan. 2024)*        -       -0,016%        0,00-0,10%        0,25-0,35% 
  DKK pr. 100 EUR         746,73       746,44       746-747       745-746
  DKK pr. 100 USD       651,94       660,12       640-670      

  605-630

  DKK pr. 100 SEK              71,50       70,50-72,50        76,00-78,00 
  DKK pr. 100 NOK        -        77,32       78,00-80,00        81,00-82,75 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 25/3 2019) 

  De fleste renteskøn er blevet nedjusteret; det gælder både Nationalbank-renten, renten på statsobligationer og renterne på byggeobligationer. Grundlæggende forventer vi store set uændrede obligationsrenteniveauer på 3 mdr's sigt og let stigende niveauer på 12 mdr's sigt. 

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk rente i intervallet 0,10-0,35% og 0,35-0,60% på 12 mdr's sigt. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2018       25.03.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (indlåns-renten)       -0,40%       -0,40%       -0,40%       -0,40%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,24%       -0,01%       0,00 - 0,25%       0,25-0,50%
  USD pr. 100 EUR       114,34       113,15       112-117       118-123
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 25/03 2019)

  Skønnet på ECB's ledende rente er ændret, således at vi nu ikke længere forventer nogen renteforhøjelse på 12 mdr's sigt.

  Som følge af de ændrede forventninger til pengepolitikken er skønnet på obligationsrenten nedjusteret. 

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i eurozonen er aftagende fra knapt 2% i 2018 til 1,0-1,2% i år og til 1,0-1,3% i 2020. 

  Inflationen ligger nu igen et godt stykke under ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%, hvilket ikke kan være tilfredsstillende for ECB. Forventningen er, at inflationen vil forblive lav de kommende måneder, dog afhængig af udviklingen i de uforudsigelige oliepriser. Samtidig taler en tiltagende lønstigningstakt for lidt højere kerneinflation hen ad vejen, dog uden at nå 2% foreløbig.

  ECB’s ledende pengepolitiske rentesatser forventes at blive holdt uændrede på 12 mdr's horisont, dvs. en udlånsrente på 0,00% og en indlånsrente på -0,40% 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,00-0,25%, stigende til intervallet 0,25-0,50% på 12 mdr's horisont, trukket op af let stigende inflation og aftagende usikkerhed om udenrigshandlen og om Brexit. 

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 112-117, mens EUR forventes let styrket på 12 mdr's sigt til intervallet 118-123. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2018       25.03.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       2,25-2,50%       2,25-2,50%       2,25-2,50%       2,25-2,50%
  Rente 10-årig statsobligation       2,69%       2,49%       2,40-2,65%       2,85-3,10%
  USD pr. 100 EUR       114,34       113,07       112-117       118-123

  Seneste prognoseændring (25/3 2019) 

  Vi forventer nu uændret pengepolitisk rente i USA de næste 12 måneder på grund af dueagtige signaler fra centralbanken og tegn på aftagende væksttempo.

  Desuden blev skønnet på den 10-årige amerikanske statsrente nedjusteret med 45 bp. på 3 mdr’s sigt til intervallet 2,40-2,65% og med 40 bp. til intervallet 2,85-3,10% på 12 mdr's sigt.

  Sluttelig skete der en mindre ændring af prognosen på USD pr. EUR.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at væksten i USAs økonomi fortsætter, men i aftagende tempo. Efter en BNP-vækst på 2,9% i 2018 forventes væksttempoet at aftage til 2,3-2,5% i år og yderligere ned til 1,5-2% i 2020 på grund af Feds tidligere renteforhøjelser og på grund af aftagende stimulans fra skattelettelserne. Arbejdsløsheden vil falde yderligere i langsomt tempo, og det stramme arbejdsmarked giver risiko for, at lønstigningstakten vil tage yderligere til. Indtil videre har gennemslaget til inflationen dog været moderat.  

  Inflationen forventes at ligge omkring Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Centralbanken (Fed) vurderes at være gået "på hold" indtil videre, som vi vurderer til mindst at være de næste 12 måneder. Det skyldes tegnene på aftagende væksttempo og de usikre finansmarkeder. 

  Fed stopper sin gradvise reduktion af sin enorme obligationsbeholdning til efteråret, hvilket vil sige, at de ikke længere trækker likviditet ud af pengekredsløbet..

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 2,40-2,65% og i intervallet 2,85-3,10% på 12 mdr’s horisont, altså stort set uændret rente på 3 mdr's sigt og en moderat stigende rente på 12 mdr's sigt i forventning om, at nogle af de aktuelle usikkerhedsfaktorer til være reduceret til den tid.

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 112-117. På 12 mdr's sigt forventes USD svækket til niveauet 118-123 mod EUR, begrundet i, at ECB til den tid har fået ny præsident, der - måske -signalerer kommende stramning af ECB's pengepolitik samtidig med, at Fed er gået på hold. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.