Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar, svenske kroner og norske kroner. 

Mandag den 4. februar 2019

 • Danmark
          Ultimo 2018       04.02.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,22%       0,10%       0,15-0,40%       0,60-0,85%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,50%       -0,50 - -0,40%       -0,35 - -0,25%
  30-årig realkreditrente*       -       1,96%       1,95-2,15%       2,20-2,45%
  F3 (juli 2021)*       -       -0,196%       -0,20 - -0,10%       -0,05 - 0,05%
  F5 (juli 2023)*        -       0,110%        0,15-0,25%        0,30-0,40% 
  DKK pr. 100 EUR         746,73       746,50       746-747       745-746
  DKK pr. 100 USD       651,94       651,82       630-660      

  605-630

  DKK pr. 100 SEK              71,82       72,50-74,50        76,80-78,40 
  DKK pr. 100 NOK        -        77,02       78,00-80,00        81,00-82,75 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 4/2 2019) 

  Skønnet på den 10-årige danske statsrente er tilpasset skønnet på den tilsvarende tyske rente. Desuden er skønnene nedjusteret på realkreditrenterne. 

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk rente i intervallet 0,15-0,40% og 0,60-0,85% på 12 mdr's sigt. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2018       04.02.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (REFI-renten)       0,00%       0,00%       0,00%       0,00%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,24%       0,16%       0,15 - 0,40%       0,60-0,85%
  USD pr. 100 EUR       114,34       114,52       113-118       118-123
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 04/02 2019)

  Skønnet på den 10-årige tyske statsrente sænkes med 25 bp på 3 mdr’s sigt og med 15 bp. på 12 mdr’s sigt på baggrund af de fortsat svagere vækstsignaler fra eurozonens økonomi.

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i eurozonen er aftagende fra knapt 2% i 2018 til 1,5-1,8% i år og yderligere ned til 1,0-1,5% i 2020. 

  Inflationen ligger nu igen et godt stykke under ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%, hvilket ikke kan være tilfredsstillende for ECB. Forventningen er, at inflationen vil forblive lav de kommende måneder, dog afhængig af udviklingen i de uforudsigelige oliepriser. Samtidig taler en tiltagende lånstigningstakt for lidt højere kerneinflation hen ad vejen, dog uden at nå 2% foreløbig.

  ECB’s ledende udlånsrente om 3 og 12 måneder ventes at være 0,00%. ECB har selv meldt ud, at de ikke rører ved deres ledende rentesatser på denne side af sommeren 2019. En ny udmelding forventes at komme på deres rentemøde den 7. marts, og vi ser sandsynlighed for, at renteforhøjelsen bliver skubbet længere ud i fremtiden, måske "til slutningen af 2019". Derfor fastholdes forventning om en forhøjelse af ECB's indlånsrente med 10 bp. til -0,30% på 12 mdr's sigt. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,15-0,40%, stigende til intervallet 0,60-0,85% på 12 mdr's horisont, trukket op af let stigende inflation og begyndende stramning af ECB's pengepolitik. 

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 113-118, mens EUR forventes let styrket på 12 mdr's sigt til intervallet 118-123, fordi ECB til den tid har påbegyndt renteforhøjelser. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2018       04.02.2019       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       2,25-2,50%       2,25-2,50%       2,25-2,50%       2,50-2,75%
  Rente 10-årig statsobligation       2,69%       2,69%       2,85-3,10%       3,25-3,50%
  USD pr. 100 EUR       114,34       114,52       113-118       118-123

  Seneste prognoseændring (4/2 2019) 

  Vi har ”annuleret” den forventede Fed-renteforhøjelse i marts, hvorfor 3-måneders skønnet på Fed-Funds nedjusteres med 25 bp. til 2,25-2,50, som renten også er i dag. På 12 mdr’s sigt nedjusteres prognosen også med 25 bp. til 2,50-2,75%, dvs. med mulighed for en enkelt renteforhøjelse, hvis økonomien skulle udvikle sig stærkere end forventet.

  Desuden blev skønnet på den 10-årige amerikanske statsrente nedjusteret med 25 bp. på 3 og 12 mdr’s sigt grundet nedjusteringen af den pengepolitiske rente.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at USAs økonomi fortsætter de seneste års økonomiske fremgang, men i aftagende tempo. Efter en BNP-vækst på omkring 3% i 2019 forventes væksttempoet at aftage til 2,3-2,5% i år og yderligere ned til 1,5-2% i 2020 på grund af et højere renteniveau og aftagende stimulans fra skattelettelserne. Arbejdsløsheden vil falde yderligere i langsomt tempo, og det stramme arbejdsmarked giver risiko for, at lønstigningstakten vil tage yderligere til. Indtil videre har gennemslaget til inflationen dog været moderat.  

  Inflationen forventes at ligge omkring Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Signalerne fra Fed (den amerikanske centralbank) tyder på en opbremsning i stramningstempoet af pengepolitikken på baggrund af den seneste tids tegn på aftagende væksttempo og usikre finansmarkeder. Vi tror ikke længere, at Fed hæver renten på marts-mødet, men lader muligheden stå åben for en enkelt renteforhøjelse indenfor vores 12-måneders prognosehorisont. 

  Fed har påbegyndt sin gradvise reduktion af sin enorme obligationsbeholdning, som foregår uden de store konsekvenser for finansmarkedet.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 2,85-3,10% og i intervallet 3,25-3,50% på 12 mdr’s horisont, altså moderat stigende rente i forventning om en løsning på handelskonflikten med Kina.

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 113-118. På 12 mdr's sigt forventes USD svækket til niveauet 118-123 mod EUR, begrundet i, at ECB til den tid måske har indledt stramning af deres pengepolitik samtidig med, at Fed er tæt på at gå på hold. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.